Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4897

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 28 oktober 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Green Investment Scheme-contract (GIS) - Investeringen in Hongarije - Projecten - Gebrek aan transparantie - Concrete investeringen - Gedetailleerde cijfers - Contracten - Naleving - Sancties - FinanciŽle crisis - Invloed

monetaire crisis

Chronologie

28/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009)
24/11/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4897 d.d. 28 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ruim een decennium geleden engageerde BelgiŽ zich in het kader van het Kyoto-protocol om tegen 2012 zijn CO2-uitstoot met 7,5 % te reduceren ten opzichte van 1990. Om dat doel te halen, werden in 2004 de inspanningen verdeeld tussen de federale overheid en de gewesten.

Een derde van de federale inspanning zou worden gerealiseerd door 12,2 miljoen ton CO2-uitstootrechten te kopen via duurzame projecten in het buitenland.

In 2008 stelde BelgiŽ vast dat de verwachte duurzame projecten uitbleven en de CO2-kredietenportefeuille niet tijdig gevuld zou geraken. Daarop sloot de geachte minister op 8 augustus 2008 een Green Investment Scheme-contract (GIS) af met de Hongaarse overheid voor de aankoop van twee miljoen ton emissierechten. De financiering gebeurde door het Fonds voor broeikasgassen van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG), dat uitsluitend gespijsd wordt met taksen op elektriciteitsfacturen.

Het GIS is ontstaan om overschotten aan emissierechten van de voormalige Oostbloklanden gemakkelijker te verhandelen. Dat " overschot " ontstond door de toevallige samenloop in 1990 van de economische ineenstorting in vroegere communistische industrielanden, en de nulmeting van de uitstoot onder het Kyoto-protocol. GIS-projecten vallen echter niet onder het Kyoto-protocol en er rust dus ook geen verplichting op de gefinancierde projecten om voor bijkomende emissiereducties te zorgen. Toch is dat de uitgesproken bedoeling.

Om de werkelijke impact van het Belgisch-Hongaarse GIS te meten, vroegen enkele journalisten van Mo Magazine het contract van 8 augustus 2008 op. Ze deden daarbij een beroep op de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, een grondwettelijk recht op inzage in overheidsdocumenten.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu stuurde slechts een verknipte versie van het contract, zonder informatie over de betaalde prijs of over sancties bij het uitblijven van investeringen of het niet naleven van het contract. De bestemming van de middelen - de groene investeringen in Hongarije - werd ook slechts vaag opgelijst.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1. Kan hij getailleerd oplijsten en dit opgesplitst per project en per budget in welke projecten de GIS gelden concreet werden geÔnvesteerd gezien het contract dateert van 8 augustus 2008? Is hij tevreden met de gang van zaken?

2. Kan hij zeer gedetailleerd weergeven welke de prijs is die werd betaald voor de 2 miljoen ton CO2 uitstootrechten uit Hongarije?

3. Kan hij zeer gedetailleerd weergeven welke sancties voorzien werden mochten de investeringen niet worden gerealiseerd?

4. Welke clausules werden contractueel vastgelegd bij het niet naleven van de contracten?

5. Klopt de informatie als zou de Hongaarse overheid tengevolge de financiŽle crisis knippen in de budgetten door 67 miljoen euro afkomstig van de emissiehandel te bevriezen?

6. Kan hij garanderen dat de Belgische gelden bestemd voor milieuprojecten niet werd of zal worden bevroren?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

In antwoord op de eerste vraag van het geachte lid, moet het duidelijk zijn dat het contract geen specifieke vooraf gedefinieerde projecten vermeldt, maar de projecttypes specificeert waarin de Green Investment Scheme (GIS) inkomsten geïnvesteerd dienen te worden, met name hoofdzakelijk energie-efficiëntie in gebouwen en hernieuwbare energie, en dit alles via overheidsopdrachten. Een eerste overheidsopdracht werd gelanceerd voor de energie-efficiëntie in gebouwen.

Omwille van het commerciële karakter is de informatie over de prijs confidentieel. Contractueel moeten we deze confidentialiteit respecteren. De Commissie die zich uitspreekt over aangelegenheden inzake de toegang tot milieu-informatie heeft trouwens ook geoordeeld dat het verantwoord is dat informatie met een commercieel karakter niet mag verspreid worden.

In antwoord op vragen 3 en 4 moet ik antwoorden dat het contract stipuleert dat de Hongaarse overheid garandeert dat zij de investeringen zullen gebruiken om in de vooropgestelde projecttypes meetbare emissiereducties te genereren voor het einde van 2012. Indien een project geen resultaten oplevert, dan sluit het contract elke vergoeding van dit project uit. Indien bovendien om het even welke clausule van het contract niet gerespecteerd zou worden, dan kan dit via arbitrage aangevochten worden.

In antwoord op vraag 5 en 6 kan ik u stellen dat dit gerucht ons formeel door de Hongaarse overheid werd ontkend. Eens te meer hebben zij bevestigd dat de inkomsten uit het GIS contract met België geïnvesteerd zullen worden in de projecttypes zoals beschreven in het contract.