Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4710

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 7 oktober 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Klimaatplan - Opmerkingen van het Rekenhof - Grote lacunes - Maatregelen

vermindering van gasemissie
broeikaseffect
Rekenhof (België)
economische planning
opwarming van het klimaat
milieubeleid
Protocol van Kyoto

Chronologie

7/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009)
12/11/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4710 d.d. 7 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het document “Uitvoering van het Kyoto Protocol” levert het Rekenhof zeer scherpe kritiek op het uitblijven van een echt klimaatplan. “Een plan impliceert het bepalen van duidelijke doelstellingen, het beschrijven van instrumenten om deze doelstelling te bereiken, een timing, een budget, het toewijzen van verantwoordelijkheden (taakverdeling en coördinatie) en het bepalen van indicatoren om de implementatie en effecten op te volgen. Een plan wordt hier dus bekeken als een beheersinstrument, om de uitvoering aan te sturen en te coördineren”, schrijft het Rekenhof, en het voegt er ten overvloede aan toe: “ Een lijstje met maatregelen is geen plan.”

In die zin stelt het Rekenhof dat het zogenaamde Federaal klimaatplan helemaal geen plan is. Bij het Nationaal klimaatplan merkt het Hof op dat het niet beantwoordt aan de normen voor een plan en dat het geen sturingsinstrument is. De “Evaluatie interregionale samenwerking door de Nationale Klimaatcommissie” was bij het afsluiten van het document nog niet uitgevoerd. De “Nationale Mededelingen” bevatten geen evaluatie van de uitvoering en de effecten van de klimaatmaatregelen. Hetzelfde geldt voor de “Broeikasgasinventarissen”. Het “Plan duurzame ontwikkeling 2004-2008” is wel een echt plan volgens de criteria van het Hof, maar het heeft een eigen finaliteit en het is géén klimaatplan, evenmin als het “Nationaal actieplan energie-efficiëntie 2008-2010.” Het jaarlijks rapport van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling bevat volgens het Hof ook slechts zeer onvolledige informatie, en dan nog alleen over de uitvoering van sommige maatregelen, niet over de effecten. Het tweejaarlijks rapport van het Planbureau bevat alleen informatie over de uitvoering van het gehele pakket maatregelen, maar helemaal geen evaluatie van de uitvoering en de effecten van aparte klimaatmaatregelen.

1.Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om een echt klimaatplan op te stellen, dat beantwoordt aan de criteria van het Rekenhof?

2.Worden daarbij in het bijzonder één, enkele of alle genoemde plannen, registers en evaluaties inhoudelijk aangepast zodat zij bruikbare instrumenten worden voor de evaluatie, opvolging en bijsturing van de genomen maatregelen? Zo ja, welke?

Antwoord ontvangen op 12 november 2009 :

De huidige versie van het Nationaal Klimaatplan is immers voornamelijk gebaseerd op een inventaris van de maatregelen van de federale Staat en elk van de deelgebieden. Dit komt overigens tot uiting in de titel van het plan, zoals goedgekeurd door de regering: “Nationaal Klimaatplan van België 2009-2012: Inventaris van de maatregelen en stand van zaken op 31 december 2008”.

In het kader van de werkzaamheden van de Nationale Klimaatcommissie is er voorzien om de maatregelen uit dit Plan te evalueren en het Plan opnieuw te bekijken in de loop van het jaar 2010. Aangezien de uitwerking van het Nationaal Klimaatplan een nationale oefening is, is het noodzakelijk dat elk deelgebied een actieve bijdrage eraan levert, in een geest van samenwerking, met de bedoeling te komen tot een optimale integratie van de verschillende acties van het plan. Het zoeken naar deze coherentie tussen de verschillende acties is precies een van de motoren voor het wetgevend initiatief dat ik binnenkort wil nemen, met als een van de doelstellingen het versterken van de integratie, de planning en de evaluatie van alle maatregelen uit het Nationaal Klimaatplan.

Op federaal niveau sluit ik mij aan bij de analyse van het Rekenhof en het advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, en ik verbind mij ertoe het nodige te doen om de verschillende maatregelen die op federaal niveau genomen zijn, beter te integreren, te evalueren en aan te passen, in het kader van een echt Federaal Klimaatplan. Dit impliceert een goede vervlechting van de verschillende verantwoordelijkheden binnen de verschillende betrokken federale departementen, en een actieve betrokkenheid van hun kant. Het Federaal Klimaatplan zal opgebouwd moeten zijn rond de doelstellingen van het Europese klimaat/energie-pakket en zal op zijn minst moeten lopen tot 2020. Naast de reductiedoelstellingen voor broeikasgasemissies zal in dat plan ook rekening gehouden worden met onze verbintenissen inzake hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Een voorbereidende stap is de evaluatie van het effect van de bestaande federale maatregelen. Meer dan een jaar geleden heb ik mijn administratie verzocht de federale maatregelen voor de periode 2008-2012 te evalueren. Er werd een federale taskforce opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken administraties en kabinetten, teneinde alle betrokken actoren bij deze oefening te betrekken. Met de hulp van externe consultants werd een doorzichtige methodologie uitgewerkt en werd de impact van de federale maatregelen uit het Nationaal Klimaatplan geëvalueerd. Dit is geen stilstaande oefening, maar een oefening die berust op een dynamisch proces met een jaarlijkse herziening en een ex post evaluatie van de gegevens. De resultaten van deze evaluatiewerkzaamheden werden voorgesteld in het kader van de federale Taskforce en worden momenteel uitgewisseld met de gewesten om op termijn te komen tot een methodologische harmonisering van de evaluatie op nationaal niveau.