Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4656

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 2 oktober 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Rijbewijzen - Intrekking - Koppelen databanken - Boetes

rijbewijs
registratie van een voertuig
fraude
gegevensverwerking
overtreding van het verkeersreglement
geldboete

Chronologie

2/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009)
24/11/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4657

Vraag nr. 4-4656 d.d. 2 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland boekt men vele successen door het koppelen van databanken wat betreft uitkeringsfraude en andere fraude.

Door het koppelen van de bestanden van de Rijksdienst voor het wegverkeer en van het Centraal Justitieel Incassobureau kan gemakkelijker worden tegengegaan dat mensen met openstaande boetes of een rijbewijsontzegging een auto op hun naam kunnen zetten. Aldus kan men door het koppelen van databanken wat betreft uitgeschreven boetes en vonnissen waarbij rijbewijzen werden ingetrokken snel successen boeken en de verkeersveiligheid verhogen. Zo werd in Nederland een fraudeur betrapt die 171 auto's op zijn naam had en voor meer dan 120 000 euro aan boetes had uitstaan zonder dat daarop actie werd ondernomen.

Ik heb dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

Bent u vertrouwd met de Nederlandse aanpak waarbij de bestanden van de Rijksdienst voor het wegverkeer en van het Centraal Justitieel Incassobureau worden gekoppeld? Hoe reageert hij op deze aanpak?

Worden momenteel in ons land de bestanden van waarbij verkeersboetes worden uitgeschreven gekoppeld aan informatiebanken waarbij de uitgesproken vonnissen en arresten worden bijgehouden wat betreft intrekkingen van rijbewijzen en de databank van de DIV? Zo ja, hoe geschiedt dit concreet, geschiedt dit systematisch en hoeveel overtreders liepen tegen de lamp en dit respectievelijk voor de laatste twee jaar tengevolge het koppelen van databanken? Zo neen, bent u bereid dit ook in ons land in te voeren en kan u dit uitvoerig toelichten?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

Ik ben niet vertrouwd met de Nederlandse situatie die u beschrijft, waarbij bepaalde databanken met elkaar worden verbonden om tegen te gaan dat overtreders voertuigen zouden inschrijven.

In België bestaat er geen wettelijke bepaling die de inschrijving van een voertuig kan verbieden aan personen die hun verkeersboete niet hebben betaald of die vervallen zijn van het recht tot sturen. Ik zie daarvan ook niet direct het nut in, aangezien men nog altijd kan rijden met een voertuig dat op naam van een andere persoon is ingeschreven. Wie een voertuig wil inschrijven, hoeft overigens niet over een rijbewijs te beschikken. Zo kunnen ook rechtspersonen een voertuig inschrijven.

De invordering van niet-betaalde verkeersboetes gebeurt, na veroordeling, door de Ontvanger van de Penale Boetes van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Er is geen koppeling voorzien met de databank van de geseinde personen van de politie.

Personen die een verval van het recht tot sturen hebben opgelopen, worden bijgehouden in het Centraal Bestand van de Rijbewijzen, dat door de politie wordt geconsulteerd bij verkeerscontroles.

Als het verval van het recht tot sturen niet kan worden betekend omdat de persoon niet kan gevonden worden, wordt deze persoon opgenomen in de databank van de geseinde personen.

Er wordt gewerkt aan de verdere modernisering van de databank van de rijbewijzen teneinde de consulteerbaarheid ervan on line en in real time te verbeteren.

Ik beschik over geen gegevens betreffende het aantal personen die, na veroordeling, hun verkeersboete niet hebben betaald of betreffende het aantal vaststellingen van de politie jegens personen die een voertuig bestuurden tijdens een verval van het recht tot sturen of die in dat verband werden opgenomen in de databank van geseinde personen..