Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6794

van Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) d.d. 4 februari 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Studiecentrum voor kernenergie (SCK) - Vaste activa - Ontbreken van een historische inventaris - Maatregelen en sancties

Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
begrotingscontrole
zaakregister

Chronologie

4/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010)
16/3/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6794 d.d. 4 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De dienst Boekhoudkundige Inspectie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie verifieert jaarlijks de boeking van de door het Studiecentrum voor kernenergie (SCK) uitgevoerde investeringen. De instelling stelt dat er een fysieke inventaris bestaat van haar sinds 1 januari 2004 uitgevoerde investeringen, maar ze geeft toe dat ze niet over een volledige historische inventaris van haar vaste activa beschikt.

1. Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om het SCK ertoe te bewegen een volledige historische inventaris van haar vaste activa op te stellen?

2. Welke sancties worden er eventueel getroffen als het SCK haar verplichtingen in dat opzicht niet nakomt?

Antwoord ontvangen op 16 maart 2010 :

Naar aanleiding van het controlerapport van het Rekenhof betreffende de rekeningen van de jaren 2006 en 2007 van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK.CEN) heb ik een brief gericht van het Centrum met het verzoek gevolg te geven aan de geformuleerde opmerkingen. Met betrekking tot de aangehaalde punten kan ik het volgende antwoord geven:

Op basis van de vroegere wetgeving over de verenigingen zonder winstoogmerk en de boekhoudkundige regels van de Staat werd jaarlijks een controle uitgevoerd door de Stafdienst Budget en Beheerscontrole (vroegere benaming boekhoudkundige inspectie) van de Federale Overheidsdienst Economie, om na te gaan of de buitengewone dotatie wel werd toegewezen aan investeringsgoederen. Al is het waar dat een gedetailleerde fysische inventaris als dusdanig niet bestaat van de investeringen die dateren van vóór 1 januari 2004, is het voorzien, met de steun van een nieuw beheerprogramma (SAP), ingevoerd vanaf 2009, te verhelpen aan deze situatie. Er wordt aan herinnerd dat het geheel van de rekeningen en dus van de investeringen gecontroleerd wordt door de commissaris-revisor.