Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5086

van Fatma Pehlivan (sp.a) d.d. 1 december 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Verwarmingstoelage - Afschaffing vanaf 1 januari 2010

armoede
sociaal achtergestelde groep
laag inkomen
energieprijs
verwarming
stookolie

Chronologie

1/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010)
11/2/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5085
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1172

Vraag nr. 4-5086 d.d. 1 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de plenaire vergadering van 29 oktober 2009 stelde ik de mondelinge vraag nr. 4-925 omtrent de verwarmingstoelage (Handelingen nr. 4-93, blz.32)

Ik kaartte daarbij het probleem aan van de dubbele loketten (openbaar centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) – Federale Overheidsdienst (FOD) Economie) dat tot gevolg heeft dat mensen met een zeer laag inkomen die zich van loket vergissen de voor hun noodzakelijke bijdrage mislopen omdat de aanvraag niet kan worden ingetrokken bij de FOD Economie en opnieuw ingediend bij de OCMW’s, en de bijdrage evenmin kan worden bijgepast met een OCMW-toelage. Ik vroeg u ook of eraan werd gedacht deze mogelijkheden wel in te voeren en wat de stand van zaken is omtrent de automatische toekenning.

In zijn antwoord bevestigde de geachte minister het door mij geschetste probleem. Hij deelde daarnaast mee dat hij via betrouwbare en brede informatie dat risico probeert te vermijden. Daarnaast wees hij erop dat de automatische toekenning momenteel in een testfase is, maar snel zal worden doorgevoerd.

In zijn antwoord zweeg hij wel zeer expliciet over het feit dat de verwarmingstoelage van de FOD Economie vanaf 1 januari 2010 wordt afgeschaft. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik zeer recent vernam dat de premie vanaf 1 januari 2010, de start van het Europees Jaar van bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, wordt afgeschaft en in de begroting 2010 enkel middelen worden voorzien om de achterstallige toelages van 2009 te financieren.

1.Kan de geachte minister bevestigen dat de verwarmingstoelage vanaf 1 januari 2010 wordt afgeschaft?

2.Kan hij ook toelichten waarom er werd beslist ze af te schaffen?

3.Kan hij wat meer toelichting geven bij de automatische toekenning waarvan hij vorige keer zei dat die in een testfase zit? Wordt dit dan nog gerealiseerd voor het einde van de maatregel, namelijk 31 december 2009?

4.Wat de aanvragen van 2009 betreft, wil ik de minister bovendien signaleren dat ik verschillende klachten heb ontvangen van aanvragers die zeer lang, meer bepaald meer dan vier maanden, hebben moeten wachten op de uitbetaling van hun verwarmingstoelage.

5.Is de problematiek van de laattijdige betaling van de verwarmingstoelage hem bekend?

6.Wat zijn daarvan de oorzaken? Hoe werden ze aangepakt of welke maatregelen plant de minister alsnog te nemen?

7.Hoelang bedraagt de gemiddelde wachttermijn voor de in 2009 ingediende aanvragen?

8.Wanneer zullen de mensen die hun verwarmingstoelage in 2009 hebben aangevraagd ten laatste hun korting ontvangen?

Antwoord ontvangen op 11 februari 2010 :

Ik deel aan het geachte lid mee dat deze vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort maar tot die van mijn collega, de minister van Klimaat en Energie, aan wie deze vraag eveneens werd gesteld.