Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6499

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 15 januari 2010

aan de minister van Justitie

Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen - Directoraat-generaal Gerechtelijke Organisatie - Ontbreken van inventarissen - Maatregelen

ministerie
Rekenhof (BelgiŽ)
strafgevangenis
materiaalbeheer
zaakregister

Chronologie

15/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 )
23/4/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-6499 d.d. 15 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een rapport van het Rekenhof betreffende de inventarisatie en beveiliging van materiŽle vaste activa bij de federale overheidsdiensten, goedgekeurd op 16 september 2009, blijkt dat de directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie helemaal geen inventaris kon voorleggen. De directoraat-generaal Gerechtelijke Organisatie had geen inventaris van kantoormeubelen en -materiaal

1. Wat is de oorzaak van deze nalatigheden?

2. Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze lacunes weg te werken?

Antwoord ontvangen op 23 april 2010 :

1. In antwoord op uw vraag kan ik u bevestigen dat in het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie geen centrale inventaris bestaat van het meubilair of van het materiaal dat deel uitmaakt van het patrimonium. Niettemin betreft het geenszins een nalatigheid of vergetelheid. Zoals werd uitgelegd aan het Rekenhof tijdens de audit, laten het bestaande kader en de beschikbare archiefruimten het directoraat-generaal immers niet toe de inventaris van meubilair en kantoormateriaal dat deel uitmaakt van het patrimonium, voor alle gerechtelijke diensten op een plaats te centraliseren. Teneinde zich te schikken naar de wet heeft het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie dan ook een gedecentraliseerd inventarissysteem ingevoerd. Derhalve moet de hoofdgriffier of hoofdsecretaris in elk gerecht de inventaris van de goederen van de Staat binnen dat gerecht beheren. Opdat deze verplichting wordt nagekomen, zendt de dienst Infrastructuur bij elke bestelling voor meubilair of kantoormateriaal dat deel uitmaakt van het patrimonium een waarschuwingsbericht waarin behalve de voorwaarden inzake leveringen, facturatie enz. is bepaald dat het voorwerp van de bestelling moet worden ingeschreven in het patrimonium van de goederen van de Staat. Ten slotte bezorgen verscheidene gerechtelijke diensten aan het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie jaarlijks nog steeds de inventaris van hun meubilair en kantoormateriaal dat deel uitmaakt van het patrimonium. Dit gebeurt naar aanleiding van verscheidene oudere circulaires van procureurs-generaal.

De documenten worden voor gezien getekend en geïnventariseerd in een speciale map voor het rechtsgebied van het betreffende hof van beroep. Wij kunnen in dat verband de rechtsgebieden Antwerpen en Brussel vermelden.

Er kan dus in dit geval geen sprake zijn nalatigheid of vergetelheid. De aanwezigheid van een gedecentraliseerde inventaris in de arrondissementen kan worden verklaard door de bijzondere aard van de rechterlijke organisatie, waarvan de diensten verspreid zijn over het gehele grondgebied.

2. Wat de maatregelen betreft die na de audit door het Rekenhof werden genomen, werkt het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie aan twee punten. Het eerste is de invoering van een elektronische inventaris voor meubilair en kantoormateriaal dat deel uitmaakt van het patrimonium. Het systeem zal worden gekopieerd vanuit FEDCOM. Vanaf de inschrijving van de factuur in het systeem zal de inventaris dienst per dienst elektronisch kunnen worden gegenereerd en opgeslagen, zoals dit thans het geval is voor het informaticamateriaal en de faxtoestellen die in de gerechtelijke diensten worden gebruikt.

Daarenboven wordt door de dienst Infrastructuur van het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie al sinds enkele weken een nieuwe interne applicatie bestudeerd, waardoor alle bestelbonnen die dagelijks worden opgemaakt beter kunnen worden beheerd. Dit nieuwe initiatief moet het beheer van de inventarissen van het directoraat-generaal verbeteren, maar eveneens de contacten optimaliseren met de Administratie van Domeinen, waarvan het systeem van overdracht binnenkort wordt aangepast.