Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5839

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tevredenheidsonderzoek bij de medewerkers - Resultaten - Opvolging

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
verslag over de werkzaamheden
steekproef

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5005

Vraag nr. 4-5839 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Blijkens het Jaarverslag 2008 van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) werd in het najaar 2008 voor het eerst een tevredenheidsonderzoek gevoerd waaraan alle medewerkers van de NMBS konden deelnemen. De analyses zullen het uitgangspunt vormen van specifieke acties.

1.Welke externe partner heeft het tevredenheidsonderzoek uitgevoerd?

2.Hoeveel bedroeg de kostprijs?

3.Hoeveel werknemers van de NMBS-Groep werden bevraagd?

4.Hoe groot was de respons?

5.Welke waren de belangrijkste conclusies?

6.Welke acties zullen op poten worden gezet in navolging van de conclusies van het tevredenheidsonderzoek?

7.Welk budget wordt hiervoor vrijgemaakt?

8.Krijgt het onderzoek opvolging? Zo ja, wanneer?