Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6402

van Alain Destexhe (MR) d.d. 29 december 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Directoraat-generaal voor Energie - Bedrog bij een aanwervingsexamen - Cumulatie en belangenconflict - Sancties en maatregelen

fraude
SELOR
aanstellingsexamen
belangenconflict

Chronologie

29/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 )
3/2/2010 Rappel
23/3/2010 Rappel
12/4/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-6402 d.d. 29 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De media brachten op 9 december jongstleden verslag uit van een poging tot bedrog in het Directoraat-generaal Energie. De zaak gaat terug tot 2007, toen Selor van het directoraat-generaal de opdracht kreeg de aanwerving te organiseren van een veranwoordelijke voor de duurzame ontwikkeling inzake energie.

Niet alleen bleek dat het profiel dat het DG bij die gelegenheid had opgesteld maar met één bepaalde contractuele ambtenaar kon overeenstemmen, die het DG “graag benoemd zag”, maar bovendien had de betrokken contractuele ambtenaar de vragen voor zijn eigen examen zelf opgesteld! Jammer voor hem slaagde hij niet voor de mondelinge proef die eveneens door Selor was georganiseerd.

Anderzijds zou de huidige directrice van het Directoraat-generaal voor Energie, mevrouw Marie-Pierre Fauconnier, haar functie cumuleren met die van voorzitster van de raad van bestuur van BRUGEL, de Brusselse regulator voor elektriciteit en gas. Het gaat hier duidelijk om een belangenconflict, een situatie die moeilijk aanvaardbaar is op een ogenblik dat goed bestuur eindelijk in onze politieke zeden zou moeten doordringen. Hoe kunnnen we anders nog een seconde geloofwaardig overkomen wanneer we sommige Afrikaanse landen de les spellen?

Gelet op die tekortkomingen wens ik u volgende vragen te stellen :

Welke sancties zal de minister opleggen aan de ambtenaren die betrokken zijn bij het in de media op 9 december 2009 vermelde bedrog?

Zal hij een einde stellen aan de cumulatie van functies van de directrice van het Directoraat-generaal Energie? Die toestand is immers een bron van potentiële belangenconflicten.

Antwoord ontvangen op 12 april 2010 :

1) Ingevolge de informatie die verschenen is in de pers en in de media op 9 december laatstleden inzake een eventuele poging tot bedrog, georganiseerd in de schoot van de Algemene Directie Energie, werd onmiddellijk een intern onderzoek ingesteld bij P&O (Personeel en Organisatie). Uit dit onderzoek blijkt dat er geen poging werd.

Deze selectie werd georganiseerd in samenwerking met Selor, die garant staat voor de objectiviteit van de selectie. Selor heeft beslist over het type en aantal proeven. De vragen van de technische proef zijn opgesteld door de experts, zijn nagelezen door P&O. Selor heeft de kwaliteit ervan gecheckt. De mondelinge proef is voorgezeten door Selor, die de objectiviteit hiervan garandeert.

2) Wat de cumulatietoestand van de directeur-generaal Energie aangaat, bepaalt de regel die van toepassing is voor alle mandaathouders in de federale openbare besturen, dat de lijst met mandaten openbaar is en elk jaar naar het Rekenhof wordt overgezonden. Dit is vanzelfsprekend ook het geval voor de mandaten van de directeur-generaal Energie.

Bovendien werd de betrokkene in 2009 op eigen verzoek ontheven van twee mandaten (bestuurster bij het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie en regeringscommissaris bij de NIRAS) en van een ander mandaat in 2010 (regeringscommissaris bij het IRE).

Wat de aangehaalde bevoegdheidsgeschillen betreft, blijkt uit het rechtsonderzoek dat mijn voorganger, de heer M. Verwilghen, de juridische dienst van de FOD Economie (Federale Overheidsdienst) gevraagd had dat er geen belangenconflict zou bestaan tussen mevrouw Marie Pierre Fauconnier functie van directeur-generaal Energie en de verschillende mandaten die zij uitoefent in andere instellingen.

Dit onderzoek werd overigens bevestigd door de Brusselse administratie evenals door de voorzitters van de andere gewestelijke regulatoren die deel uitmaakten van de wervingscommissie van voorzitter de BRUGEL.