Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6793

van Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) d.d. 4 februari 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Studiecentrum voor kernenergie (SCK) - Onkostennota's en kredietkaarten - Ontbreken van verplichte normen - Maatregelen

Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek
vergoedingen en onkosten
elektronisch betaalmiddel
Rekenhof (BelgiŽ)

Chronologie

4/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010)
16/3/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6793 d.d. 4 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In tegenstelling tot de procedure die voor het personeel van het Studiecentrum voor kernenergie (SCK) van toepassing is, heeft het Rekenhof vastgesteld dat geen enkele norm is vastgelegd om de onkostennota's die de leden van de raad van bestuur en de leden van het Wetenschappelijk Adviescollege indienen systematisch te verwerken en te controleren. In het algemeen reglement van de raad van bestuur is hierover niets bepaald. Bij gebrek aan een procedure worden de onkostennota's gewoon door de directeur-generaal goedgekeurd.

In datzelfde reglement staat voor elke uitgevoerde opdracht geen verplichting om het voorwerp en de voorwaarden van de opdracht vooraf te laten goedkeuren, en geen verplichting om hierover achteraf te rapporteren. Bij van steekproef van onkostennota's, meer bepaald van de voorzitter van de raad van bestuur, kwamen verschillende leemten aan het licht. Zo ontbraken originele verantwoordingsstukken en waren de onkostennota's laattijdig ingediend. Bovendien blijkt niet duidelijk dat bepaalde uitgaven wel rechtstreeks en specifiek enkel in het voordeel van het SCK werden gemaakt. Voorts hebben sommige leden van de raad van bestuur en personeelsleden een kredietkaart op naam van het SCK, zonder dat er schriftelijke normen zijn in verband met de toekenning en het gebruik van die kredietkaarten.

1. Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om het SCK te verplichten normen vast te stellen voor het indienen van onkostennota's door leden van de raad van bestuur en de leden van het Wetenschappelijk Adviescollege?

2. Welke maatregelen heeft hij reeds genomen om het SCK te verplichten nauwkeuriger toe te kijken op de gegrondheid van deze onkostennota's?

3. Welke maatregelen heeft hij reeds genomen om het SCK te verplichten schriftelijke normen vast te leggen voor de toekenning en het gebruik van kredietkaarten?

Antwoord ontvangen op 16 maart 2010 :

Naar aanleiding van het controlerapport van het Rekenhof betreffende de rekeningen van de jaren 2006 en 2007 van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK.CEN) heb ik een brief gericht aan het Centrum met het verzoek gevolg te geven aan de geformuleerde opmerkingen. Het genoemde rapport heeft gesteld dat te weinig formele regels bestaan voor vergoedingen, wagens, zendingen en andere uitgaven. Nog vóór de ontvangst van mijn schrijven heeft de Raad van Bestuur van het Centrum, op 24 juni 2009, een document goedgekeurd dat duidelijk de regels beschrijft die van toepassing zijn op de leden van de Raad van Bestuur en het wetenschappelijk Adviescollege. Deze regels zijn de volgende :

1. De zendingsaanvragen worden ingediend volgens de normale procedures van kracht bij het SCK.CEN en goedgekeurd door de directeur-generaal. Dat geldt ook voor de onkostennota’s. De kosten opgelopen tijdens de zendingen moeten voldoen aan het inwendig reglement van het SCK.CEN. Dat betekent dat deze nota’s slechts kunnen betrekking hebben op activiteiten, verplaatsingen, deelname aan seminaries, reizen in het buitenland, die deel uitmaken van de contacten nodig voor het voortbestaan van het SCK.CEN.

2. De onkostennota’s worden onderworpen aan de gewone controle en afwijkingen op de procedureregels bestaan niet. In het tussentijds rapport van het Rekenhof was melding gemaakt van de afwezigheid van originele stukken die te maken hebben met de rekeningen van de kredietkaarten ; er werd geverifieerd dat het om een misverstand ging aangaande de plaats waar de documenten zich bevinden (algemene boekhouding).

3. Wat betreft de kredietkaarten (gekoppeld aan de rekening van het SCK.CEN) toegewezen aan de leden van de Raad van Bestuur, deze waren tot eind 2009 beperkt tot de voorzitter van de Raad van Bestuur en tot de voorzitter van het Wetenschappelijk Adviescollege. Vanaf januari 2010, ingevolge de opmerkingen van het Rekenhof, werd beslist de kredietkaarten opgemaakt op naam van het SCK.CEN te vervangen door persoonlijke kredietkaarten; de terugbetalingen van de uitgaven gebeuren zoals in het verleden op basis van overtuigende bewijsstukken.

Het SCK.CEN heeft mij deze nieuwe regels meegedeeld in een brief van 21 december 2009.