SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-5173 Schriftelijke vraag nr. 4-5173

de Ann Somers (Open Vld)

van Ann Somers (Open Vld)

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
________________
Isolés - Instauration d'une politique spécifique Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid 
________________
personne seule
célibataire
lutte contre la discrimination
alleenstaande
vrijgezel
bestrijding van discriminatie
________ ________
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
29/4/2010Antwoord
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
29/4/2010Antwoord
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4214 Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4214
________ ________
Question n° 4-5173 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-5173 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le nombre global d'isolés ne cesse d'augmenter dans notre pays. Des chiffres récents du SPF Économie montrent que c'est dans la tranche d'âge des 25-29 ans que l'on trouve le plus grand nombre d'isolés. En 2006, 21.5% des hommes de cette catégorie d'âge n'avaient pas de partenaire. En un peu moins de trente ans, le nombre d'isolés masculins a pratiquement triplé.

Contrairement aux familles nombreuses, par exemple, qui peuvent bénéficier de diverses mesures sociales, réductions tarifaires et autres, et d'”économies d'échelles” (notamment sur le plan des frais de chauffage, du revenu cadastral, d'achats en grandes quantités à tarif réduit, etc.), les isolés ne peuvent généralement pas profiter de mesures avantageuses. De plus, dans certaines circonstances, notamment en cas de maladie ou de perte d'emploi, les isolés sont particulièrement vulnérables.

Étant donné que ce groupe est en augmentation constante, il mérite lui aussi l'attention des décideurs politiques.

C'est pourquoi je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Reconnaissez-vous la nécessité, pour les isolés, de mesures politiques qui tiennent explicitement compte de leur situation sociale particulière?

2) Quelles mesures spécifiquement axées sur les isolés avez-vous prises dans le cadre de vos compétences?

3)

a)Existe-t-il des discriminations ou des situations particulièrement défavorables aux isolés, auxquelles vous entendez remédier à court terme?

b) Dans l'affirmative, lesquelles et de quelle manière?

4) Envisagez-vous des mesures ou des actions explicitement axées sur les isolés en vue d'améliorer leur situation sociale et financière?

 

Het globaal aantal alleenstaanden in ons land blijft stijgen. Uit recent cijfermateriaal van de FOD Economie blijkt dat het grootste aantal singles te vinden is in de leeftijdsgroep van 25 tot 29 jaar. In 2006 had 21.5% van de mannen in deze leeftijdscategorie geen partner. In iets minder dan dertig jaar is het aantal mannelijke singles nagenoeg verdrievoudigd.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de grote gezinnen, voor wie allerhande sociale maatregelen, tariefreducties en dergelijke gelden en die kunnen genieten van ‘schaalvoordelen’ (bijvoorbeeld. op het vlak van verwarmingskosten, kadastraal inkomen, aankopen in grotere hoeveelheden tegen voordeeltarief, enz.), kunnen alleenstaanden meestal geen beroep doen op gunstmaatregelen. Tevens zijn alleenstaanden in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij ziekte of verlies van hun job, extra kwetsbaar.

Aangezien deze groep blijft toenemen, verdient ook zij aandacht van de beleidsmakers.

Ik kreeg dan ook graag een antwoord op de volgende vragen:

1)Erkent u dat alleenstaanden nood kunnen hebben aan beleidsmaatregelen die expliciet rekening houden met hun maatschappelijke situatie als alleenstaande?

2)Welke maatregelen heeft u binnen uw bevoegdheden genomen die specifiek gericht zijn op alleenstaanden?

3)

a)Zijn er bestaande discriminaties of situaties die expliciet nadelig zijn voor alleenstaanden, waaraan u op korte termijn wil verhelpen?

b)Zo ja, welke en wat gaat u hieraan doen?

4)Overweegt u maatregelen of acties die expliciet worden gericht op alleenstaanden met het oog op de relatieve versterking van hun sociale en financiële positie?

 
Réponse reçue le 29 avril 2010 : Antwoord ontvangen op 29 april 2010 :

J'ai toujours eu le souci, dans la mesure du possible, de placer sur un pied d'égalité tous les contribuables, qu'ils soient isolés, mariés ou cohabitants légaux. Je renvoie à la loi du 10 août 2001 portant réforme de l’impôt des personnes physiques qui a éliminé de nombreuses discriminations. Si vous deviez constater que, sur le plan fiscal, des cas de discrimination à l'égard des isolés subsistent, je vous invite à me les signaler et je puis vous assurer que je ne manquerai pas de les faire examiner.

Het is steeds mijn bezorgdheid geweest om alle belastingplichtigen in de mate van het mogelijke op gelijke voet te behandelen, of ze nu alleenstaand, gehuwd, of wettelijk samenwonend zijn. Ik verwijs naar de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting die heel wat discriminaties heeft weggewerkt. Indien U echter zou vaststellen dat er, op fiscaal vlak, toch nog discriminaties zouden bestaan voor alleenstaanden, verzoek ik U mij deze mede te delen en kan ik U verzekeren dat ik niet zal nalaten deze te laten onderzoeken.