Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5168

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Audiovisuele sector - Tax shelter - Kredietcrisis

commercialisering
financiering
audiovisuele productie
fiscale stimulans
belastingaftrek
kredietinstelling
monetaire crisis
filmindustrie
vennootschapsbelasting
steun aan ondernemingen
film

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
3/2/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4043

Vraag nr. 4-5168 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

ING België maakte onlangs bekend te stoppen met de commercialisering van tax shelters. Deze tax shelters zijn cruciaal in de uitbouw van onze audiovisuele sector en het lag aan de basis van de vele recente successen in onze film industrie. De commercialisering van tax shelter wordt met onmiddellijke ingang stopgezet. Wel worden de contractuele verplichtingen in het kader van bestaande overeenkomsten nagekomen. ING België participeerde sinds 2007 in bijna 60 filmproducties en is bijgevolg één van de grootste spelers wat betreft de uitbouw van tax shelters. Tax shelter is één van de belangrijkste financieringsbronnen voor de filmindustrie in ons land. Het voorbije jaar werd naar schatting tussen de 60 en 80 miljoen euro geïnvesteerd.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd :

1. Heeft de minister reeds signalen opgevangen dat de audiovisuele sector problemen ondervindt voor de financiering van toekomstige projecten door het wegvallen van belangrijke spelers op deze markt en kan hij dit concreet toelichten?

2. Kan de minister aangeven hoeveel audiovisuele producties in respectievelijk 2007, 2008 en de eerste helft van 2009 (deels) gefinancierd werden via de tax shelter alsook voor welk totaalbedrag op jaarbasis en is er sprake van een afname wat betreft toekomstige projecten?

3. Hoeveel tax shelters werden er opgestart sinds januari 2009?

4. Heeft de minister reeds samengezeten met de audiovisuele sector om de gevolgen van de impact van het terugtrekken van bepaalde banken uit de commercialisering van tax shelters te bespreken? Zo ja, wanneer en wat waren de resultaten? Zo neen, waarom niet en plant u dit op korte termijn te doen?

5. Welke pistes acht u aangewezen om het opzetten van tax shelters voor de audiovisuele sector te ondersteunen en welke rol kan de overheid hierin spelen?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2010 :

Sinds zijn lancering in 2004, heeft het systeem van de tax shelter voor een echte stimulans gezorgd voor de Belgische filmindustrie, mogelijk makend de financiering van projecten welke, zonder bijdrage van privé-investeerders, wellicht nooit opgericht konden worden. Dit systeem heeft niet enkel films gegenereerd maar eveneens audiovisuele uitgaven in België en talrijke arbeidsplaatsen.

1) Tot op heden heeft de minister nog geen concrete signalen opgevangen dat de audiovisuele sector problemen ondervindt voor de financiering van toekomstige projecten door het wegvallen van belangrijke spelers op de markt van de commercialisering van tax shelter. Gelet op de huidige economische situatie is het van groot belang dat wij hiervoor de nodige aandacht hebben, des te meer omdat de concurrentie op Europees niveau meer beweeglijk wordt; bijna alle staten ontwikkelen hun eigen fiscale stimulansen.

2) Voor het jaar 2007 werden 135 audiovisuele producties erkend, 38 door de Vlaamse Gemeenschap en 97 door de Franse Gemeenschap. Voor het jaar 2008 werden 167 audiovisuele producties erkend, 57 door de Vlaamse Gemeenschap en 110 door de Franse Gemeenschap. Het spreekt voor zich dat er momenteel nog geen gegevens beschikbaar zijn voor het inkomstenjaar 2009.

Uit de voorlopige inkohieringsresultaten inzake de Ven.B. en de BNI/Ven. voor de aanslagjaren 2007 en 2008 kunnen eveneens een aantal gegevens afgeleid worden. Voor het aanslagjaar 2007 bouwden 357 vennootschappen een voorlopige vrijgestelde reserve op voor een totaalbedrag van 73,4 miljoen euro; voor het aanslagjaar 2008 is dit reeds opgelopen tot 555 vennootschappen voor een totaalbedrag van 112 miljoen euro. Het succes van deze maatregel blijft dus verder toenemen. Voor het aanslagjaar 2007 hadden 51 vennootschappen een definitieve vrijstelling voor een totaalbedrag van 5,97 miljoen euro, voor het aanslagjaar 2008 is dit reeds opgelopen tot 120 vennootschappen voor een totaalbedrag van 18,88 miljoen euro. Pas de komende jaren zullen hier grotere waarden worden genoteerd.

De hierboven vermelde cijfers zijn voorlopig; de betrokken Gemeenschappen beschikken nog niet over exhaustieve gegevens inzake de via tax shelter geïnvesteerde bedragen.

Tot slot wordt eraan herinnerd dat alle bovenvermelde cijfers uiteraard voorlopige gegevens zijn, gezien voor de betrokken aanslagjaren de inkohieringen binnen de buitengewone aanslagtermijn nog steeds aan de gang zijn.

3) Voor het jaar 2009 zijn momenteel nog geen cijfers beschikbaar.

4) De audiovisuele sector en het kabinet van de minister ontmoeten elkaar dikwijls. Er werd echter nog niet samengezeten met de audiovisuele sector om de gevolgen van de impact van het terugtrekken van bepaalde banken uit de commercialisering van tax shelters te bespreken.

5) Indien de audiovisuele sector problemen ondervindt voor de financiering van toekomstige projecten door het wegvallen van belangrijke spelers op de markt zal de regering ten tijde gepaste maatregelen nemen. De budgettaire impact dient goed onderzocht te worden, verder zal dit opnieuw besproken worden nadat de regering een uitgewerkt voorstel en een analyse van de administratie heeft ontvangen.