Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5748

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Offshore windmolens - Procedures - Versoepeling - Verkorting van de termijnen

windenergie
offshore-installatie
bouwvoorschriften

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
20/1/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4711

Vraag nr. 4-5748 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De procedure om offshore windmolens te bouwen en te exploiteren, is zeer omslachtig. Ze vereist niet minder dan zes vergunningen. In de Algemene beleidsnota van de geachte minister werd beloofd deze procedures te rationaliseren, de termijnen te verkorten en de lasten voor de nieuwe investeerders te verminderen.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de procedures te rationaliseren en de termijnen te verkorten bij het bekomen van :

1.de domeinconcessie van het Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas;

2.de bouw- en milieuvergunning van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde Estuarium;

3.de vergunning voor het leggen van elektriciteitskabels in zee;

4.de stedenbouwkundige vergunning voor kabels op het land;

5.de wegvergunning voor de hoogspanningsverbinding ;

6.de netkoppelingsvergunning voor de aansluiting op het hoogspanningsnet.

In welke mate zijn voor deze zes vergunningen de termijnen verkort?

Antwoord ontvangen op 20 januari 2010 :

1. De procedure van toekenning van een domeinconcessie wordt beschreven in het koninklijk besluit van 20 december 2000, waarvan de artikelen twee en drie respectievelijk de selectiecriteria weergeven van de maatschappijen en de gunningvoorwaarden. Die procedure bestaat in het toekennen van exclusiviteitrechten voor een belangrijk gedeelte van het openbare domein over een minimale duur van twintig jaar. Er moet worden genoteerd dat deze procedure niet courant is en slechts in een zeer beperkt aantal gevallen wordt toegepast. Zo werden voor een zone die werd voorzien in de Noordzee voor de inplanting van een windpark, zoals omschreven in het koninklijk besluit van 17 mei 2004, vijf concessies toegestaan en twee aanvragen worden thans onderzocht.

Daar waar de beginprocedure wat minder dat een jaar bestrijkt, werd de procedure tot wijziging van de verleende concessies vereenvoudigd in 2008 en de tekeningstermijn verkort tot 3 maanden. Immers worden de toegekende projecten niet onmiddellijk verwezenlijkt en de beschikbare technologieën evalueren voortdurend. Om die reden moeten de projecten geregeld dienovereenkomstig worden aangepast.

2. De onderzoeksprocedure van de vergunning door de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het toekennen van de vergunningen door de federale minister die het marien leefmilieu tot zijn bevoegdheden telt, is vanaf 2003 gerationaliseerd. Daarna werden de desbetreffende voorwaarden ook vereenvoudigd en gerationaliseerd. Bij de Lente van het Leefmilieu waren de projectdragers geen voorstander van het samenvloeien van deze procedures met de procedure voor de aanvraag tot toekenning van een domeinconcessie, waarvan sprake is onder punt 1.

3. De procedure voor de aanleg van elektriciteitskabels in zee valt onder de bevoegdheid van de federale overheid. Ze is eenvoudiger en korter. Het starten van deze procedure is pas nuttig indien de eerste twee procedures tot een gunstig resultaat hebben geleid.

4. De bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instelling heeft bevoegdheden aan de gewesten toegekend. Naast de federale overheid die bevoegd is voor de vergunningen voor wat zich in zee bevindt, zijn de gewestelijke overheden aldus bevoegd voor wat zich op het land bevindt, namelijk voor de ruimtelijke ordening, die als basis dient voor het toekennen van stedenbouwkundige vergunningen voor kabels.

5. Wat de kabel op het land betreft, wordt de verantwoordelijke overheid bepaald in functie van het spanningsniveau waaronder de verbinding wordt geëxploiteerd. De gewestelijke overheden zijn bevoegd voor spanningsniveaus lager dan of gelijk aan 70 kV terwijl de federale overheid dossiers behandelt waar sprake is van een spanning hoger dan deze waarde en dit krachtens de bijzondere wet 8 augustus 1980 gewijzigd door de wet van 8 augustus 1988. In verband met de vergunningen voor verbindingen van meer dan 70 kV heb ik de bevoegde diensten van mijn departement verzocht zich hierover te beraden en een debat op te starten tussen de verschillende overheidsniveaus, met raadpleging van de stakeholders, om de toekenning van vergunningen te rationaliseren en efficiënter te laten verlopen waardoor tevens een gunstiger investeringsklimaat zou ontstaan. In die optiek is binnen de Algemene Directie Energie een werkgroep opgericht met als doel concrete voorstellen te formuleren waarover dan een ruimer debat moet plaatsvinden op het niveau van de federale overheid, in samenwerking met de gewesten. Er was reeds sprake van de oprichting van een federaal coördinatiecentrum of zelf een enig loket maar dat is slechts een eerste idee.

6. De netkoppelingsvergunning voor de aansluiting op het hoogspanningsnet is op zich geen vergunning. Het gaat erom dat samen met de netbeheerders bepaald wordt op welke manier – op technisch gebied – de aansluiting op het net zal uitgevoerd worden, net zoals dat moet gebeuren voor elke andere aansluiting.