Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6795

van Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) d.d. 4 februari 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Studiecentrum voor kernenergie (SCK) - Ontbreken van beheers- en activiteitenverslagen - Maatregelen en sancties

Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
verslag over de werkzaamheden
Europese Rekenkamer

Chronologie

4/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010)
24/3/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6795 d.d. 4 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Krachtens de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen moet het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) een boekhouding voeren en jaarrekeningen opstellen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen. Op grond daarvan alleen al is het SCK minstens verplicht zich te conformeren aan de vennootschapswetgeving in verband met de norm, de inhoud, de controle en de neerlegging van de jaarrekeningen en het beheersverslag van de raad van bestuur. Voor 2006 en 2007 werd geen enkel dergelijk beheersverslag opgesteld. Krachtens artikel 21 van zijn statuten moet het SCK jaarlijks zijn activiteitenverslag aan de toezichthoudende minister toezenden. Voor 2006 en 2007 is dat niet gebeurd, net zo min als voor de voorgaande jaren.

1. Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om het SCK ertoe te bewegen de wettelijke voorziene beheers- en activiteitenverslagen op te stellen?

2. Welke sancties kunnen er getroffen worden als het SCK tekort blijft schieten in het opstellen van deze beheers- en activiteitenverslagen?

Antwoord ontvangen op 24 maart 2010 :

Naar aanleiding van het controlerapport van het Rekenhof betreffende de rekeningen van de jaren 2006 en 2007 van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) heb ik aan het Centrum een brief gericht met het verzoek gevolg te geven aan zijn opmerkingen.

Ingevolge de opmerkingen van het Rekenhof en mijn brief, moet het SCK een formeel activiteitenverslag neerleggen. Het verslag 2009 zal ten laatste op de Raad van Bestuur van juni 2010 voorgesteld kunnen worden. Dit werd opgenomen in de taken van het secretariaat van de Raad van Bestuur voor het kalenderjaar 2009. Er wordt aan herinnerd dat het SCK tweemaal per jaar overgaat tot het opstellen en het herzien van de jaarlijkse begrotingen. Op dat ogenblik worden de activiteiten beschreven en, wel te verstaan, wordt melding gemaakt van hun evolutie ten opzichte van het voorgaande jaar.

Bovendien geeft het wetenschappelijk verslag jaarlijks de toestand weer van alle projecten.

Ten slotte zijn twee regeringscommissarissen aanwezig op de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Zij horen er het verslag van de directeur-generaal over de uitbating (de activiteiten) en ontvangen het geheel van de documenten.