Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5803

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Segway (elektrisch aangedreven eenpersoonsvervoermiddel) - Combinatie met openbaar vervoer - Fiscale voordelen - Aanmoedigen van gebruik

tweewielig voertuig
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
15/3/2010Rappel
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4571

Vraag nr. 4-5803 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland is enige controverse ontstaan omdat het niet is toegestaan om de Segway, een elektronisch vervoermiddel, mee te nemen in de trein. Graag had ik vernomen hoe de situatie in ons land is.

1) Is het toegestaan om de Segway mee te nemen in de trein? Zo neen, waarom niet en kan aangeven worden welke redenen aan zon verbod ten grondslag liggen? Bent u bereid er bij NMBS op aan te dringen de Segway toch toe te staan in de trein?

2) Vindt u dat de Segway thuishoort in het rijtje van schone voertuigen als e-fiets en elektrische auto waarvoor verschillende maatregelen worden getroffen (zoals bijvoorbeeld de fiscale aftrekbaarheid van fietskilometers) om het gebruik te stimuleren? Kan u dit uitvoerig toelichten?

3) Bent u voorstander van met de maatregelen om het gebruik van de Segway in combinatie met openbaar vervoer te bevorderen, zoals het aanbieden van stalling en onderhoud van Segways? Zo ja, kan u toelichten wanneer deze maatregelen in voege treden en kan u deze overlopen? Zo neen, waarom niet?