Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5643

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009

rechten van het kind
rijksbegroting

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
23/4/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3651

Vraag nr. 4-5643 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Verdrag voor de rechten van het kind van 1989 werd door BelgiŽ op 16 december 1991 geratificeerd en trad er in werking op 15 januari 1992.

Het Verdrag werd in 2002 gevolgd door een Verenigde Naties (VN) Actieplan onder de naam ď†A World fit for Children†ď. Dit document, dat tien concrete actiepunten formuleert, vraagt onder andere aan alle Lidstaten dringend werk te maken van een nationaal actieplan.

Ter uitvoering van deze internationale engagementen nam BelgiŽ op 4 september 2002 een wet aan tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het VN-Kinderrechtenverdrag. De regering dient zo het Parlement jaarlijks op de hoogte te houden van haar beleid.

Daarnaast keurde de Ministerraad op 8 juli 2005 het nationale actieplan inzake de rechten van het kind (2005Ė2012) goed met het oog op de toepassing van het Verdrag.

Hierdoor heeft BelgiŽ er zich concreet toe geŽngageerd de nodige maatregelen te nemen om de rechten van kinderen daadwerkelijk te realiseren. Deze opdracht vergt een volgehouden politieke wil en ook het vrijmaken van de nodige financiŽle middelen.

Het federaal kinderrechtenbeleid is een horizontaal beleid. Alle beleidsdomeinen hebben immers raakvlakken bij de rechten en belangen van kinderen en jongeren.

Elke federale minister, regeringslid, staatssecretaris en overheidsdienst heeft binnen het eigen bevoegdheidspakket de verantwoordelijkheid om het kinderrechtenbeleid te bewaken en een kindvriendelijke dimensie toe te passen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1.Welke waren de strategische doelstellingen inzake kinderrechten in 2009?

2.Hoeveel middelen werden ingeschreven in de begroting voor 2009, in globo en per post, ter verwezenlijking van de kindvriendelijke dimensie van het beleid?

Antwoord ontvangen op 23 april 2010 :

1. Het op 8 juli 2005 door de ministerraad goedgekeurde nationaal actieplan inzake kinderen maakt gewag van de projecten en prioriteiten inzake kinderrechten voor de komende jaren.

Overeenkomstig de wet van 4 september 2002 brengt de federale regering inzonderheid verslag uit over haar beleid inzake de rechten van het kind via haar federaal jaarverslag over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind. De overeenkomstig deze wet uitgewerkte verslagen bestaan uit twee delen. Het eerste deel maakt gewag van de door elk departement genomen maatregelen inzake de rechten van het kind. Het tweede deel bestaat in een federaal actieplan met de te bereiken doelstellingen en de te realiseren projecten. Deze verslagen verduidelijken de strategische doelstellingen van de regering voor de bestreken periode, omgezet in concrete realisaties of in te realiseren projecten en initiatieven.

Het vijfde federaal jaarverslag over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind werd ingediend bij het parlement op 23 december 2009. Het betreft bij wijze van uitzondering een periode van drie jaar, van 2007 tot 2009. Voor meer nadere gegevens hierover verzoek ik u kennis te nemen van het antwoord op schriftelijke vraag nr. 4-3600.

Bij het lezen van alle jaarverslagen zult u vaststellen dat de meeste projecten vermeld in het nationaal actieplan van 2005 die onder mijn bevoegdheid ressorteren, aanleiding hebben gegeven tot concrete realisaties. Ter zake kunnen inzonderheid de oprichting van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, de bekrachtiging van internationale verdragen met betrekking tot kinderen en de wet van 2006 tot hervorming van de jeugdbescherming worden vermeld. Andere projecten worden thans gerealiseerd. Zo wordt in het laatste federaal jaarverslag gewag gemaakt van het lopende project inzake de oprichting van een familierechtbank.

2.

a) Hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders: 12 000 000 euro.

Er is geen specifiek budget voor minderjarige slachtoffers. Er kan evenwel worden vermeld dat voor 2009 de som van 1 133 075 euro werd toegekend aan minderjarigen.

b) Strafinrichtingen: affectieve relaties (relaties kinderen/ouders in de gevangenis) - prestaties van derden: 145 000 euro

c) Centraal bestuur:

- Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind: 115.000 euro

- Toelage aan de “Coordination des ONG pour les droits de l'enfant ASBL” en aan de “Kinderrechtencoalitie Vlaanderen VZW”: 10 000 euro

- Toelage aan Unicef voor het project “What do you think?”: 3 000 euro