Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5722

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Evenement I love techno - Drugs - Betere tests - Samenwerking tussen het parket en het Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid

culturele manifestatie
verdovend middel
drugverslaving
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur
beslag op bezittingen

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
4/3/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4919

Vraag nr. 4-5722 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op I love techno op 24 oktober 2009 werd een groot aantal jongeren gefouilleerd op drugsbezit. Uiteraard werd, gelukkig, bij de grote meerderheid niets aangetroffen. Toch werd er een pak drugs in beslag genomen. Aangezien er 30 000 bezoekers waren en een hele reeks verschillende drugs in beslag werd genomen, is deze actie, mijns inziens, een bijzonder representatieve steekproef van welke drugs er worden gebruikt en hoe het met de samenstelling ervan is gesteld. Toch blijkt dat de politie ter plaatse bij inbeslagnames louter een basistest verricht om te kijken welke drugs er worden gebruikt en welke inbreuk er bijgevolg wordt gepleegd. Op de door de hoofdcommissaris uitgestippelde rondleiding bleek dat de politie in rechtstreeks contact staat met een procureur van het parket in situ, een uitstekende samenwerking om de vele inbreuken gemakkelijker te verwerken. De geteste stalen worden evenwel later vernietigd. De kennisreflex is hierbij duidelijk niet aanwezig. Uit onze praktijkervaring die avond, en uit andere contacten, blijkt dat het openbaar ministerie de kennislogica volgt om deze stalen op samenstelling te laten checken en door te sturen naar het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen:

1.Welke hoeveelheden geconfisqueerde drugs werden in 2007 en 2008 vernietigd? Kan de geachte minister dat volgens typologie en gewicht weergeven? Welke evolutie is hierbij merkbaar?

2.Is hij het ermee eens dat, indien het parket alle stalen zou doorsturen, dit een uitstekende steekproef zou zijn van het Belgische partydrugsaanbod en de samenstelling ervan?

3.Welke stalen, zoals geconfisqueerd op dergelijke festivals, worden wel door het parket of de politie naar het WIV gestuurd? Welke afspraken bestaan er tussen het parket en het WIV? Waarom worden niet alle stalen door het parket doorgestuurd naar labo’s of naar het WIV? Graag kreeg ik een uitvoerig antwoord.

4.Gaat hij akkoord dat, indien het beleid zou worden gewijzigd, het parket een relevante rol zou kunnen spelen om ook de kleine geconfisqueerde drugsstalen aan het WIV te bezorgen?

5.Gaat hij akkoord om, in het kader van hoorzittingen in een parlementaire commissie, mee te werken aan een verdere reflectie over een zinvol analyse systeem waarmee de risico’s voor de volksgezondheid sneller kunnen worden vastgesteld en waarmee de bevolking sneller op de hoogte zou kunnen worden gebracht ?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2010 :

1) Het openbaar ministerie kan op deze vraag niet antwoorden omdat het niet over een relevante gegevensbank ter zake beschikt.

2) Vraag nr. 2, een tautologie, behoeft geen commentaar.

3) De politie laat geen analyses uitvoeren. Het parket laat analyses uitvoeren wanneer dit in het kader van zijn opdracht past, namelijk om het bewijs van een misdrijf aan te brengen. Hierbij komen wel nog recente initiatieven met betrekking tot gegevensbanken van drugsprofielen - tot op heden voornamelijk synthetische drugs - die ondersteund worden door de Europese Unie. Deze nieuwe instrumenten zijn opgevat als forensische instrumenten, en niet als instrumenten van volksgezondheid.

4) In principe bestaat er geen enkel bezwaar tegen het nemen van een monster bij iedere inbeslagname voor analyse op het niveau van volksgezondheid. Hierbij moet echter verduidelijkt worden dat alle laboratoria die druganalyses uitvoeren reeds verplicht zijn om gebeurlijk vastgestelde risico’s voor de volksgezondheid mee te delen in het kader van een ‘early warning’-systeem. Voorts zijn er bepaalde lokale akkoorden afgesloten tussen het parket en de stad, zoals te Luik, met het oog op de invoering van een systeem van vroegtijdige waarschuwing voor de volksgezondheid wanneer een in beslag genomen drug een bijzonder gevaar inhoudt.

5) Vanzelfsprekend ben ik bereid om in het kader van hoorzittingen in het parlement mee te werken aan een verdere reflectie hierover.