Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5085

van Fatma Pehlivan (sp.a) d.d. 1 december 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Verwarmingstoelage - Afschaffing vanaf 1 januari 2010

armoede
sociaal achtergestelde groep
laag inkomen
energieprijs
verwarming
stookolie

Chronologie

1/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010)
19/2/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5086
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1172

Vraag nr. 4-5085 d.d. 1 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de plenaire vergadering van 29 oktober 2009 stelde ik de mondelinge vraag nr. 4-925 omtrent de verwarmingstoelage (Handelingen nr. 4-93, blz.32)

Ik kaartte daarbij het probleem aan van de dubbele loketten (openbaar centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) – Federale Overheidsdienst (FOD) Economie) dat tot gevolg heeft dat mensen met een zeer laag inkomen die zich van loket vergissen de voor hun noodzakelijke bijdrage mislopen omdat de aanvraag niet kan worden ingetrokken bij de FOD Economie en opnieuw ingediend bij de OCMW’s, en de bijdrage evenmin kan worden bijgepast met een OCMW-toelage. Ik vroeg u ook of eraan werd gedacht deze mogelijkheden wel in te voeren en wat de stand van zaken is omtrent de automatische toekenning.

In zijn antwoord bevestigde de geachte minister het door mij geschetste probleem. Hij deelde daarnaast mee dat hij via betrouwbare en brede informatie dat risico probeert te vermijden. Daarnaast wees hij erop dat de automatische toekenning momenteel in een testfase is, maar snel zal worden doorgevoerd.

In zijn antwoord zweeg hij wel zeer expliciet over het feit dat de verwarmingstoelage van de FOD Economie vanaf 1 januari 2010 wordt afgeschaft. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik zeer recent vernam dat de premie vanaf 1 januari 2010, de start van het Europees Jaar van bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, wordt afgeschaft en in de begroting 2010 enkel middelen worden voorzien om de achterstallige toelages van 2009 te financieren.

1.Kan de geachte minister bevestigen dat de verwarmingstoelage vanaf 1 januari 2010 wordt afgeschaft?

2.Kan hij ook toelichten waarom er werd beslist ze af te schaffen?

3.Kan hij wat meer toelichting geven bij de automatische toekenning waarvan hij vorige keer zei dat die in een testfase zit? Wordt dit dan nog gerealiseerd voor het einde van de maatregel, namelijk 31 december 2009?

4.Wat de aanvragen van 2009 betreft, wil ik de minister bovendien signaleren dat ik verschillende klachten heb ontvangen van aanvragers die zeer lang, meer bepaald meer dan vier maanden, hebben moeten wachten op de uitbetaling van hun verwarmingstoelage.

5.Is de problematiek van de laattijdige betaling van de verwarmingstoelage hem bekend?

6.Wat zijn daarvan de oorzaken? Hoe werden ze aangepakt of welke maatregelen plant de minister alsnog te nemen?

7.Hoelang bedraagt de gemiddelde wachttermijn voor de in 2009 ingediende aanvragen?

8.Wanneer zullen de mensen die hun verwarmingstoelage in 2009 hebben aangevraagd ten laatste hun korting ontvangen?

Antwoord ontvangen op 19 februari 2010 :

Hierbij heb ik de eer, mevrouw de Senator, een antwoord te geven op de gestelde vragen:

Artikel 46 van de programmawet van 22 december 2008 voorziet dat de forfaitaire verminderingen enkel toegekend worden voor het jaar 2009. Het budget dat voor 2010 voorzien is, dient inderdaad ter afhandeling van de aanvragen van 2009. Personen die nog geen aanvraag hebben ingediend voor het jaar 2009, kunnen dit nog doen tot en met 1 maart 2010. Na deze datum zullen geen nieuwe aanvragen meer aanvaard worden. De maatregel was van bij het begin opgevat las een uitzonderlijke steun voor het verbruik in de context van bijzonder hoge energieprijzen.

Voor het vervolg, gaat de voorrang naar de implementatie van een doeltreffend stelsel van automatisering ter sociale tarieven en de sociale maatregelen die bestemd zijn om structureel tegen energieschaarste te strijden te consolideren.

Op 1 juli 2009 werd aan de energieleveranciers een lijst meegedeeld, dat het resultaat was van een automatische toepassing. Alle residentiële eindafnemers die al voor 1 juli bij hun respectieve energieleverancier het statuut hadden van beschermde residentiële eindafnemer met een laag inkomen of in een onzekere situatie, behouden dit statuut na deze datum. Alle nieuwe geïdentificeerde rechthebbenden hebben dit statuut toegekend gekregen zonder dat zij een schriftelijke aanvraag moesten indienen. In 2010 zal ieder trimester een lijst meegedeeld worden aan de energieleveranciers om de rechthebbenden mee te delen. Dit jaar zal het systeem verder geoptimaliseerd worden.

Het is inderdaad zo dat de administratie de voorbije maanden problemen heeft gekend die als gevolg hadden dat de behandelingstermijn van vier maanden werd overschreden.

Deze vertraging werd grotendeels veroorzaakt door het enorm aantal aanvragen die de administratie heeft ontvangen en heeft moeten verwerken. Het verwerkings- en controleprogramma is begin 2009 ook aangepast tengevolge de gewijzigde wetgeving van eind 2008. De vertraging in de uitbetaling in het laatste semester van 2009 was te wijten aan het niet beschikbaar zijn van de budgetten. Dit probleem werd tijdens de begrotingsonderhandelingen opgelost en de nodige transfers werden uitgevoerd. De betalingen werden in december 2009 terug opgestart en deze lopen nu nog steeds door.

De gemiddelde wachttermijn voor de uitbetaling van de dossiers bedraagt zes maanden.

Aangezien dossiers voor 2009 ten laatste tot en met 1 maart 2010 kunnen worden ingediend en de administratie gezien vier maanden de tijd heeft om de uitbetaling uit te voeren, zouden de meeste dossiers afgehandeld moeten zijn tegen begin juli 2010. Dit met uitzondering van de 'speciale' dossiers (bijvoorbeeld verhuis, wijziging gezinssamenstelling, wijziging rekeningnummer, en dergelijke).