Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4582

van Franco Seminara (PS) d.d. 25 september 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Europese internetsites voor de verkoop van elektronische apparaten - Onregelmatigheden - Studie van de Europese Commissie - Belgische internetsites - Controles - Europees recht op de e-handel - Toepassing - Consumentenbescherming - Maatregelen

internetsite
elektronische handel
bescherming van de consument
handelsregelingen
elektronisch apparaat
huishoudelijk apparaat

Chronologie

25/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
19/10/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4583

Vraag nr. 4-4582 d.d. 25 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens een studie van de Europese Commissie (MEMO/09/379) zou meer dan de helft van de Europese internetsites die elektronische apparatuur verkopen, onder meer cameraís, telefoontoestellen en mp3-spelers, de Europese regels over de consumentenbescherming niet volledig naleven.

Van de 369 Europese verkoopsites die in de maand mei 2009 werden onderzocht, zouden niet minder dan 203 sites (55%) onregelmatigheden vertonen.

De belangrijkste problemen die op de sites werden vastgesteld, bestaan uit bedrieglijke informatie over de consumentenrechten, geen transparantie over de eindprijs (taksen die van toepassing zijn, leveringskosten, enzovoort) of onvolledige informatie over de identiteit en het adres van de verkoper.

Verschillende sites vermelden bovendien niet dat de consument het recht heeft om de aankoop binnen de zeven dagen terug te sturen zonder opgave van reden.

Zeventien Belgische verkoopsites werden in de studie opgenomen. Bij elf sites werden onregelmatigheden vastgesteld.

Werden de Belgische sites die onregelmatigheden vertonen, gecontacteerd door uw diensten die ter zake bevoegd zijn?

Welke initiatieven zullen worden genomen om het Europees recht op de e-handel te doen toepassen?

Welke inspanningen is BelgiŽ bereid te leveren voor de Europese autoriteiten om de consumenten van de internetverkoop beter te beschermen en de verkopers te doen beantwoorden aan de wettelijke voorwaarden?

Antwoord ontvangen op 19 oktober 2009 :

Het Belgische luik van het onderzoek werd gevoerd door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Op basis van haar vaststellingen zal zij ook de inbreuken verder opvolgen en de overtreders niet alleen contacteren maar hen er ook toe bewegen de nodige correcties aan te brengen. Voor twee websites is dit trouwens al gebeurd.

Ik dien ook op te merken dat niet alle door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling gecontroleerde websites in België gevestigd zijn. Voor die ondernemingen zal de betrokken homologe autoriteit in toepassing van Verordening (EG) Nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming verzocht worden om maatregelen te nemen. Deze verzoeken zijn een dwingende vraag om bijstand.

De toepassing van de communautaire wetgeving op de elektronische handel is tot nader order een bevoegdheid van de lidstaten.

Al in 2001 installeerde de Algemene Directie Controle en Bemiddeling een permanente monitoring van de handelspraktijken op het internet. In 2006 werd hiervoor een speciale cel ‘internetbewaking’ opgericht.

Om het hiaat van grensoverschrijdende handhaving te dichten, werd bij voornoemde verordening een netwerk van autoriteiten opgericht. Dit biedt een kader voor grensoverschrijdende bijstand, op basis van dwingende wederzijdse verzoeken. België is zowel nationaal als Europees sterk geëngageerd om de wetgeving accuraat te handhaven.

Het komt de autoriteiten van de lidstaten toe om websites te conformeren met de wettelijke vereisten. De Europese instellingen hebben geen bevoegdheid in dat domein. In dat opzicht staat het buiten kijf dat de Algemene Directie Controle en Bemiddeling de haar beschikbare bevoegdheden zal aanwenden om die conformering te bekomen.

Daarnaast is België sinds jaar en dag voorstander van een versterkte Europese samenwerking inzake handhaving. Die positie wordt dan ook gekoppeld aan veelvuldige engagementen in diverse projecten die tot doel hebben die samenwerking te bevorderen.