BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5157

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Nationale Loterij - Sponsoring - Reglementaire bepalingen - Criteria
________
Nationale Loterij
beschermheerschap
voorwaarde van hulpverlening
________
7/12/2009 Verzending vraag
11/2/2010 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3511
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5157 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naast de rol van subsidiŽrende instantie, treedt de Nationale Loterij ook nog op als sponsor.

1. Op grond van welke reglementaire bepalingen kent de Nationale Loterij sponsoring toe?

2. Welke procedure wordt er gevolgd over de al dan niet toekenning van de sponsoring en bij wie ligt de eindbeslissing?

3. Welke criteria worden er gehanteerd bij de al dan niet toekenning van sponsoring?

4. Kan mij voor het jaar 2008 worden meegedeeld welke organisaties / evenementen werden gesponsord, voor welk bedrag dit was en tot welke taalgroep de organisatie / het evenement behoort of zich richt?

5. Werden er aanvragen tot sponsoring verworpen? Zo ja dewelke en om welke redenen?

Antwoord ontvangen op 11 februari 2010 :

1. Als naamloze vennootschap (NV) van publiek recht beslist de Nationale Loterij autonoom over haar sponsorstrategie in functie van haar bedrijfsdoelstellingen en ter ondersteuning van haar marketing en commerciële strategie, dit rekening houdend met haar specifieke sociale rol in de maatschappij.

2. De sponsorstrategie en het sponsorplan alsook de budgettaire verdeling over de verschillende rubrieken sport, cultuur, events, sociaal, niet-commercieel, nationaal prestige, media en proximity worden jaarlijks door het directiecomité op voordracht van de marketingdirecteur goedgekeurd en door de raad van bestuur bevestigd. Voor de uitvoering van dit goedgekeurde plan gaat de dienst sponsoring enerzijds pro-actief een contract onderhandelen met organisatoren van manifestaties en events die passen binnen de merkstrategie van Lotto, EuroMillions, Win for Life of de Nationale Loterij. Anderzijds worden sponsoraanvragen geëvalueerd in functie van deze strategie en de geleverde return voor het geïnvesteerde budget. In deze evaluatie wordt ook rekening gehouden met de bereikte doelgroep, een voldoende spreiding van de acties over de twaalf maanden van het jaar, over de tien provincies en een evenwicht tussen stedelijke en rurale gebieden. Op deze manier wordt een evenwichtige spreiding bereikt om alle spelers van de verschillende producten te bereiken. Van elk positief geëvalueerd sponsordossier wordt een verslag ter goedkeuring aan de marketingdirecteur en de gedelegeerd bestuurder voorgelegd met daarin ook de geleverde return voor het geïnvesteerde bedrag. Vervolgens wordt met de organisator een sponsorcontract afgesloten. Voor elke contract wordt de onderhandelde return gecontroleerd en dient de organisator de nodige bewijsstukken van deze return te leveren alvorens de factuur wordt betaald.

3. De sponsoring dient te passen in de volgende marketing- en bedrijfsdoelstellingen:

    1. Ondersteuning van de producten van de Nationale Loterij in functie van het Marketing Plan

    2. Versterking van de band met het publiek en fidelisatie van bestaande klanten

    3. Canalisering van de bestaande liefhebbers van loterijen en kansspelen naar producten van de Nationale Loterij door middel van sponsoring van evenementen die focussen op de beoogde doelgroep (18-34)

    4. Respect voor de ethische en sociale missie van de Nationale Loterij bij de keuze van de te sponsoren evenementen

    5. Sociale rol van de Nationale Loterij als grootste mecenas van het land combineren met voldoende commerciële ROI (Return On Investment) voor de verschillende merken.

Van elke manifestatie wordt ook een analyse gemaakt van de bereikte resultaten tijdens de vorige jaren, de bereikte doelgroep en de ROI op basis van onder andere de kost per contact, het bereikte publiek op de manifestatie en het bereikte publiek via de mediacampagne van de organisatoren.

4. Jaarlijks worden meer dan 830 events, manifestaties of organisaties gesponsord, de lijst met alle sponsordossiers wordt ter griffie neergelegd, zodat het parlementslid deze kan consulteren. Gezien de Nationale Loterij in een sterk concurrentiële omgeving opereert en er met elke organisator een vertrouwelijkheidscontract werd afgesloten worden er geen sponsorbedragen per individueel dossier gecommuniceerd. De verdeling van het sponsorbudget over de taalgroepen volgt grotendeels de verdeelsleutel van 60% voor Nederlandstalige dossiers en 40 % voor Franstalige dossiers.

5. Van alle aanvragen wordt ongeveer 3/4 goedgekeurd na onderhandeling en 1/4 afgewezen. De voornaamste redenen van afwijzing zijn: het niet passen binnen de sponsorstrategie, het niet bereiken van de beoogde doelgroepen, aanvragen die te laat binnenkomen, gebrek aan professionalisme van de organisator, negatieve evaluatie van de voorgaande editie, onvoldoende return voor het gevraagde bedrag, aanvragen voor subsidiëring van werkingskosten in plaats van sponsoring van een manifestatie.

De heer senator wordt uitgenodigd de sponsorstrategie in het jaarverslag van de Nationale Loterij te lezen alsook regelmatig de vernieuwde website van de Nationale Loterij te consulteren www.nationale-loterij.be en doorklikken naar Sponsoring & Subsidies en vervolgens naar sponsorstrategie. Hier vindt u informatie over de sponsorstrategie, de subsidiefilosofie, de verdeling van de subsidies, hoe subsidies aanvragen, de institutionele campagne alsook over het subsidiecharter dat u ook kunt downloaden.