Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6083

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie

Uitkeringsfraude - Valse C4 documenten - Recuperatie van onterecht uitgekeerde gelden

zwartwerk
fraude
werkloosheidsverzekering
valsheid in geschrifte
ontslag
gezinsuitkering
ziekteverzekering

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
15/3/2010Rappel
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4322

Vraag nr. 4-6083 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 3 juli 2009 werd door het rapport “Eén jaar coördinatie van de fraudebestrijding” voorgesteld. Het gaf aan dat één van de grote realisaties het oprollen was van 561 nepbedrijfjes die in het Brusselse valse C4-documenten verkochten. Hiermee zouden tot 20 000 mensen zich onterecht een werkloosheids- of een ziekte-uitkering en kinderbijslag laten uitbetalen.

De strijd tegen deze vormen van de sociale fraude is uiterst belangrijk daar deze fraude de solidariteit van onze sociale zekerheid ondermijnt. Fraudeurs moeten dan ook prioritair worden opgespoord.

Gezien het belang van de strijd tegen de sociale fraude leg ik volgende vragen voor:

1)Kan u aangeven hoeveel afnemers van deze 561 nepbedrijven die valse C4 documenten uitschreven reeds werden geďdentificeerd en kan u gedetailleerd weergeven hoeveel onterecht uitgekeerde werkloosheids- of ziekte-uitkering en kinderbijslagen reeds werden gerecupereerd? Meer specifiek had ik graag vernomen hoeveel mensen reeds werden opgespoord alsook hoeveel bedragen respectievelijk werden gerecupereerd inzake onterecht uitgekeerde werkloosheidsvergoedingen, ziekte-uitkeringen en kinderbijslagen tengevolge de aangehaalde C4 fraudes?

2)Kan u tevens aangeven in hoeverre deze mensen ook zullen worden vervolgd voor deze zeer nefaste fraude en kan u in het bijzonder weergeven hoeveel afnemers van valse C4 documenten reeds werden beboet en/of waarbij vervolging werd ingesteld door het gerecht en kan u aangeven welke bijkomende sancties zij riskeren?

3)Bent u tevreden van de bedragen die reeds werden gerecupereerd van de mensen die via valse C4 documenten onterecht sociale uitkeringen ontvingen en kan u dit uitvoerig toelichten? Zo neen, kan u aangeven of er bijkomende middelen en/of personeelsleden zullen worden ingezet om de onterecht uitgekeerde bedragen te recupereren?

4)Kan u uitvoerig aangeven hoe uw diensten te werk gaan om deze onterecht uitgekeerde uitkeringen te recupereren van de afnemers van valse C4 documenten alsook hoeveel personeelsleden worden ingezet om deze gelden te recupereren?

5)Kan u aangeven of alle diensten goed samenwerken om al de onterecht uitgekeerde gelden aan de afnemers van de valse C4 documenten te recupereren en ervaart u “bottlenecks”?

6)Hebt u, al of niet bij benadering, zicht op het totaalbedrag dat vanuit de overheid onterecht zou zijn uitgekeerd aan de afnemers van de valse C4 documenten van de desbetreffende nepbedrijfjes en kan u deze cijfers concreet toelichten? Zo neen, kan u dit uitvoerig toelichten en aangeven wanneer u wel een duidelijk beeld zal hebben?