Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5992

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Ladingdiefstallen - Aantal - Waarde - Meest getroffen sectoren - Beveiliging - Nederlandse initiatief

diefstal
lading
parkeerterrein
beveiliging en bewaking
officiŽle statistiek
geografische spreiding
wegvervoer

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
18/1/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4371

Vraag nr. 4-5992 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit berichtgeving uit Nederland blijkt dat het aantal ladingdiefstallen het afgelopen halfjaar is gestegen met 36 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook in ons land gebeuren er regelmatig ladingdiefstallen gezien de aanwezigheid van de vele havens en gezien ons land een logistieke draaischijf is.

Ik had dan ook volgende vragen:

1. Kan u aangeven en dit voor respectievelijk 2007, 2008 en de eerste jaarhelft van 2009 hoeveel ladingdiefstallen er plaatsvonden in ons land en kan u de cijfers van de respectieve jaren opsplitsen naar regio's toe en / of betrokken havens toe?

2. Kan u voor respectievelijk 2007, 2008 en de eerste jaarhelft van 2009 aangeven welke sectoren het meeste getroffen werden door ladingdiefstal en kan u al of niet bij benadering aangeven hoeveel de waarde bedroeg van de gestolen ladingen en dit op jaarbasis? Kan u de cijfers duiden?

3. Kan u aangeven op welke plaatsen er het grootste risico is op ladingdiefstal alsook welke concrete maatregelen hiertegen werden getroffen?

4. Is er sprake van een toename en zo ja, hoe verklaart u deze toename?

5. Wat vindt u van het Nederlandse initiatief om beveiligde parkeerplaatsen in te richten? Hebt u gelijkaardige stappen ondernomen en zo ja, wat waren hiervan de resultaten?

6. Hebt u omtrent de ladingdiefstallen reeds klachten ontvangen van de betrokken sectoren en zo ja, hebt u hieromtrent reeds specifieke maatregelen getroffen?

Antwoord ontvangen op 18 januari 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1. De federale gerechtelijke politie volgt het fenomeen op van de ladingdiefstallen langs de autosnelwegen en kan daarom cijfers geven met betrekking tot het aantal feiten gepleegd op de parkeerterreinen langs de autosnelwegen.

De gegevens betreffende de havens zijn afkomstig van de scheepvaartpolitie.

Wat betreft de ladingdiefstallen langs de autosnelwegen, heeft de federale politie het volgend aantal diefstallen en pogingen geregistreerd:

- 2007: 127;

- 2008: 221;

- eerste semester 2009: 59.

De federale politie beschikt niet over een regionaal maar wel over een provinciaal beeld. Gezien de wegpolitie Brabant actief is op het grondgebied van Brussel, Vlaams- en Waals-Brabant, worden deze drie entiteiten samengevoegd onder de noemer “Brabant”.

De cijfers voor 2009 zijn nog niet beschikbaar.


2007

2008

Namen

21

50

Henegouwen

3

45

Antwerpen

2

30

West-Vlaanderen

24

26

Brabant

11

24

Luxemburg

10

22

Oost-Vlaanderen

13

11

Luik

17

10

Limburg

26

3

Totaal

127

221

Wat betreft de diefstallen in de havens:

De federale politie beschikt niet over specifieke cijfers inzake ladingdiefstallen in de havens. In het algemeen zijn de diefstallen jaar na jaar elk jaar in dalende lijn sinds 2005 (met uitzondering van Antwerpen, waar de diefstallen gevoelig stijgen in 2008 in vergelijking tot het jaar 2007).

De ladingdiefstallen vertegenwoordigen ieder jaar slechts enkele tientallen feiten waarvan een deel gelinkt is aan de problematiek van de illegale immigratie. In feite verbruiken de illegalen bepaalde produkten (voedsel, alcohol, …),aanwezig in de vrachtwagens waarmee zij meerijden.

2. Wat de autosnelwegen betreft :

In 2007 betrof de voornaamste buit van diefstallen langs autosnelwegen : +-20 % elektro/hifi, +-14 % kleding en +-13 % computers evenals onderdelen van voertuigen (op hetzelfde niveau).

In 2008 betrof de voornaamste buit van diefstallen langs autosnelwegen : +-18 % onderdelen van voertuigen, +-16 % elektro/hifi en +-15 % computers.

De federale politie beschikt nog niet over gedetailleerde cijfers voor 2009.

Wat de havens betreft:

Algemeen gezien zijn de containerterminals gevoelig voor diefstallen van belangrijke waardevolle ladingen, zoals elektronica, kleding, gereedschappen en metalen.

3. Op de autosnelwegen :

Het fenomeen van ladingdiefstallen is een cyclisch fenomeen. De parkings waar het risico het hoogst is, hangt ook af van de keuze van de dadergroepen.

In 2007 waren de drie meest diefstalgevoelige parkings Rekkem (Kortijk, West-Vlaanderen), Boorsem (Tongeren, Limburg) en Spy (Namen, Namen). De meest diefstalgevoelige autosnelwegen waren de A14-E17 (+-28 % van de feiten), A2-E314 (+-19 % van de feiten) en de A4-E411 (+-17 % van de feiten).

In 2008 waren de drie meest diefstalgevoelige parkings Rekkem (Kortijk, West-Vlaanderen), Hensie (Bergen, Henegouwen) en Ostin (Namen, Namen). De meest diefstalgevoelige autosnelwegen waren de A4-E411 (+-25 % van de feiten), A7-E19 (+-19 % van de feiten) en de A15-E42 (+-15 % van de feiten)

De federale politie beschikt nog niet over gedetailleerde cijfers voor 2009.

Genomen maatregelen:

Verschillende gerechtelijke arrondissementen hebben, om efficiënt te reageren op deze vorm van criminaliteit, gespecialiseerde onderzoeksteams samengesteld (bijvoorbeeld Kortijk en Turnhout) en/of specifieke actieplannen (bijvoorbeeld het arrondissement Namen).

De wegpolitie organiseert op regelmatige basis controleacties en versterkt zijn patrouilles bij het opduiken van diefstalepidemies.

De centrale directie van de bestrijding van criminaliteit tegen goederen beschikt over een team belast met het opvolgen van het fenomeen, de beeldvorming en de coördinatie tussen de verschillende politionele actoren ten behoeve van het Federaal Parket.

In samenwerking met de wegpolitie wordt door deze dienst een gegevensbank bijgehouden van de ladingdiefstallen gepleegd langs autosnelwegen.

Wat de havens betreft:

Sinds 2004 werden meerdere juridische maatregelen genomen om de beveiliging van de havenfaciliteiten te verhogen.

Dit houdt in dat er verschillende veiligheidsniveaus ontplooid werden in functie van de risico’s eigen aan de activiteiten. Deze verschillende maatregelen hebben ook een positieve impact gehad op de diefstallen in havens.

De zeevaartpolitie oriënteert patrouilles naar diefstalgevoelige zones en het personeel is gesensibiliseerd om op een adequate manier te reageren bij meldingen van verdachte handelingen. De waakzaamheid van het havenpersoneel is hierbij ook een belangrijke steun.

4. Langs de autosnelwegen :

Het fenomeen op de autosnelwegen is algemeen aan het dalen sinds 2005. Echter betreft het een cyclisch fenomeen dat terug kan stijgen door de activiteiten van bepaalde dievenbendes.

Het eerste semester van 2009 met negenenvijftig incidenten (diefstallen en pogingen) is relatief laag in vergelijking met voorgaande jaren.


2005

2006

2007

2008

2009(1ste semester)

Feit

465

328

83

114

33

Poging

240

196

44

107

26

Totaal

705

524

127

221

59

Op het niveau van de havens:

De diefstallen in de havens zijn in dalende lijn dankzij de positieve evolutie van de technische beveiliging van de havens.

5. Sedert enkele jaren bestaat er onder het voorzitterschap van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, AD Veiligheid en Preventie, een overlegplatform dat als doelstelling heeft soortgelijke initiatieven zoals hetgene u naar verwijst in Nederland, te realiseren. In dit overlegplatform zetelen onder andere vertegenwoordigers van de transportsector, de verzekeringssector, de private bewakingssector, de federale politie, en ook de Gewesten. Zoals u wellicht weet zijn immers de autosnelwegen en de bijhorende parkings een regionale bevoegdheid.

Ik kan u dan ook zeggen dat we in België verder staan dan bij onze noorderburen, als het gaat over de organisatie van bewaakte parkings. Daar waar de Nederlandse overheid nu pas overgaat tot infrastructurele ingrepen van preventieve aard, zeg maar de realisatie van bewaakte parkings, zijn we in België reeds in de fase van openbare aanbesteding aangeland. Zonder mijn bevoegdheid te willen voorbijgaan, de bevoegde overheid is in deze immers het Vlaams en respectievelijk het Waals Gewest, kan ik u meedelen dat er sprake is van twee concrete vergunningen die momenteel toegekend zijn of binnenkort zullen toegekend worden. Het betreft een concesssie voor een bewaakte parking te Wetteren (op de E40 in beide richtingen), en een concessie voor de parking te Minderhout (op de E19 richting Breda). Daarnaast zal de procedure voor Wanlin gelegen aan de E411 zo spoedig mogelijk opgestart worden door het Waals Gewest.

Bovendien heeft het Vlaams Gewest een budget gereserveerd voor de installatie van camera’s langsheen het traject van de E34. De eerste twee parkings die met camera’s zullen uitgerust worden zijn de parkings te Ranst en te Gierle. Deze camerabeelden zullen niet 24 uur op 24 bekeken worden, maar moeten de politiediensten toelaten gerichter te werk te gaan bij de bestrijding van ladingdiefstal.

Tot slot wil ik u er ook nog op wijzen dat het hier telkenmale initiatieven betreft die georganisseerd zijn vanuit de bevoegde overheden. Maar daarnaast zijn er ook nog een aantal privé-initiatieven. U begrijpt echter dat ik deze enkel kan aanmoedigen, maar daar verder geen uitspraak kan over doen.

6. De federale politie heeft in 2008 via tussenkomst van de procureurs-generaal van Antwerpen en Bergen een brief ontvangen over de bezorgdheden van volgende professionele verenigingen : Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers (UPTR), Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners (FEBETRA), de Koninklijke Beroepsorganisatie van de Vlaamse Goederenvervoerders en Logistieke Dienstverleners (SAV) en de Organisatie Traffic Managers (OTM).

Dit schrijven betrof de ongerustheid aangaande de veiligheid van de vrachtwagenchauffeurs.

De federale politie werkt sinds meerdere jaren aan de bestrijding van dit fenomeen, dat is opgenomen als prioriteit in het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) in het kader van de strijd tegen de rondtrekkende dadergroepen.

De strijd tegen dit fenomeen gebeurt op een geïntegreerde wijze, het is te zeggen door de verschillende mogelijke actoren in te schakelen. In dat kader wordt het internationale aspect niet vergeten. De federale gerechtelijke politie werkt samen met Europol en heeft meegewerkt aan een internationaal rapport betreffende de ladingdiefstallen. De door deze problematiek getroffen arrondissementen hebben een regionaal partnerschap ontwikkeld met de buurlanden.

De strijd gebeurt tevens op een integrale manier, met name door het geheel van de mogelijke middelen te gebruiken om het fenomeen aan te pakken. Dit houdt onder andere het volgende in : de informatievergaring, de preventie in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, de betere kwaliteit van de vaststellingen, het opsporen van de daders en hun voorleiding bij de gerechtelijke instanties.