Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5749

van Helga Stevens (Onafhankelijke) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen

alcoholhoudende drank
alcoholisme
prijsbeleid
reclame

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
1/2/2010Rappel
11/2/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4825

Vraag nr. 4-5749 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het antwoord op mijn vraag nr. 4-2217 vernam ik van de collega van de geachte minister, mevrouw Onkelinx, dat zij met hem een bilateraal overleg was opgestart over de uitvoering van de gezamenlijke verklaring inzake alcoholbeleid van de ministers die de volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben. Enkele van de in deze verklaring voorgestelde maatregelen vallen immers onder uw bevoegdheden. Ik denk met name aan de voorstellen die betrekking hebben op het te voeren prijsbeleid (punt 4.5.), deze die de beschikbaarheid van alcohol betreffen (punt 4.1.), deze die te maken hebben met het aanpassen van de verkoop en distributie van alcohol (punt 4.2.), en deze op het vlak van marketing en reclame (punt 4.3).

Graag had ik vernomen:

1. Welke overlegmomenten hebben reeds plaatsgevonden met zijn federale collega bevoegd voor volksgezondheid?

2. Welke resultaten hebben deze contacten tot nog toe opgeleverd? Werden de hoger genoemde (of eventueel andere) voorstellen al bestudeerd op hun haalbaarheid? Werden er al initiatieven genomen om deze maatregelen te implementeren?

Antwoord ontvangen op 11 februari 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden:

Ik ben geen medeondertekenaar van de gezamenlijke verklaring over het toekomstige beleid inzake alcohol.

De maatregelen inzake “consumentenbescherming” die voorzien zijn door de gemeenschappelijke verklaring vallen in feite onder het gezag van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten. Zij vallen dus onder de bevoegdheden van de minister van Volksgezondheid.