Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5294

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen

Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
14/1/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4617

Vraag nr. 4-5294 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onder impuls van onder meer de Vlaamse vereniging voor steden en Gemeenten (VVSG) werd in Vlaanderen een vzw opgericht die zich tot doel stelt in te staan voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst voor de plaatselijke besturen in Vlaanderen, en dit ter vervanging van de dienstverlening die in dat verband tot op heden door het RSZPPO werd verleend. Deze vzw heeft daartoe een schrijven gericht aan alle lokale besturen van het Vlaams Gewest om hen erop te wijzen dat zij vanaf 1 januari 2010 de bestaande diensten van de GSD-RSZPPO overneemt en verzocht de betreffende besturen zich voor 30 september 2009 uit te spreken over de opzegging van hun lidmaatschap bij de GSD-RSZPPO en hun toetreding tot de GSD van deze vzw.

1. Kan u mij meedelen hoeveel plaatselijke besturen uit Vlaanderen hun lidmaatschap voor de GSD-RSZPPO hebben opgezegd? Hoeveel plaatselijke besturen, opgesplitst per gewest, doen momenteel nog een beroep op het GSD-RSZPPO (hebben met andere woorden hun lidmaatschap niet stopgezet met ingang van 1 januari 2010)?

2. Kan u mij meedelen welke plaatselijke besturen uit Vlaanderen nog steeds een beroep zullen doen op de GSD-RSZPPO na 1 januari 2010?

3. Welke gevolgen heeft de naar mag worden aangenomen massale opzegging van het lidmaatschap van de Vlaamse lokale besturen voor het GSD-RSZPPO, onder andere wat de personeelsbezetting betreft?

Antwoord ontvangen op 14 januari 2010 :

1. Dienaangaande kan ik u mededelen dat er 514 Vlaamse lokale besturen zijn die met ingang van 1 januari 2010 hun lidmaatschap bij de Gemeenschappelijke sociale dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en Plaatselijke overheid (GDS-RSZPPO) hebben opgezegd. In het Vlaams Gewest zijn er nog 21 plaatselijke besturen die na 31 december 2009 nog beroep zullen doen op de GSD-RSZPPO en die met andere woorden hun lidmaatschap niet hebben opgezegd met ingang op 1 januari 2010. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn er 28 besturen, die in het jaar 2010 aangesloten zullen zijn bij de GSD-RSZPPO, waaronder de Vlaamse Gemeenschapscommissie gevestigd te Brussel. In het Waals gewest doen er 407 plaatselijke besturen beroep op de diensten van de GSD-RSZPPO.

2. Na 31 december 2009 zullen volgende plaatselijke besturen uit Vlaanderen verder een beroep blijven doen op de diensten van de GSD-RSZPPO: het gemeentebestuur van Tessenderlo, het gemeentebestuur en het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) van Kraainem, het gemeentebestuur en het OCMW van Linkebeek, het gemeentebestuur en het OCMW van Sint-Genesius-Rode, het gemeentebestuur en het OCMW van Herent, het gemeentebestuur en het OCMW van Kortessem, het stadsbestuur van Tongeren, het OCMW van Houthalen-Helchteren, het stadsbestuur en het OCMW van Zottegem, het gemeentebestuur van Nijlen, het gemeentebestuur en het OCMW van Wezembeek-Oppem, het OCMW van Hulshout, het gemeentebestuur van Drogenbos en de OCMW-vereniging Kina (Krisisinfonetwerk Antwerpen) te Malle.

3. De opzegging van het lidmaatschap van de meeste Vlaamse lokale besturen heeft gevolgen voor de GSD-RSZPPO en dit zowel op budgettair vlak als mogelijkerwijze inzake personeelsbezetting. Omdat deze besturen op de loonmassa van hun personeelsleden niet langer meer een bijdrage betalen tot financiering van de werking van de GSD-RSZPPO zal het budget van deze dienst voor het jaar 2010 ongeveer gehalveerd worden ten opzichte van het jaar 2009. Anderzijds zullen ook de uitgaven van deze dienst, welke betrekking hebben op sociale tussenkomsten ten voordele van de personeelsleden van de aangesloten besturen, op evenredige wijze verminderen.

Doordat de meeste Vlaamse besturen met ingang van 1 januari 2010 de overstap maken van de GSD-RSZPPO naar de GSD-V, zou het – met het oog op de continuïteit en het behoud van de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening - aangewezen zijn dat de Vlaamse personeelsleden van de GSD-RSZPPO hun activiteiten zouden kunnen blijven uitoefenen en hun deskundigheid verder ter beschikking zouden kunnen blijven stellen ten voordele van de personeelsleden van de naar de GSD-V overgegane besturen.

Momenteel wordt nog onderzocht op welke wijze dit in de praktijk gerealiseerd zou kunnen worden zonder afbreuk te doen aan de rechtspositie en de verworven rechten van betreffende personeelsleden die quasi allemaal een benoeming in vast verband genieten.