Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4821

van Els Schelfhout (CD&V) d.d. 22 oktober 2009

aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen

Dienst vreemdelingenzaken (DVZ) - Identificatie - Andere documenten dan een paspoort

politiek asiel
verblijfsrecht
Dienst Vreemdelingenzaken
identiteitsbewijs
asielzoeker

Chronologie

22/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1049
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6159

Vraag nr. 4-4821 d.d. 22 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen vermeldt expliciet dat bij een regularisatieaanvraag een identiteitsdocument moet worden voorgelegd. Er zijn echter twee uitzonderinggronden, namelijk als de asielaanvraag niet definitief werd afgewezen en indien de aanvrager zich in de onmogelijkheid bevindt om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in BelgiŽ en dat op geldige wijze aantoont.

Er doen zich in de praktijk echter vaak problemen voor met personen die een aanvraag indienden op basis van het oude artikel 9, alinea 3. Deze personen, zelfs al hebben ze een positieve regularisatiebeslissing gekregen, krijgen toch geen verblijfspapieren omdat ze geen geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen. Ze kunnen echter een rechtvaardiging voor het ontbreken van een geldig identiteitsbewijs bezorgen aan de gemeenten, die deze dan doorstuurt naar de Dienst vreemdelingenzaken (DVZ).

Hieromtrent had ik graag de volgende vragen gesteld:

1) In hoeveel dossiers aanvaardde de DVZ de onmogelijkheid om een geldig identiteitsbewijs voor te leggen als argument? Om hoeveel personen gaat het hier?

2) Welke motieven werden daarbij aanvaard als onmogelijkheid om een identiteitsbewijs voor te leggen?

3) Wat was het land van herkomst van deze personen?

4) Zijn er andere documenten dan een paspoort of een identiteitskaart die aanvaard werden als geldig identiteitsbewijs? Over welk type documenten gaat het? In hoeveel gevallen werden deze documenten aanvaard?