Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4881

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 27 oktober 2009

aan de minister van Landsverdediging

Sluiting kazernes - Sijsele - Objectieve criteria

krijgsmacht
militaire basis

Chronologie

27/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009)
24/11/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4881 d.d. 27 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De geachte minister maakte onlangs bekend dat drieŽntwintig kazernes de deuren moeten sluiten. Onder andere de kazerne van Sijsele, waar 316 militairen actief zijn, zou dicht moeten tegen 2011. Deze sluiting komt bijzonder hard aan. Eerder raakte immers bekend dat in Sijsele het " Almaziekenhuis " gaat sluiten. In enkele weken tijd verliest Sijsele de twee grootste werkgevers, namelijk het Almaziekenhuis en nu de kazerne.

Vooreerst is er het argument van de tewerkstelling: 316 mensen worden rechtstreeks tewerkgesteld door defensie. Daarnaast is er de indirecte werkgelegenheid (gezinnen hebben zich in Sijsele gevestigd, de kinderen lopen hier school, de echtgenotes die hier werken alsook de commerciŽle impact en het vrijetijdsgebeuren).

In tegenstelling tot andere sites zou deze impact enorm zijn gezien Sijsele ongeveer 5 600 inwoners telt. Sijsele is naar verluidt de enige basis in West Vlaanderen van de landmacht component. Van diverse militairen heb ik vernomen dat zij, als zij aan de slag willen blijven, naar een andere provincie zullen moeten verhuizen. De kazerne die het dichtste ligt bij Sijsele wat de landmacht betreft is " Saffraanberg " bij Sint Truiden. Het hoeft geen betoog welk drama dit met zich meebrengt. Versta mij niet verkeerd, ik ben voor het efficiŽnter maken van het leger, doch voorafgaand overleg en een debat ten gronde zijn nodig. Ik maak voorbehoud bij de sluiting van Sijsele daar ze mijns inziens niet gestoeld is op objectieve criteria. De lijst van te sluiten kazernes moet ter discussie aan het Parlement worden voorgelegd.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1. Kan de geachte minister bij de evaluatie van de te sluiten kazernes een duidelijke kosten-bate analyse maken waarbij de relatieve impact op de lokale economie van een sluiting van een kazerne ťťn van de meest bepalende factoren moet zijn en de impact op lokaal niveau van het verlies van arbeidsplaatsen die dit met zich mee brengt dit eveneens moet zijn? Kan hij dit uitvoerig toelichten? Hoe schatte hij dit in wat Sijsele betreft gezien de enorme impact op deze kleine gemeente? Kan dit gedetailleerd worden toegelicht?

2. Heeft hij rekening gehouden met de plaats van implementatie van een kazerne en alsook met de eventuele gevolgen van de sluiting van een kazerne op de leefbaarheid van de stad en de mate waarin alternatieve investeringen de site kunnen omzetten in nieuwe bedrijfsprojecten om het verlies van werkgelegenheid op te vangen? Kan hij dit toelichten wat Sijsele betreft?

3. Hoeveel werknemers in ondersteunende en andere diensten verliezen hun werk mocht de sluiting van Sijsele werkelijkheid worden?

4. Heeft hij de lijst van te sluiten kazernes voorgelegd aan de andere regeringsleden? Zo ja, op welke Ministerraad en kreeg dit plan en de integrale lijst groen licht van de regering?

5. Wat de landmacht betreft, in West-Vlaanderen sluit hij de enige kazerne waardoor onze manschappen en hun gezinnen in andere provincies zullen moeten gaan werken of ontslag moeten nemen? Heeft hij dit ingecalculeerd? Getuigt dit van goed bestuur en goed personeelsbeleid?

6. Geschieden de sluitingen van de kazernes gefaseerd?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

1. De transformatie van Defensie is het resultaat van een kosten-baten analyse die rekening houdt met enerzijds de doelstellingen en taken van Defensie, namelijk de voortzetting van de opdrachten in het buitenland en de naleving van de internationale verbintenissen, en anderzijds met het nauwe budgettaire kader waarover Defensie beschikt. Daarnaast bestaat de noodzaak om de verdeling van de personeelsuitgaven, werking en investeringen weer in evenwicht te brengen teneinde de vereiste investeringen in materiaal en uitrusting toe te laten en het doeltreffendheid niveau van onze troepen te verbeteren en hun veiligheid en bescherming te garanderen. Het plan resulteert in hergroeperingen, fusies of transfers van eenheden naar bepaalde plaatsen teneinde de operationele efficiëntie van deze eenheden te verbeteren. Het resulteert eveneens in een rationalisatie en een optimalisering van het infrastructuurpatrimonium met het oog op de verbetering van de levenskwaliteit van het personeel door een sobere maar toch correcte infrastructuur aan te bieden die aan de geldende normen terzake beantwoorden.

2. De reaffectatie van de militaire kwartieren en domeinen valt niet onder de verantwoordelijkheid van Defensie. Het is een voorrecht van de bevoegde regionale autoriteiten die, in het kader van de vervreemdingsprocedure, worden belast om de herbestemming op de sectorplannen te bepalen. Defensie wil echter een actieve rol spelen door de betrokken gemeenten in het vervreemdingsproces te betrekken om in overleg met de bevoegde regionale instanties de best mogelijke reaffectatie van de te vervreemde kwartieren en domeinen te bepalen.

3. De herstructurering impliceert geen enkel gedwongen ontslag. Er is geen sprake van werkgelegenheidverlies in de ondersteunende eenheden en andere diensten

4. Het hervormingsplan werd op 21 oktober 2009 aan het Kernkabinet voorgelegd en heeft haar goedkeuring gekregen.

5. In West-Vlaanderen blijven de volgende kazernes open:

  1. BRUGGE – Kwartier LTZ Victor BILLET

  2. IEPER – Kwartier 1ste wachtmeester LEMAHIEU

  3. LANGEMARK-POEKAPELLE – Kwartier STEENSTRAAT

  4. NIEUWPOORT – Kamp LOMBARDSIJDE

  5. KOKSIJDE – Basis adjudant vlieger F. ALLAEYS

In Lombardsijde zullen eenheden gelegen zijn die een rechtstreekse rekrutering mogelijk maken zowel voor personeelsleden van de Land Component als van de Medische Component. In de andere eenheden in West-Vlaanderen is een rekrutering mogelijk via de Marine of de Lucht Component.

6. De sluiting van de kwartieren zal volgens een vooropgestelde planning gebeuren. Een begeleidingsplan van het personeel zal opgesteld worden. Het plan bestaat uit een geheel van maatregelen met als doel de veranderingen van affectatie zo goed mogelijk te beheren. Deze maatregelen moeten tevens toelaten om de individuele behoeften af te stemmen op de operationele behoeften van de organisatie.