Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5688

van Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Gerechtsdeskundigen - Statuut - Leemte in de wetgeving - Maatregelen

gerechtelijke expertise
zelfstandig beroep
beroepsstatus
beroepskwalificatie
toegang tot het beroepsleven

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4570

Vraag nr. 4-5688 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Bijna een jaar geleden, op 21 november 2008, ontving de Senaat in zijn halfrond een delegatie van de Associatie van Belgische Experten (Abex), de oudste Belgische vereniging van deskundigen. Bij die gelegenheid had die vereniging de politieke wereld gesensibiliseerd voor de noodzaak de experts een statuut en een titel toe te kennen.

Abex had gewezen op het uitblijven van de erkenning van het statuut van deskundige, met als voornaamste gevolg dat mensen zonder enige opleiding of de nodige ervaring zich vaak de titel van deskundige toe-eigenden.

Momenteel is het de Federatie van Belgische Expertenverenigingen, verkort FEBEX, waar Abex deel van uitmaakt, die bepaalt aan welke criteria deskundigen moeten beantwoorden om te worden erkend op hun activiteitendomein. Op wetgevend vlak bestaat er in België echter helemaal niets met betrekking tot het statuut van deskundige.

De gerechtelijke expertise is wel geregeld in het Gerechtelijk Wetboek, maar geen enkele wetsbepaling regelt het statuut van de deskundige en de voorwaarden voor de toegang tot die functie. Die situatie is moeilijk te begrijpen.

De niet-erkenning van het statuut van deskundige is de oorzaak van talrijke moeilijkheden op gerechtelijk vlak. Op dit ogenblik kan een rechter om het even wie als gerechtsdeskundige aanwijzen. Een dergelijke vaststelling schaadt de rechtszekerheid want het kan gebeuren dat er weinig toegewijde of onbekwame deskundigen worden aangewezen, die er niet de minste beroepsethiek op nahouden.

Ik zou bijgevolg graag weten of u van plan bent iets te ondernemen om die leemte op te vullen en te garanderen dat een beroep kan worden gedaan op een zowel op technisch als op deontologisch vlak kwaliteitsvolle deskundigendienst ,

In Frankrijk zijn het bijvoorbeeld de hoven van beroep die de gerechtsdeskundigen aanwijzen, na onderzoek van de kandidaturen door een specifieke kamer.

Het Nationaal College van Gerechtelijke Deskundigen van België (NCGD) suggereert de oprichting van een Orde van Deskundigen, die een wettelijk diploma hebben, om onder meer hun vakbekwaamheid te verzekeren en te voorzien in hun permanente bijscholing.

Bent u van plan om op die vraag in te gaan? Zo ja, op welke manier en wanneer?