Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5173

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Financiėn en Institutionele Hervormingen

Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid

alleenstaande
vrijgezel
bestrijding van discriminatie

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
29/4/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4214

Vraag nr. 4-5173 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het globaal aantal alleenstaanden in ons land blijft stijgen. Uit recent cijfermateriaal van de FOD Economie blijkt dat het grootste aantal singles te vinden is in de leeftijdsgroep van 25 tot 29 jaar. In 2006 had 21.5% van de mannen in deze leeftijdscategorie geen partner. In iets minder dan dertig jaar is het aantal mannelijke singles nagenoeg verdrievoudigd.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de grote gezinnen, voor wie allerhande sociale maatregelen, tariefreducties en dergelijke gelden en die kunnen genieten van ‘schaalvoordelen’ (bijvoorbeeld. op het vlak van verwarmingskosten, kadastraal inkomen, aankopen in grotere hoeveelheden tegen voordeeltarief, enz.), kunnen alleenstaanden meestal geen beroep doen op gunstmaatregelen. Tevens zijn alleenstaanden in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij ziekte of verlies van hun job, extra kwetsbaar.

Aangezien deze groep blijft toenemen, verdient ook zij aandacht van de beleidsmakers.

Ik kreeg dan ook graag een antwoord op de volgende vragen:

1)Erkent u dat alleenstaanden nood kunnen hebben aan beleidsmaatregelen die expliciet rekening houden met hun maatschappelijke situatie als alleenstaande?

2)Welke maatregelen heeft u binnen uw bevoegdheden genomen die specifiek gericht zijn op alleenstaanden?

3)

a)Zijn er bestaande discriminaties of situaties die expliciet nadelig zijn voor alleenstaanden, waaraan u op korte termijn wil verhelpen?

b)Zo ja, welke en wat gaat u hieraan doen?

4)Overweegt u maatregelen of acties die expliciet worden gericht op alleenstaanden met het oog op de relatieve versterking van hun sociale en financiėle positie?

Antwoord ontvangen op 29 april 2010 :

Het is steeds mijn bezorgdheid geweest om alle belastingplichtigen in de mate van het mogelijke op gelijke voet te behandelen, of ze nu alleenstaand, gehuwd, of wettelijk samenwonend zijn. Ik verwijs naar de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting die heel wat discriminaties heeft weggewerkt. Indien U echter zou vaststellen dat er, op fiscaal vlak, toch nog discriminaties zouden bestaan voor alleenstaanden, verzoek ik U mij deze mede te delen en kan ik U verzekeren dat ik niet zal nalaten deze te laten onderzoeken.