Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6395

van Philippe Fontaine (MR) d.d. 29 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Elektronische identiteitskaart - Loskomen van de chip - Aanpak - Kosten

identiteitsbewijs
elektronisch onderdeel

Chronologie

29/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 )
27/4/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-6395 d.d. 29 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Regelmatig komt de chip van nieuwe elektronische identiteitskaarten los. Naar het schijnt vragen de gemeentelijke administraties aan de eigenaar vijftien euro voor de vervanging ervan, want ze gaan ervan uit dat de eigenaar verantwoordelijk is voor de beschadiging.

Ik ontken niet dat de houder van een identiteitskaart verantwoordelijk kan zijn voor de beschadiging. Toch is het aan de administratie om te bewijzen dat de gebruiker in fout is.

Naar het schijnt komt dit soort problemen vrij vaak voor en kan een fabricatiefout niet worden uitgesloten. Zelfs de FOD Binnenlandse Zaken heeft twijfels over de oorzaak van het loskomen van de chip. In dat geval zou de administratie de kaart gratis moeten vervangen. Er zijn zelfs gevallen waarbij de houders een terugbetaling van de gedane kosten kregen.

Ik heb volgende vragen:

Kan de minister meedelen hoeveel gevallen van losgekomen elektronische chips er de jongste vijf jaar zijn geweest?

Gaat het om een fabricagefout?

Zo ja, is het probleem nu opgelost? Hoe?

Kan de minister meedelen in hoeveel gevallen binnen eenzelfde periode de kosten voor de aanschaf van een nieuwe kaart werden terugbetaald?

Wat is de reglementering voor de houder bij de vervanging van een indentiteitskaart waarvan de chip is losgekomen? Met andere woorden, wordt expliciet vermeld dat de eigenaar in dit geval 15 euro moet betalen?

Welke concrete maatregelen zullen worden genomen opdat elke gemeente dezelfde procedure volgt?

Zullen de houders die al 15 euro betaald hebben, dat geld terugkrijgen?

Antwoord ontvangen op 27 april 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. Sinds de invoering van de elektronische identiteitskaart eind 2004 tot 31 december 2009 werden 84 880 beschadigde kaarten geregistreerd bij de helpdesk van het Rijksregister.

2. Alle kaarten met een losgekomen chip, die door de gemeenten worden teruggestuurd, worden steeds onderworpen aan een onderzoek. In de meeste gevallen gaat het om een productiefout. Er dient toch aangestipt te worden dat de oorzaak van een losgekomen chip ook kan zitten in de manier waarop de kaart wordt bewaard door de burger. Het percentage losgekomen chips tegenover de geproduceerde elektronische kaarten bedroeg tot eind 2005 ongeveer 1 %, nadien vertonen deze cijfers een dalende trend.

3. Het euvel werd verholpen. Aan de producent van de kaart werden bijkomende kwaliteitscontroles opgelegd, om dergelijke productiefouten in de toekomst te voorkomen.

4. Op 84 880 defecte kaarten kwamen 78 097 in aanmerking voor terugbetaling (4 542 kaarten werden niet terugbetaald, 2 241 kaarten zijn nog in onderzoek).

5. Concreet, geldt de volgende regeling. De burger begeeft zich naar de gemeente om zijn defecte eID te laten vervangen. Aangezien er een nieuwe eID moet worden aangemaakt, moet de burger onmiddellijk de prijs van een nieuwe eID betalen. De defecte eID wordt door de gemeente opgestuurd naar de producent. Indien deze oordeelt dat het om een productiefout gaat dan wordt de nieuwe eID door het Rijksregister niet aangerekend aan de gemeente. De gemeente zal dan de kostprijs (en de gemeentetaks) van de kaart die door de burger werd betaald, teruggeven aan de burger op het ogenblik dat hij zijn nieuwe eID komt afhalen en activeren. Indien de producent echter oordeelt dat het niet om een productiefout gaat, dan wordt de defecte eID overgemaakt aan het Rijksregister (helpdesk Belpic) voor verdere analyse. Indien de helpdesk Belpic oordeelt dat het geen fout van de burger betreft, dan wordt de nieuwe eID door het Rijksregister niet aangerekend aan de gemeente. De gemeente zal dan de kostprijs (en de gemeentetaksen) van de kaart die door de burger werd betaald, ook teruggeven aan de burger. Indien zowel de fabrikant als het Rijksregister oordelen dat het geen productiefout is, dan zijn de kosten ten laste van de burger

Mijn administratie heeft dus een regeling voorzien waarbij de burger de terugbetaling kan krijgen van zijn eID met losgekomen chip voor zover er geen sprake is van een fout van de burger. Hij kan bovendien een terugbetaling bekomen van eventuele andere geleden schade, mits voorlegging van de originele bewijsstukken (bijvoorbeeld vergoeding voor een gederfde vakantie). Op de website http://www.ibz.rrn.fgov.be vindt u onder de rubriek “Identiteitsdocumenten en elektronische kaarten” (en dan doorklikken op eID, praktische info) de integrale regeling in dat verband.

6. Alle gemeenten werden op de hoogte gebracht van deze procedureregeling die terug te vinden is op de website van het Rijksregister. Ze dienen dus dezelfde procedure te gebruiken.

7. Zoals reeds aangestipt, komt het de gemeente toe de kostprijs, eventueel verhoogd met de gemeentelijke taks, terug te betalen aan de burger voor zover de kostprijs van de kaart door mijn administratie niet verrekend werd omdat de oorzaken van de defecte kaart, niet bij de burger liggen.