Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6659

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 29 januari 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Belgische gasmarkt - Slechte werking - Europese richtlijn 2003/55/EG van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas - Arrest van 3 december 2009 van het Europees Hof van Justitie (zaak C-475/08)

aardgas
gasdistributie
regularisatie van de markt
Hof van Justitie van de Europese Unie
nationale uitvoeringsmaatregel

Chronologie

29/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6659 d.d. 29 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Belgische gasmarkt heeft jaren niet gefunctioneerd zoals het hoorde, aldus het Europees Hof van Justitie. Dat veroordeelde ons land terzelfder tijd wegens de niet volledige omzetting van de Europese richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van richtlijn 98/30/EG (arrest van 3 december 2009 van het Europees Hof van Justitie, zaak C-475/08).

Het Europees Hof veroordeelde ons land omdat het nog geen officiŽle beheerder van het gasnet heeft aangesteld. De de facto beheerder, Fluxys, is tot op heden voorlopig aangesteld. Een tweede inbreuk betreft de regeling voor de toegang tot het transitnet. Krachtens de Europese regulator moet de marktregulator de toegang regelen en niet de betrokken onderneming. Een derde inbreuk betreft de verplichting om te overleggen met andere Lidstaten over de aardgasinstallaties en dit overleg staat niet in de Belgische wetgeving.

Ik heb dan ook volgende vragen.

1. Hoe reageert de geachte minister op het standpunt van het Europees Hof dat onze gasmarkt niet correct functioneert? Kan hij dit standpunt uitvoerig toelichten en meedelen wat hij hieraan gaat doen en tegen wanneer?

2. Wanneer gaat hij een officiŽle beheerder aanstellen voor het gasnet en volgens welke regels?

3. Hoe reageert hij op de tweede inbreuk, namelijk het feit dat tot op heden geen marktregulator werd aangesteld om de toegang tot het transitnet te regelen? Tegen wanneer gaat hij dit oplossen en waarom werd dit nog niet geregeld?

4. Hoe reageert hij op de derde inbreuk waaruit blijkt dat er tekortkomingen in de Belgische wetgeving zijn wat het overleg met de andere Lidstaten betreft ?

5. Heeft de consument schade geleden als gevolg van de gebrekkige werking van de gasmarkt en zo ja, hoeveel bedroeg deze op jaarbasis? Zo neen, kan hij dit uitvoerig toelichten, aangezien uit de opmerkingen van het Europees Hof blijkt dat de gasmarkt niet correct werkte?