Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4815

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 oktober 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Gevangenissen - Overbevolking - Nieuwe gebouwen - Stand van zaken

strafgevangenis
Regie der Gebouwen

Chronologie

22/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009)
3/11/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4838

Vraag nr. 4-4815 d.d. 22 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de pers lees ik dat de geachte minister een nieuwe gevangenis wil bouwen in het Oost-Vlaamse Melsele (Beveren) voor 310 gedetineerden. De media maken gewag dat deze gevangenis ter vervanging van de eerder aangekondigde inrichting in Puurs zal fungeren. Het idee om in Puurs te bouwen werd geschrapt toen bleek dat de gronden vervuild waren.

De bestemming van de locatie moet wel nog gewijzigd worden in een van openbaar nut. Dat moet via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) gebeuren. Ondertussen werden Luchtbal en Linkeroever (Burchtse Weel) genoemd in uw uitgebreid Masterplan. Hij wil 440 cellen bijbouwen in Antwerpen tegen 2016. Drie jaar eerder moet de nieuwe gevangenis in Merksplas er staan. En ter vervanging van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael hebt u uw oog laten vallen op Evere en Haren.

Vandaar mijn vragen :

1. Hoever staat hij in de dossiers Beveren, Moignelée (Sambreville) en Leuze-en-Hainaut van nieuw te bouwen gevangenissen waarvan uw voorganger reeds de eerste krijtlijnen uittekende?

2. Waar moet de bestemming nog gewijzigd worden via een RUP? Wat is de geschatte duur van de procedures voor de bestemmingswijziging per concrete site?

3. Tegen wanneer denkt de geachte minister de opdracht te kunnen uitschrijven waarop architecten hun ontwerp kunnen indienen? Welke timing wordt er verder gevolgd?

4. Hoever staat het met de projecten Dendermonde, FPC Antwerpen, FPC Gent en Achêne? Welke timing hanteert hij voor deze projecten die reeds onder de voormalige regering werden uitgetekend door de toenmalige minister van Justitie mevrouw Onkelinx? Wordt er een alternatief gezocht voor Dendermonde of blijft de site Oud Klooster in de running?

5. Hoever staat hij met zijn uitgebreide Masterplan, waarin hij tegen 2013 een nieuwe gevangenis in Marche-en-Famenne en Merksplas wenst te plaatsen?

6. En wat met de twee andere projecten (Antwerpen) en Brussel die tegen 2016 klaar zouden moeten zijn? Wordt het Evere of Haren voor Brussel I, II en III? Worden de door het stadsbestuur van Antwerpen weerhouden locaties (Burchtse Weel en Luchtbal) weerhouden voor de bouw van een gevangenis en strafuitvoeringsinstelling?

7. Zijn er buiten Dendermonde nog sites die vertraging oplopen omdat een actiecomité of burger naar de Raad van State stapte? Zo ja, dewelke zijn dat?

8. Wat zal de regering doen aan de personeelsproblemen bij de Regie om vertragingen in deze dossiers te vermijden?

Antwoord ontvangen op 3 november 2009 :

Vraag 1

Deze dossiers zitten op schema.

Alleen spreekt u nog over Sambreville Moignelé, terwijl wij nu de piste onderzoeken Sambreville Velaine. Deze drie dossiers zitten mee in de DBFM-procedure die in juni werd opgestart, waardoor dit dus opgestart en lopende is.

Vraag 2

De sites waar de bestemming nog moet gewijzigd worden zijn Beveren, Sambreville, Leuze-en-Hainaut, Marche-en-Famenne en Brussel.

Gezien het geen sinecure is om geschikte locaties te vinden binnen de bestaande ‘Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen’, de zogenaamde blauwe zones, hebben we ook een aantal locaties weerhouden die in industriegebied of landbouwzone liggen.

De procedures tot wijziging worden momenteel bestudeerd zodat we hier snel de nodige stappen kunnen zetten.

Vraag 3

Op 24 juni werd de selectieleidraad gepubliceerd voor de bouw van vier gevangenissen. Het gaat hier niet enkel over het gedeelte architectuur, maar over het bredere geheel van het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van de gevangenis (DBDM).

De kandidaten hadden tot begin september om zich in te schrijven, en nu is een jury reeds aan het werk om een eerste selectie te maken, waarna het bestek zal worden toegezonden naar de geselecteerden, nog voor het einde van het jaar.

Vraag 4

De projecten van het FPC Gent en het FPC Antwerpen lopen nog steeds zoals eerder voorzien en aangekondigd.

Dit wil dus zeggen dat deze werken zullen uitgevoerd worden tegen eind 2012. Het project betreffende de bouw van de instelling voor jeugddelinquenten in Achêne heeft evenwel vertraging opgelopen (bij de goedkeuring van het schetsontwerp). Een aangepaste planning geeft aan dat de werken pas zullen voltooid zijn tegen medio 2013.

Wat Dendermonde betreft wordt momenteel Aalst onderzocht als mogelijk alternatief, gezien we daar nog steeds geblokkeerd zitten in afwachting van een uitspraak van de Raad van State.

Vraag 5

Deze twee projecten lopen nog steeds volgens planning.

Vraag 6

Wat Brussel betreft wordt de site te Haren momenteel grondig onderzocht en wordt de nodige dialoog aangegaan met alle betrokken actoren.

Voor Antwerpen komt het FPC reeds op de site van de Burchtse Weel. Voor de bouw van de gevangenis (vervanging Begijnestraat), zijn we in een constructief overleg met de stad om hier ook een nieuwe locatie te vinden. Deze gesprekken zijn echter nog niet afgerond, en een definitieve keuze werd dus nog niet gemaakt.

Het blijft wel de ambitie om deze projecten te realiseren ten laatste tegen 2016.

Vraag 7

Neen.

Vraag 8

Wat betreft het personeelsbestand van de Regie der Gebouwen werd in december 2008 het strategisch plan van de Regie goedgekeurd. Tevens werd toen het operationeel plan met inbegrip van het organigram en het personeelskader goedgekeurd. Wat betreft het element aanwervingen in dit plan heeft de ministerraad in zijn notificatie naar aanleiding van het budget 2010 expliciet opgenomen dat de Regie der Gebouwen over mag gaan tot de aanwervingen zoals voorzien in zijn personeelsplan.

Als beschermende maatregelen en in afwachting van de effectieve indiensttreding gaat de Regie over tot het uitbesteden van sommige taken, en dit zowel wat betreft ontwerp als controle op de werven