Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6348

van Nahima Lanjri (CD&V) d.d. 23 december 2009

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Minderjarige asielzoekers - Inschrijving bij een voetbalclub - Onmogelijkheid - Overleg met de gemeenschappen

politiek asiel
minderjarigheid
sportorganisatie
sport
asielzoeker

Chronologie

23/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2010)
24/2/2010Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1281

Vraag nr. 4-6348 d.d. 23 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Via een fax op 12 november 2009 liet de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) aan de aangesloten clubs weten dat ze geen buitenlandse minderjarige spelers mochten opstellen die na 1 oktober 2009 werden aangesloten. De oorzaak ligt bij een maatregel die de wereldvoetbalbond FIFA (Fédération internationale de football association) onlangs nam. Het gevolg van deze maatregel is dat honderden asielzoekertjes die bij clubs in ons land spelen, voorlopig niet meer aan de slag mogen.

De FIFA wilt met deze maatregel komaf maken met malafide makelaars en mensenhandel. Dit is inderdaad een reëel probleem en de strenge aanpak van de bestaande misbruiken steun ik volledig. Maar de maatregel treft ook spelers voor wie hij niet bedoeld is. Nu zijn er slechts vier uitzonderingen: kinderen die verhuisd zijn omwille van het werk van hun ouders, Europeanen tussen 16 en 18 jaar, kinderen uit grensstreken en minderjarigen die al minstens vijf jaar in ons land verblijven.

De FIFA houdt voorlopig geen rekening met kinderen van asielzoekers. Daardoor zijn er sinds 1 oktober al meer dan vijf honderd spelertjes die niet meer kunnen voetballen, en wekelijks groeit hun aantal met vijfentwintig.

Ik ben van mening dat ook deze kinderen zich moeten kunnen aansluiten bij een voetbalvereniging. Men moet evenwel misbruiken voorkomen. Daarom dat men misschien kan overwegen om de kinderen pas na een bepaald verblijf in België op basis van een asielprocedure de mogelijkheid moet bieden om zich aan te sluiten bij een club.

Aangezien sport een gemeenschapsbevoegdheid is zal dit probleem in overleg moeten aangepakt moeten worden op dat niveau.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1) Is de geachte staatssecretaris op de hoogte van dit probleem?

2) Is hij van mening dat minderjarige kinderen van asielzoekers zich moeten kunnen aansluiten bij een voetbalclub?

3) Heeft hij reeds initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat deze minderjarige asielzoekers kunnen blijven voetballen bij hun club? Het lijkt me aangewezen dat hij en / of zijn collega-ministers van de gemeenschappen er via de Belgische Voetbalbond bij de FIFA op aandringt om bij de uitzonderingen een nieuwe doelgroep toe te voegen, namelijk de in ons land legaal verblijvende minder- en meerderjarige asielzoekers.

4) Zal hij contact opnemen met de bevoegde ministers van Sport om een globale oplossing te zoeken voor dit probleem?

Antwoord ontvangen op 24 februari 2010 :

Ik ben op de hoogte van deze problematiek. Dit blijkt tevens uit het antwoord dat ik reeds op 27 oktober heb gegeven op de parlementaire vraag nr. 15.988 van de heer volksvertegenwoordiger Georges Gilkinet (CRIV 52 COM 645, p. 30).

Hiertoe schreef ik een brief naar de Voorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) met betrekking tot de problematiek van de verblijfstitels en de mogelijkheid voor de asielaanvragers om deel te nemen aan de activiteiten die de bond organiseert.

Bij deze deel ik u zijn antwoord mede:

“Een overzicht van de aanvaarde documenten is te raadplegen op de site www.footbel.com, onder ‘Clubs en spelers’, ‘Info voor clubs’, ‘Nazicht identiteit spelers'.

Voor de kandidaat vluchtelingen wier erkenningsprocedure lopende is, worden bijlage 26 of bijlage 26 bis, afgeleverd door de Dienst Vreemdelingenzaken, aanvaard.

Wat betreft de kandidaten wier procedure ten einde loopt en die beroep hebben aangetekend bij de Raad van State, heeft het Uitvoerend Comité van de KBVB nader gesteld dat zij zich kunnen aansluiten op voorwaarde dat zij de bewijzen van het beroep voorleggen.

Wat betreft de geweigerde kandidaat vluchtelingen die een regulariseringsaanvraag hebben ingediend op grond van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet, werden meerdere dossiers door de Aansluitingsdienst van de KBVB voorgelegd aan het Uitvoerend Comité. Het Uitvoerend Comité heeft op zijn beurt beslist deze ter onderzoek voor te leggen aan het Juridisch Departement.

Voor zover de interne “Fedasilkaart” met foto de volledige identiteit vermeldt, de geboortedatum van de jonge speler inbegrepen, kan er geen probleem zijn om dit document gelijk te stellen aan een door de KBVB erkend document.

Het Uitvoerend Comité zou een rechtsgeldige beslissing kunnen nemen door de Nationale Onderzoekscommissie te verzoeken de rechtsgeldigheid van dit soort document te bekrachtigen.”

Ik heb inderdaad via de pers vernomen dat de FIFA een maatregel had uitgevaardigd ter bestrijding van de handel in jonge talentvolle voetballers, maatregel die werd overgenomen door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Deze kwestie behoort echter niet tot tot mijn bevoegdheden maar tot die van de Gemeenschapsministers.

Mij bewust zijnde van het belang van sportbeoefening, en meer in het bijzonder van ploegsporten zoals voetbal als middel tot maatschappelijke integratie en welzijn van asielaanvragers, zal ik evenwel niet nalaten de KBVB te interpelleren teneinde hen te sensibiliseren met betrekking tot de door u aangehaalde problematiek.