Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5103

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 1 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Uitzendarbeid - Arbeidsverhoudingen - Arbeidsongevallen

tijdelijk werk
arbeidsbetrekking
arbeidsongeval

Chronologie

1/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010)
19/4/2010Antwoord

Vraag nr. 4-5103 d.d. 1 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar jaarlijkse gewoonte voeren de vakbonden actie tegen uitzendarbeid. Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) richt van 16 tot 22 november 2009 een heuse nationale actieweek in.Dat gaat gepaard met een aantal verwijten aan de uitzendsector en het concept uitzendarbeid. Zo wordt gesteld dat uitzendarbeid de stabiele arbeidsverhoudingen verstoort, dat uitzendarbeid de proefperiodes bedreigt, dat het aantal arbeidsongevallen bij uitzendkrachten recordcijfers bereikt en dat de psychosociale belasting voor uitzendkrachten zwaarder is.

1.Kan er op basis van studies en feiten aangetoond worden dat uitzendarbeid de stabiele arbeidsverhoudingen verstoort en dat het statuut van uitzendkrachten onstabiel is?

2.Hoe valt deze bewering te rijmen met het feit dat uitzendarbeid aantoonbaar het meest succesvolle middel voor instroom naar een reguliere, vaste job is voor werkzoekenden?

3.Is het feit dat de uitzendsector nagenoeg het dubbele aandeel aan allochtonen tewerkstelt ten aanzien van reguliere bedrijven een gegeven dat verband houdt met de zogenaamde verstoring van de stabiele arbeidsverhoudingen?

4.Kan het worden aangetoond dat uitzendarbeid de proefperiodes bedreigt?

5.Kan uit de cijfers van de afgelopen vijf jaar worden aangetoond dat het aantal arbeidsongevallen bij uitzendkrachten recordcijfers bereikt?

6.Betekent dit dat de inspanningen van de uitzendsector inzake veiligheid en preventie op het werk geen effect hebben of dat de uitzendsector op dat vlak aantoonbaar te kort schiet?

Antwoord ontvangen op 19 april 2010 :

Binnen het kader van het sociaal overleg vervullen de betrokken representatieve organisaties elk hun eigen rol.

Zoals U weet worden op dit ogenblik binnen de Nationale Arbeidsraad besprekingen gevoerd tussen de sociale partners omtrent het concept uitzendarbeid.

Als werknemersorganisatie zal het Algemeen christelijk vakbond (ACV) in dit kader bepaalde pijnpunten, die door haar basis als dusdanig worden gesignaleerd, ter bespreking voorleggen op de onderhandelingstafel.

Ongetwijfeld zullen ook de werkgeversorganisaties de probleempunten die zij in het kader van de regelgeving rond uitzendarbeid ervaren, op de onderhandelingstafel leggen.

Het is niet de rol van de minister van Werk om middels stellingname de slaagkansen van voormeld sociaal overleg in gevaar te brengen. Ik zal mij voorlopig dus onthouden van enig commentaar op de standpunten en beweringen die de betrokken organisaties in dit verband naar voren brengen.

Ik kan u wel meedelen dat vanuit de kant van de overheid geen officiële studies werden uitgevoerd die onderzoek verrichten naar de impact van uitzendarbeid op de stabiliteit van de arbeidsverhoudingen op de arbeidsmarkt.

Gelet hierop kan ik de beweringen van het ACV op dit vlak dan ook bevestigen noch ontkennen. De standpunten die deze organisatie inneemt, zijn volledig voor haar rekening te nemen.

Wat arbeidsongevallen betreft, kan ik U meedelen dat op grond van officiële cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen, blijkt dat het aantal arbeidsongevallen tussen 2005 en 2007 in de uitzendsector met 24,7 % gestegen is, daar waar in de hele privé-sector over de betrokken periode een daling werd genoteerd (zie in dit verband de studie omtrent de arbeidsongevallen in de uitzendsector, die beschikbaar is op: http://www.fao.fgov.be/site_nl/stats_etudes/etudes/secteurs/travail-interimaire.html

Uit de cijfers van hetzelfde Fonds voor Arbeidsongevallen blijkt eveneens dat het risico op een arbeidsongeval gevoelig stijgt wanneer een werknemer minder anciënniteit in de onderneming telt (zie: http://www.fao.fgov.be/site_nl/stats_etudes/tableaux_stats/accidentssurleslieuxdutravail2007/documents/4.3.1.-2007-NL.pdf

Gelet hierop lijkt het mij aangewezen om de inspanningen inzake veiligheid en preventie op het werk in de uitzendsector te blijven volhouden.