Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6501

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 15 januari 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Fonds Leefmilieu - Reglementaire basis - Begunstigden

begrotingsfonds
begrotingscontrole

Chronologie

15/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010)
28/1/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6502

Vraag nr. 4-6501 d.d. 15 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag kreeg ik de volgende informatie over het Fonds Leefmilieu:

1. Welke is de reglementaire of wetgevende basis?

2. Wat is het opzet ervan?

3. Wie of welke instantie beheert het Fonds?

4. Op welke wijze is het fonds verplicht te rapporteren over zijn activiteiten? Is deze rapportage openbaar?

5. Op welke wijze oefent de overheid controle uit op dit Fonds?

6. Met welke bijdragen wordt het gespijsd?

7. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

8. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

9. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de bank- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

10. Welke begunstigden kunnen desgevallend van dit Fonds gebruik maken?

11. Hoeveel begunstigden / instellingen / projecten, Ö, kregen desgevallend in 2009 een uitkering uit dit Fonds en welk was het totaalbedrag aan uitkeringen? Graag kreeg ik een opsplitsing per gewest.

Antwoord ontvangen op 28 januari 2010 :

Deze parlementaire vragen vallen onder de bevoegdheid van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, zowel op grond van zijn bevoegdheid voor maritiem vervoer als op grond van zijn bevoegdheid voor wat betreft de wetgeving inzake marien milieu.

Inderdaad, het begrotingsfonds Leefmilieu is ingevoegd in de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen. Dit door de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van de verontreiniging van de zee door schepen en door de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsmacht van België. Beide wetten vallen onder de bevoegdheid van mijn voormelde collega.