Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5157

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Nationale Loterij - Sponsoring - Reglementaire bepalingen - Criteria

Nationale Loterij
beschermheerschap
voorwaarde van hulpverlening

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
11/2/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3511

Vraag nr. 4-5157 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naast de rol van subsidiŽrende instantie, treedt de Nationale Loterij ook nog op als sponsor.

1. Op grond van welke reglementaire bepalingen kent de Nationale Loterij sponsoring toe?

2. Welke procedure wordt er gevolgd over de al dan niet toekenning van de sponsoring en bij wie ligt de eindbeslissing?

3. Welke criteria worden er gehanteerd bij de al dan niet toekenning van sponsoring?

4. Kan mij voor het jaar 2008 worden meegedeeld welke organisaties / evenementen werden gesponsord, voor welk bedrag dit was en tot welke taalgroep de organisatie / het evenement behoort of zich richt?

5. Werden er aanvragen tot sponsoring verworpen? Zo ja dewelke en om welke redenen?

Antwoord ontvangen op 11 februari 2010 :

1. Als naamloze vennootschap (NV) van publiek recht beslist de Nationale Loterij autonoom over haar sponsorstrategie in functie van haar bedrijfsdoelstellingen en ter ondersteuning van haar marketing en commerciële strategie, dit rekening houdend met haar specifieke sociale rol in de maatschappij.

2. De sponsorstrategie en het sponsorplan alsook de budgettaire verdeling over de verschillende rubrieken sport, cultuur, events, sociaal, niet-commercieel, nationaal prestige, media en proximity worden jaarlijks door het directiecomité op voordracht van de marketingdirecteur goedgekeurd en door de raad van bestuur bevestigd. Voor de uitvoering van dit goedgekeurde plan gaat de dienst sponsoring enerzijds pro-actief een contract onderhandelen met organisatoren van manifestaties en events die passen binnen de merkstrategie van Lotto, EuroMillions, Win for Life of de Nationale Loterij. Anderzijds worden sponsoraanvragen geëvalueerd in functie van deze strategie en de geleverde return voor het geïnvesteerde budget. In deze evaluatie wordt ook rekening gehouden met de bereikte doelgroep, een voldoende spreiding van de acties over de twaalf maanden van het jaar, over de tien provincies en een evenwicht tussen stedelijke en rurale gebieden. Op deze manier wordt een evenwichtige spreiding bereikt om alle spelers van de verschillende producten te bereiken. Van elk positief geëvalueerd sponsordossier wordt een verslag ter goedkeuring aan de marketingdirecteur en de gedelegeerd bestuurder voorgelegd met daarin ook de geleverde return voor het geïnvesteerde bedrag. Vervolgens wordt met de organisator een sponsorcontract afgesloten. Voor elke contract wordt de onderhandelde return gecontroleerd en dient de organisator de nodige bewijsstukken van deze return te leveren alvorens de factuur wordt betaald.

3. De sponsoring dient te passen in de volgende marketing- en bedrijfsdoelstellingen:

Van elke manifestatie wordt ook een analyse gemaakt van de bereikte resultaten tijdens de vorige jaren, de bereikte doelgroep en de ROI op basis van onder andere de kost per contact, het bereikte publiek op de manifestatie en het bereikte publiek via de mediacampagne van de organisatoren.

4. Jaarlijks worden meer dan 830 events, manifestaties of organisaties gesponsord, de lijst met alle sponsordossiers wordt ter griffie neergelegd, zodat het parlementslid deze kan consulteren. Gezien de Nationale Loterij in een sterk concurrentiële omgeving opereert en er met elke organisator een vertrouwelijkheidscontract werd afgesloten worden er geen sponsorbedragen per individueel dossier gecommuniceerd. De verdeling van het sponsorbudget over de taalgroepen volgt grotendeels de verdeelsleutel van 60% voor Nederlandstalige dossiers en 40 % voor Franstalige dossiers.

5. Van alle aanvragen wordt ongeveer 3/4 goedgekeurd na onderhandeling en 1/4 afgewezen. De voornaamste redenen van afwijzing zijn: het niet passen binnen de sponsorstrategie, het niet bereiken van de beoogde doelgroepen, aanvragen die te laat binnenkomen, gebrek aan professionalisme van de organisator, negatieve evaluatie van de voorgaande editie, onvoldoende return voor het gevraagde bedrag, aanvragen voor subsidiëring van werkingskosten in plaats van sponsoring van een manifestatie.

De heer senator wordt uitgenodigd de sponsorstrategie in het jaarverslag van de Nationale Loterij te lezen alsook regelmatig de vernieuwde website van de Nationale Loterij te consulteren www.nationale-loterij.be en doorklikken naar Sponsoring & Subsidies en vervolgens naar sponsorstrategie. Hier vindt u informatie over de sponsorstrategie, de subsidiefilosofie, de verdeling van de subsidies, hoe subsidies aanvragen, de institutionele campagne alsook over het subsidiecharter dat u ook kunt downloaden.