Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5739

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Landsverdediging

Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling

overheidsadministratie
overheidsapparaat
gehandicapte
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
12/1/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3568

Vraag nr. 4-5739 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ engageert zich sinds enkele jaren in acties om personen met een handicap toegang te bieden tot werkgelegenheid en hen ook aan het werk te houden. In 2006 bleek echter dat BelgiŽ nog steeds onder het Europese gemiddelde zat wat betreft de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap. Ons land kwam toen immers slechts aan een percentage van 42†%, terwijl het Europese gemiddelde 49†% was.

Als gevolg daarvan besliste de regering in mei 2006 een verhoging in te voeren van het aantal plaatsen in de federale openbare besturen voor personen met een handicap. Deze beslissing kreeg mee vorm in het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt. Dit koninklijk besluit bepaalt dat in elk federaal openbaar bestuur 3†% (in plaats van 2†% voordien) van de betrekkingen wordt voorbehouden voor personen met een handicap. Dit quotum moet tegen 2010 gerealiseerd zijn.

In de praktijk blijken verschillende federale openbare besturen nog lang niet aan de quota te voldoen, ondanks de weinige tijd die hen rest. De federale administratie die niet op tijd aan het quotum voldoet, zal aan een sanctie onderworpen worden. Zo zal er een wervingsstop worden ingevoerd waardoor de betreffende administratie haar personeelsbestand niet zal kunnen aanvullen voor de functies die dat specifieke quotum niet halen.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1)Heeft u zicht op het aantal personen met een handicap die nu reeds werken in uw administratie? Hoeveel procent van het aantal werknemers betreft dit?

2)Denkt u tegen 2010 het vereiste quotum te halen? Zo niet, welke specifieke maatregelen worden genomen om alsnog het quotum te halen?

3)Welke negatieve gevolgen verwacht u voor uw administratie indien het quotum niet gehaald wordt? Welke maatregelen worden desgevallend genomen?

Antwoord ontvangen op 12 januari 2010 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1. Op 1 december 2009 telde het departement Defensie 97 ambtenaren met een handicap, wat neerkomt op 4,2 % van het burger-personeel van Defensie.

2. Defensie voldoet reeds op dit ogenblik aan de voorwaarden gesteld door artikel 3 van het koninklijk besluit van 5 maart 2007.

Dit artikel verplicht personen met een handicap tewerk te stellen ten belope van 3 % van het aantal voltijdse equivalenten opgenomen in de inventaris van het personeelsplan.

3. Deze vraag is bijgevolg zonder voorwerp.