Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4539

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 september 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Uitzonderlijke transporten - Begeleiding door de federale politie - Wettelijk kader voor begeleiding door gespecialiseerde firma's

politie
wegvervoer
wegverkeer

Chronologie

23/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009)
8/10/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4538

Vraag nr. 4-4539 d.d. 23 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Transportfirma's hebben klachten over de gebrekkige dienstverlening van de federale politie, wanneer uitzonderlijke transporten moeten begeleid worden. Geplande (internationale) transporten moeten soms uitgesteld worden, hetgeen belangrijke economische schade tot gevolg heeft.

In verschillende lidstaten van de Europese Unie hebben begeleiders een eigen statuut met specifieke bevoegdheden. Ook vanuit onze eigen politiediensten wordt aangedrongen om de begeleiding van uitzonderlijke transporten door een politiedienst, behalve in uitzonderlijke gevallen, niet langer verplicht te maken en deze begeleiding over te hevelen naar anderen, die de bevoegdheid van gemachtigd opzichter hebben.

1. Hoeveel vergunningen voor uitzonderlijk vervoer werden in 2006 en 2007 afgeleverd?

2. Welke transporten dienen verplicht te gebeuren met politiebegeleiding?

3. Hoeveel uitzonderlijke transporten heeft de verkeerspolitie in 2006 en 2007 begeleid en welke kosten voor het leveren van personeelscapaciteit, voertuigen, enzovoort gingen daarmee gepaard?

4. In hoeveel gevallen dienden in voormelde jaren dergelijke transporten uitgesteld te worden wegens de afwezigheid van de verkeerspolitie?

5. Bent u het erover eens dat er een beter wettelijk kader nodig is, dat de begeleiding van uitzonderlijke transporten uit het takenpakket van de politie haalt en de begeleidingsfirma's hun eigen statuut geeft?

Antwoord ontvangen op 8 oktober 2009 :

1. Het aantal vergunningen afgeleverd in 2006 bedroeg 25 130. In 2007 werden er 36 439 vergunningen afgeleverd.

2. Uitzonderlijk vervoer breder dan 5m00 en/of langer dan 40m00 dient over het volledige traject ondersteund te worden door een politiedienst.

Daarnaast is er politiebegeleiding vereist voor gevaarlijke passages zoals het rijden in tegenzin van het normale verkeer, het doorsteken van de middenberm van een autosnelweg, speciale overschrijding van kunstwerken met hulpbruggen. Deze interventies zijn echter plaatselijk en verwaarloosbaar in aantal.

3. Volgens de informatie van de Federale Politie heeft zij 701 uitzonderlijke transporten begeleid in 2006 en 922 in 2007. Dit kostte een personeelsinzet van respectievelijk 9 607 en 12 516 manuren. Tijdens deze begeleidingen werden (geschat à twee voertuigen per begeleiding) respectievelijk 1 402 en 1 844 voertuigen ingezet.

4. Volgens dezelfde bron is het niet mogelijk de verschuivingen of uitstellen te becijferen. Deze gebeurden steeds in overleg met de betrokkenen. Er zijn volgens de informatie geen transporten uitgesteld door afwezigheid van de politie terwijl dit wel toegezegd was.

5. Ik ben het ermee eens dat de begeleiding over het volledige traject, volgens de normale verkeersstroom, omwille van de omvang van het vervoer door private ondernemingen kan gebeuren in plaats van door de politiediensten. Aanpassingen van de huidige toepassing zijn reeds opgenomen in het ontwerp van “koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen”. Hierin is bepaald dat ik voorzie in een opleiding om de erkenning van een bereopsbekwaamheid van verkeerscoördinator en begeleider van uitzonderlijk vervoer te bekomen.