Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6837

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 9 februari 2010

aan de minister van Justitie

Genadeverzoeken ontvangen door de Koning - Aantallen

officiële statistiek
geografische spreiding
strafsanctie
strafverjaring
Koning en Koninklijke familie

Chronologie

9/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
18/3/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-6837 d.d. 9 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het genaderecht is een koninklijk prerogatief dat is ingesteld bij artikel 110 van de Grondwet: “de Koning heeft het recht de door de rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen, behoudens hetgeen ten aanzien van de ministers en van de leden van de gemeenschaps- en gewestregeringen is bepaald”.

De Koning heeft het recht de uitvoering van de straf of een gedeelte ervan kwijt te schelden. Hij kan ook de straf verminderen of een omzetting in een proeftijd toestaan.

In het kader van mijn werkzaamheden in de Senaat kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen:

1. Hoeveel verzoeken tot genade heeft de Koning de voorbije jaren (2007, 2008, 2009) ontvangen? Graag kreeg ik ook een geografische opdeling.

2. In hoeveel dossiers heeft de Koning effectief gratie verleend en wat waren de gevolgen van die gratieverlening? Graag kreeg ik een geografische opdeling alsook een opdeling voor de jaren 2007, 2008 en 2009.

3. Voor welke misdrijven waren de personen die gratie ontvingen veroordeeld?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2010 :

1. Het aantal genadeverzoeken gericht aan de Koning tijdens de afgelopen drie jaar is opgesplitst als volgt:

2007: 1 604 (833 fr - 771 nl)

2008: 1 475 (767 fr - 708 nl)

2009: 1 332 (701 fr - 631 nl)

2. Het aantal verzoeken dat resulteerde in een koninklijk besluit of in een zonder gevolgstelling (onontvankelijkheid, verjaring of strafuitvoering, intrekking, overlijden…) voor deze periode is opgesplitst als volgt:

2007: 2 222 dossiers (1 294 fr - 928 nl) :

295 gratieverlening (232 fr - 63 nl)

1 121 weigering (558 fr - 563 nl)

806 zonder gevolgstelling

2008: 1 766 dossiers (901 fr - 865 nl) :

156 gratieverlening (139 fr - 17 nl)

976 weigering (405 fr - 571 nl)

634 zonder gevolgstelling

2009: 1 509 dossiers (721 fr - 788 nl):

96 gratieverlening(73fr-23nl) 821 weigering (335 fr - 486 nl)

592 zonder gevolgstelling

Gratie wordt meestal gedeeltelijk verleend, onder voorwaarden of na een proeftermijn.

Het aantal proeftermijnen is opgesplitst als volgt:

2007: 79 (75 fr - 4 nl)

2008: 52 (51 fr - 1 nl)

2009: 39 (fr)

Opmerking: aangezien de procedure verscheidene maanden in beslag neemt, stemt het aantal dossiers dat behandeld wordt in de loop van een jaar niet overeen met het aantal verzoeken dat in datzelfde jaar is ingediend.

3. Het merendeel van de gratieverleningen betreft geldboeten, het verval van het recht tot sturen of zeer korte gevangenisstraffen die uitgesproken zijn door een politierechtbank. Ik beschik echter niet over statistieken met betrekking tot deze categorieën van misdrijven.