Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6332

van Alain Destexhe (MR) d.d. 15 december 2009

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Voeding - Verbod op varkensvlees in de menuís - Toevlucht tot halalvoeding - Leveranciers - Erkenning - Niet-moslimgedetineerden - Schending van de antidiscriminatiewetgeving - Eventuele rondzendbrief aan de gevangenisdirecteurs

godsdienst
strafgevangenis
islam
varkensvlees
bestrijding van discriminatie

Chronologie

15/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 )
21/1/2010 Rappel
1/3/2010 Rappel
2/4/2010 Rappel
26/4/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-6332 d.d. 15 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens een artikel in La DerniŤre Heure van 7 november 2009 zou in de gevangenis van Vorst beslist zijn om varkensvlees van de menuís te bannen en dit om gemakkelijkheidsredenen, gelet op het grote aantal gevangenen dat het moslimgeloof aanhangt.

Een dergelijk bericht laat me uiteraard niet onberoerd.

Een dergelijke beslissing wordt misschien met de beste bedoelingen genomen (complicaties voorkomen die menuís ďŗ la carteĒ in de gevangenissen met zich zouden kunnen meebrengen), maar in feite discrimineert men op die manier de gevangenen die geen moslim zijn. In het artikel staat trouwens dat er herhaaldelijk wordt geklaagd over het gebrek aan maaltijden met varkensvlees.

Als er niets aan die toestand verandert, loopt de gevangenis van Vorst, en bijgevolg de Belgische Staat, het gevaar door het gerecht te worden veroordeeld ingeval een gevangene die geen moslim is (volledig terecht) een klacht zou indienen. De Nederlandse Staat werd onlangs wegens een gelijkaardige situatie verplicht om in zijn gevangenissen opnieuw varkensvlees te serveren.

Kunt u me een antwoord geven op volgende vragen:

1. Impliceert het verbod van varkensvlees in de menuís voor de gedetineerden in de gevangenis van Vorst dat enkel halalvoeding wordt geserveerd (vlees dat volgens de moslimrituelen wordt geslacht)?

2. Zo ja, kunt u me dan de naam bezorgen van de leverancier van die producten? Is die erkend door de FOD Justitie?

3. Acht u het niet nuttig een rondzendbrief of een reglementaire norm op te stellen die er de aandacht van de directies van de verschillende gevangenissen op vestigt dat het uitsluiten van bepaalde voeding ten nadele van een deel van de gevangenisbevolking de Belgische Staat blootstelt aan een veroordeling wegens schending van de antidiscriminatiewetgeving?

Antwoord ontvangen op 26 april 2010 :

Het klopt dat in de gevangenis te Vorst nooit varkensvlees op het menu staat. Dat betekent niet dat al het vlees ‘halal’ is. Slechts een deel van de charcuterie die geserveerd wordt in deze inrichting is halal.

Er bestaat geen enkele richtlijn die de gevangenissen ertoe verplicht aan enige godsdienstplicht gebonden voeding te verstrekken. Dat staat elke inrichting vrij.

De keuze van de gevangenis te Vorst om maar één mogelijke maaltijd aan te bieden wordt verantwoord door het grote verloop van de bevolking van dit grote arresthuis, door de chronische overbevolking ervan en de daarmee verband houdende onaangepastheid van de keukeninstallaties. De directie onderzoekt de mogelijkheid om opnieuw varkensvlees op de menu’s te zetten.