Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4817

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 22 oktober 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Tijdelijke arbeidsduurvermindering - Vakantiegeld - Uitbetaling in december

betaalde vakantie
personeelsbeheer
arbeidstijdverkorting

Chronologie

22/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1053
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5511

Vraag nr. 4-4817 d.d. 22 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Door de programmawet van 27 december 2006 (artikelen 176 tot 187) werd de decemberafrekening ingeval van arbeidsduurvermindering ingevoerd.

Vanaf 1 januari 2007 is de werkgever verplicht om in december " vertrekvakantiegeld " te betalen aan elke bediende die in de loop van het kalenderjaar zijn gemiddelde arbeidsduur vermindert.

Het is een afrekening die vergelijkbaar is met een vakantiegeldafrekening bij uitdiensttreding, maar dan uitgevoerd in de maand december en omwille van een arbeidsduurverlaging.

De afrekening omvat twee luiken:

1) een saldo vakantiegeld (enkel en dubbel) dat de bediende te weinig ontving omdat hij in een bepaalde periode van het jaar minder ging werken en zijn vakantiegeld voor die periode berekend werd op een verlaagd loon;

2) een vervroegd vakantiegeld (enkel en dubbel) bestemd voor de vakantiedagen die in het volgende jaar moeten worden opgenomen.

Doordat in vele bedrijven mensen (tijdelijk) naar een tewerkstelling van 80 % zijn overgestapt in het kader van de crisismaatregelen of -afspraken die bedrijven en werknemers hebben gesloten, gaan deze bedrijven reeds in december het vakantiegeld moeten uitbetalen aan al deze mensen in plaats van (meestal) juni volgend jaar. Dit betekent bovendien ook dat al deze mensen in juni volgend jaar (of de maand dat zij normaal vakantiegeld krijgen) géén of nagenoeg geen loon zullen ontvangen.

Voor de bedrijven (of de sociale secretariaten) brengt de decemberafrekening enorm veel administratie met zich mee, en bovendien worden de bedrijven geconfronteerd met een belangrijke extra financiële inspanning die een half jaar eerder komt dan normaal. Dit in tegenstelling tot de regeringsmaatregelen in het relanceplan die erop gericht zijn om bedrijven meer financiële ademruimte te geven, onder meer door een uitstel van betaling van sociale lasten.

Voor de vakbonden brengt de regeling ook extra werk met zich mee omdat zij haar leden (werknemers) moeten uitleggen waarom zij in juni geen loon krijgen. Dat men het loon een half jaar eerder heeft ontvangen is men immers al gauw vergeten…

Voor de werknemer is de regeling ook nadelig, zij krijgen hun loon van de maand juni van het volgende jaar immers reeds in december. Wat veel werknemers echter niet goed beseffen is dat het geld eigenlijk dient om hun vakantie te financieren in het jaar daarop en hier onvoldoende rekening mee houden in december.

Wanneer iemand van werkgever verandert kan men de decemberafrekening nog verdedigen omdat men de overgang in goede banen wenst te leiden door een afrekening op het einde van het jaar. Mijn inziens heeft de decemberafrekening echter geen enkel nut wanneer iemand in dienst blijft bij dezelfde werkgever.

Kort samengevat, de decemberafrekening is zowat voor iedere betrokken partij nadelig.

Het feit dat we momenteel een economische recessie beleven en dat er zoveel bedrijven en werknemers betrokken zijn bij deze problematiek maakt een oplossing urgent. December zal er vlug zijn.

Om deze redenen had ik graag een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Is de geachte minister op de hoogte van de geschetste problematiek?

2) Plant zij bepaalde maatregelen om deze toestand te verhelpen? Zo ja, dewelke?

3) Wordt de decemberafrekening terug afgeschaft?

4) Wordt de decemberafrekening afgeschaft voor wat de overschakeling van een tijdelijke arbeidsduurvermindering binnen dezelfde onderneming betreft?

5) Is zij bereid om in overleg te treden met de sociale partners hierover? Is er reeds overleg over deze problematiek geweest?