Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5079

van Olga Zrihen (PS) d.d. 19 november 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EG - Omzetting Federale, gefedereerde en gemeentelijke overheden Toepassing Controle Jonge verbruikers

richtlijn (EU)
nationale uitvoeringsmaatregel
accijns
tabak
alcohol
kinderbescherming

Chronologie

19/11/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5751

Vraag nr. 4-5079 d.d. 19 november 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De omzetting van de richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EG (van de Raad van 25 februari 1992 in verband met het algemene regime, het bezit, het verkeer en controles van aan accijns onderworpen producten als tabak en alcohol) moet vóór 1 april 2010 in alle lidstaten van de Unie worden toegepast.

De lidstaten hebben echter slechts tot 1 januari 2010 de tijd om alle “wetgevende, reglementaire en administratieve bepalingen” die nodig zijn voor de aanpassing aan de tekst aan te nemen en te publiceren.

In de Ministerraad van 10 juli 2009 is echter beslist dat een voorontwerp van wet met betrekking tot die richtlijn pas in april 2010 in werking zal treden, wat erop wijst dat wij onze engagementen ten opzichte van een specifieke vraag van de Europese Unie niet nakomen. Het is in zekere zin ook een nieuw voorbeeld van de trage dynamiek die wij aan de dag leggen in de omzetting van Europese beslissingen in nationale wetteksten.

Anderzijds lijkt de omzetting van een dergelijke richtlijn bijzonder ingewikkeld. Zoals we weten oefenen de Europese richtlijnen een grote invloed uit op onze nationale wetgevingen en onderhavige richtlijn, met name in verband met de verkoop van tabak en alcohol via het internet, dreigt ons beleid dat de jeugd tegen dergelijke producten moet beschermen te doorkruisen.

Welke controle kunnen zowel de federale als de gefedereerde en de gemeentelijke overheden uitoefenen op de gevolgen van de toepassing van die richtlijn voor de jonge verbruikers in België?