Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4392

van Franco Seminara (PS) d.d. 11 september 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Energie - Tarieven - Ophanden zijnde verhoging - Bedragen - Onderhandelingen tussen de Commissie voor de Regularisering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) en de Waalse en Brusselse verdelers - Nucleaire rente - Eventuele verdwijning

energiedistributie
energieprijs
elektrische energie
CREG
aardgas

Chronologie

11/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009)
19/10/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4392 d.d. 11 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens de informatie die in de pers is verschenen, zou het bedrag van de energiefactuur van de Waalse en Brusselse huishoudens in de volgende weken stijgen.

Na een periode van stabiele tarieven, uitsluitend als gevolg van de precaire mondiale economische context, blijkt dat de tarieven opnieuw aanzienlijk zullen stijgen

In WalloniŽ zou die verhoging voor de verdeling van zowel het gas als de elektriciteit, gemiddeld en voor het jaar 2009, schommelen tussen 9% en 10%. In Brussel zou de prijsstijging meer in bedwang kunnen worden gehouden en 4 tot 5% bedragen.

Op die manier zou de factuur, gemiddeld en op jaarbasis, enkele tientallen euroís duurder worden.

Ik weet dat u de energietarieven graag op een niveau wilt houden dat voor alle burgers aanvaardbaar is. Het verheugt me dan ook dat u alles in het werk stelt om dit bij de energieactoren te laten doordringen.

In die context zou ik graag uw standpunt kennen over de aankondiging van de toekomstige tariefstijging.

Kloppen de cijfers over de aangekondigde stijgingen? Hoe kunt u ze verklaren? Zijn ze in uw ogen terecht?

Het is belangrijk de reŽle kostprijs van de productie van gas en elektriciteit te kennen omdat de nieuwe tarieven die de Commissie voor de Regularisering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) meerjarentarieven worden (2009-2012) in plaats van jaarlijkse, zoals tot nu toe het geval was.

Kunt u ons met het oog daarop meedelen hoever de onderhandelingen tussen de CREG en de Waalse en Brusselse verdelers gevorderd zijn? Bent u tevreden over de voorstellen die nu voorliggen?

Heeft de idee zelf van een nucleaire rente die de elektriciteitssector geniet en die u terecht wilt zien verdwijnen in het belang van de verbruiker die ze heeft betaald, enige kans op slagen?

Antwoord ontvangen op 19 oktober 2009 :

1. De vraag van het geachte lid is belangrijk, aangezien ze toelaat om een synthese te maken van de tarifaire problematiek betreffende de leveringen van gas en elektriciteit.

De door de pers aangekondigde tariefstijgingen zijn geconcretiseerd, aangezien de CREG, sinds het indienen van zijn schriftelijke vraag, de meerjarige tarieven 2009-2012 heeft goedgekeurd van de Waalse en Brusselse beheerders van de gemengde distributienetten, die in zijn vraag worden vermeld. De details van deze tarieven zijn beschikbaar op de sites van de CREG en de distributienetbeheerders.

Betreffende de juistheid van de aangekondigde stijgingen, is het duidelijk dat er hierover een zekere verwarring heeft geheerst in de pers. Wanneer een stijging wordt meegedeeld is het belangrijk om er de betekenis van te begrijpen. De afwijkingen waren soms zo belangrijk dat de lezer erin zou verdwalen.

De aangekondigde stijging van de gemengde verdelers was soms

- globaal, de berekening van de stijging was namelijk gebaseerd op de gemiddelde jaarlijkse factuur van alle klanten, met herneming van de bedragen die door de producent, de vervoerder, de verdeler en de leverancier werden gefactureerd, alsook de taksen, heffingen en diverse bijdragen;

- al dan niet specifiek voor een type cliënt, maar enkel met herneming van de jaarlijkse distributiekosten.

Hoe zit het juist concreet met de distributietarieven op zich, die tussen de 17 % en de 25 % vertegenwoordigen van de totale door de verbruikers betaalde prijs?

In Wallonië zou de jaarlijkse factuur gemiddeld stijgen met zowat 2,2 % zowel voor elektriciteit als voor gas indien alle andere parameters gelijk blijven.

In Brussel zou deze gemiddelde factuur gemiddeld stijgen met zowat 1,1 % zowel voor elektriciteit als voor gas. Er dient te worden verduidelijkt dat het een gemiddelde evolutie en dat de stijging naargelang de netbeheerder belangrijker kan zijn.

Voor de jaren 2010 tot 2012, de distributietarieven. We merken een gecumuleerde evolutie van 5 % tegen 2012 inzake elektriciteit. Voor gas, overstijgt deze gecumuleerde evolutie 8 %, steeds in het vooruitzicht van 2012.

Het is waar dat de stijgingen soms aanzienlijk zijn, maar zijn ze ook verantwoord?

Bij het onderzoek van deze stijgingen, kan men aanmerken :

a) voor de elektriciteit :

 de sterke stijging van de kosten die verbonden zijn met de openbare dienstverplichtingen,

 de sterke stijging van de energieaankopen die verbonden zijn met de compensatie van de netverliezen in 2009,

 de wijziging van de afschrijvingsrentevoeten betreffende de tellers die teleopmeting genieten en de administratieve uitrusting,

 de overige kostenelementen die hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, evolueren in functie van de inflatie en de verdeelde volumes.

b) voor het gas :

 de volumestijgingen voor bepaalde distributienetbeheerders, het resultaat van onder meer de uitbreidingen van de netten van de voorgaande jaren,

 de toename van de openbare dienstverplichtingen,

 de wijziging van de afschrijvingsvoeten betreffende de tellers die van teleopmeting genieten en verbindingen.

Bij de bovengenoemde punten moet er ook aandacht worden gegeven aan de niet te verwaarlozen impact van de twee nieuwe tariefbesluiten van 2 september 2008, in vergelijking met enerzijds, dit van 11 juli 2002 betreffende de distributie van elektriciteit en anderzijds, dat van 29 februari 2004, betreffende de gasdistributie. Zonder uitvoerig te zijn, moet men enkele verschillen onderstrepen, zoals de aanpassing van de parameters om de billijke marge te bepalen en de wijziging van de berekening van de economische reconstructiewaarde van de netten.

Bijgevolg lijken deze verhogingen van de distributietarieven, die worden uitgevoerd onder controle van de CREG, gerechtvaardigd om de volgende redenen :

a) de evolutie in stijgende lijn van de openbare dienstverplichtingen is veruit de belangrijkste factor om de stijging van de distributietarieven te verklaren; de openbare dienstverplichtingen bevoordelen de minst bedeelde verbruikers, alsook de gemeenten, waarvan een gedeelte van de onkosten, die verband houden met openbare verlichting, verminderen;

b) de sterke stijging van de energieprijzen in 2008, heeft een gevolg voor de prijs die wordt betaald door de distributienetbeheerders voor de compensatie van de netverliezen op een ongunstig tarifair ogenblik; dit is geen kritiek aangaande het gekozen ogenblik, maar het waren de toenmalige marktvoorwaarden; om deze brutale stijging te verzachten, werd de kost van deze energie-aankopen gespreid over de vier jaren van de regulatoire periode.

2. Inzake de onderhandelingen tussen enerzijds de Brusselse en Waalse distributienetbeheerders en anderzijds de CREG, moet allereerst worden genoteerd dat de distributietarieven van de gemengde Waalse en Brusselse distributienetbeheerders werden goedgekeurd. Voor de zuivere Waalse distributienetbeheerders, is de procedure van goedkeuring door de CREG aan de gang voor de tarieven van bepaalde distributienetbeheerders, maar voor drie onder hen is ze opgeschort door het Hof van beroep van Brussel, dat de wettelijkheid betwijfelt van de voornoemde tarifaire besluiten van 2 september 2008. Een wetsontwerp tot bekrachtiging van deze besluiten werd ingediend in het Parlement en in geval van goedkeuring door de wetgevende Kamers, zou het de voortzetting van de procedure van goedkeuring van deze distributienetbeheerders mogelijk maken.

Voor wat betreft uw laatste vraag, neemt de verklaring van de regering over haar algemeen beleid ruimschoots het akkoord dat opgetreden is over.