Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6157

van Nele Jansegers (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek

ministerie
overheidsapparaat
ambtenaar
personeel op contractbasis
islam
kledingstuk
plichten van de ambtenaar
verhouding kerk-staat
religieus symbool

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
4/3/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4766
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-1546

Vraag nr. 4-6157 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin juli 2009 stelde ik u een vraag omtrent uw standpunt inzake het dragen van het hoofddoek in uw beleidscel en in de diensten en instellingen die onder uw voogdij staan (schriftelijke vragen nrs. 4-3727 tot 4-3748). Bij brief van 6 juli 2009 deelde de Kanselarij van de eerste minister u mee dat het enkel aan de minister van Ambtenarenzaken was hierop een antwoord te verstrekken en mocht u in uw antwoord enkel verwijzen naar het antwoord van deze minister.

Ik heb intussen dit antwoord van de minister van Ambtenarenzaken (vraag nr. 4-3731) ontvangen. Het laat alvast nog veel onduidelijkheid bestaan over het al dan niet toegelaten zijn van het dragen van een hoofddoek door ambtenaren. De bevoegde minister weigert immers zelf kleur te bekennen en schuift het nemen van een beslissing in deze aangelegenheid in feite af op de schouders van de voorzitters van het Directiecomité en andere leidinggevende ambtenaren. Zijn conclusie is immers: " De voorzitters van het Directiecomité en andere leidinggevende ambtenaren dienen dus hun verantwoordelijkheden op te nemen in het kader van de huidige reglementering. "

Om een antwoord op mijn concrete vragen te krijgen kom ik bijgevolg terug uit bij de bevoegde ministers en staatssecretarissen.

Vandaar de volgende vragen:

1. Kan u mij voor uw beleidscel en elke dienst of instelling die onder uw verantwoordelijkheid / voogdij staan meedelen hoe " de voorzitters van het Directiecomité en andere leidinggevende ambtenaren hun verantwoordelijkheden hebben opgenomen in het kader van de huidige reglementering " met betrekking tot de problematiek van het al dan niet toelaten van het dragen van een hoofddoek door ambtenaren tijdens de diensturen?

a. Heeft de problematiek van het dragen van een hoofddoek zich al voorgedaan, zijn er met andere woorden in deze diensten moslima's (geweest) die een hoofddoek dragen of wensten te dragen?

b. Welke beslissingen werden in dat verband al genomen? Is het dragen van een hoofddoek toegelaten en zo ja, in welke omstandigheden wel en in welke niet? Welke criteria werden er daarbij in ogenschouw genomen?

c. Indien er nog geen beslissingen werden genomen, worden hierover dan instructies opgesteld, gelet op het feit dat deze problematiek zich vroeg of laat wellicht toch eens zal voordoen?

2. Werden beslissingen dienaangaande ooit al aangevochten voor een rechtbank of bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding? Zo ja, wat was de uitslag daarvan?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

Migratie en Asiel :

1. Kan u mij voor uw beleidcel en elke dienst of instelling die onder uw verantwoordelijkheid / voogdij staan meedelen hoe “de voorzitters van het Directiecomité en andere leidinggevende ambtenaren hun verantwoordelijkheden hebben opgenomen in het kader van de huidige reglementering” met betrekking tot de problematiek van het al dan niet toelaten van het dragen van een hoofddoek door ambtenaren tijdens de diensturen?

a. Heeft de problematiek van het dragen van een hoofddoek zich al voorgedaan, zijn er met andere woorden in deze diensten moslima’s (geweest) die een hoofddoek dragen of wensten te dragen?

Geen enkele overzicht in verband met het aantal personen die een hoofddoek dragen, werd opgemaakt bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken.

b. Welke beslissingen werden in dat verband al genomen? Is het dragen van een hoofddoek toegelaten en zo ja, in welke omstandigheden wel en in welke niet? Welke criteria werden er daarbij in ogenschouw genomen?

De FOD Binnenlandse Zaken heeft geen enkele richtlijn uitgevaardigd in verband met het dragen van een hoofddoek. Dit heeft tot nu toe, blijkbaar, nog niet geleid tot problemen.

c. Indien er nog geen beslissingen werden genomen, worden hierover dan instructies opgesteld, gelet op het feit dat deze problematiek zich vroeg of laat wellicht toch eens zal voordoen?

Ik meen dat het niet onze FOD is die richtlijnen met betrekking tot deze materie moet uitvaardigen. Het zou wenselijk zijn om instructies te ontvangen van de FOD P&O, zodat in alle FOD’s dezelfde regels gelden.

In dat geval kan het al toegepast worden tijdens de selectie die steeds in samenwerking met Selor gebeurt.

2. Werden beslissingen dienaangaande ooit al aangevochten voor een rechtbank of bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding? Zo ja, wat was de uitslag daarvan?

Er zijn hieromtrent geen klachten ingediend bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.

Begroting :

1) De voorzitter van het directiecomité van de de FOD Budget en Beheerscontrole sluit zich aan bij het antwoord van de minister van Ambtenarenzaken op de mondelinge vraag nummer 5, gesteld in de plenaire vergadering van 25 juni 2009 van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers met betrekking tot de problematiek van het dragen van een hoofddoek door ambtenaren.

a. Neen.

b. Er werden geen specifieke beslissingen in dit verband genomen.

c. Het statuut van het rijkspersoneel en het deontologisch kader voor de ambtenaren van het federaal administratief ambt openbaar ambt, stellen onder meer dat ambtenaren hun ambt neutraal dienen uit te oefenen. Daarnaast dienen zij ervoor te zorgen, met inachtnemening van hun grondwettelijke rechten, dat hun deelname aan of betrokkenheid bij politieke of levensbeschouwelijke activiteiten, het vertrouwen van de gebruiker in de onpartijdige, neutrale en loyale uitoefening van hun ambt niet schaadt.

De problematiek betreffende het al dan niet dragen van een hoofddoek door ambtenaren tijdens de diensturen, zal in het kader van de vorming over de toepassing van het deontologisch kader aan bod komen.

2) Neen.

Gezin : Er bestaat geen overheidsdienst voor Gezinsbeleid