Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4368

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 september 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Hormonen en dopingproducten - Illegale hormonenhandel - Multidisciplinaire Hormonencel - Ontbreken van jaarverslagen - Resultaten en cijfers voor 2007, 2008 en 2009

hormoon
zwarte handel
verslag over de werkzaamheden

Chronologie

10/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009)
12/11/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4370

Vraag nr. 4-4368 d.d. 10 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 wordt geen politionele prioriteit meer gegeven aan de zwendel in hormonen en dopingproducten. Gezien België in het verleden een draaischijf was voor hormonen meen ik dat waakzaamheid geboden is. Ik stel vast dat op het moment van de indiening van mijn vraag het meest recente jaarverslag vanwege de Multidisciplinaire Hormonencel dateert van 2007.

Verleden jaar bleek uit enkele incidenten die werden weergegeven in de media dat er hormonentabletten zouden zijn aangetroffen in ons land. Deze hormonen, die naar verluidt gemakkelijk te verkrijgen zijn via het internet zijn zeer moeilijk te traceren. De hormonenimplantaten laten geen spuitvlekken of hoge hormoonconcentraties na. De implantaten zijn niet groter dan een paternosterbolletje, waardoor ze binnen het hormonenmilieu wel eens " paternosterkes " worden genoemd. Een bijkomende moeilijkheid is dat diverse hormonenimplantaten bestaan uit synthetische hormonen die na opname worden omgezet in natuurlijke hormonen, waardoor ze nauwelijks op te sporen zijn. Ze zijn na de opname immers identiek aan de lichaamseigen hormonen van het dier. Daarom wint dit product naar verluidt aan populariteit. Het probleem bij de aanpak van dit fenomeen is dus de bewijslast. De strijd tegen de hormonenmaffia is een wapenwedloop. Malafide vetmesters zijn steeds op zoek naar nieuwe producten die moeilijker te traceren zijn en een hogere rendabiliteit hebben. De overheid kan dit enkel tegengaan door de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen en haar onderzoeksmethoden aan te passen aan de nieuwe hormonen.

Aangezien er geen recente publieke bronnen zijn over de hormonenhandel heb ik dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1. Kan u toelichten waarom het meest recente jaarverslag dateert van 2007 en kan u aangeven wanneer het nieuwe verslag wordt gepubliceerd?

2. Naar verluidt moest de hormonencel in 2007 om te bepalen of een natuurlijke stof exogeen werd toegediend beroep doen op knowhow in Frankrijk. Beschikken zij heden over eigen testfaciliteiten (al of niet bij privé ondernemingen of universiteiten) in ons land en kan dit uitvoerig worden toegelicht? Zo neen, waarom niet?

3. Kan u aangeven hoeveel personen werden respectievelijk in 2007, 2008 en begin 2009 veroordeeld voor handel en toedienen van hormonen aan dieren?

4. Hoeveel dieren werden er respectievelijk in de jaren 2007, 2008 en 2009 in beslag genomen? Is er sprake van een daling in het aantal dossiers?

5. Kan u aangeven hoeveel processen verbaal er respectievelijk in 2007, 2008 en de eerste maanden van 2009 werden opgesteld inzake handel en toedienen van hormonen aan dieren?

6. Kan u de cijfers duiden en aangeven of er naar zijn mening sprake is van een toe of afname van het illegaal toedienen van hormonen aan dieren?

7. Kan u de meest recente tendensen aangeven inzake het toedienen van hormonen aan dieren alsook aangeven hoe zijn beleid hierop inspeelt?

8. Kan u aangeven hoeveel gerichte monsternemingen op vlees en dieren plaatsvonden in respectievelijk 2007, 2008 en 2009?

9. Kan u aangeven hoeveel verdachte monsternemingen werden uitgevoerd in 2007, 2008 en 2009?

10. Kan u aangeven wat betreft de monsternemingen hoeveel van deze monsternemingen respectievelijk resulteerden in " conform ", " niet conform " en " niet aan alle criteria voldaan " en dit wat betreft de jaren 2007, 2008 en 2009? Kan u tevens aangeven in welke regio's zich de meeste problemen voordeden en kan u dit illustreren met cijfers?

11. Kan u aangeven, gezien de Hormonencel over deze cijfers beschikt, getuige het jaarverslag van 2007, hoeveel maal controlerende ambtenaren werden bedreigt alsook hoeveel maal de inspecteurs van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) werden bedreigd en dit respectievelijk voor de jaren 2007, 2008 en 2009?

12. Kan u in het bijzonder aangeven hoeveel maal er hormonenimplantaten werden aangetroffen en dit voor respectievelijk de jaren 2007, 2008 en 2009? Kan u deze cijfers duiden?

Antwoord ontvangen op 12 november 2009 :

Voorafgaande opmerking:

Over 2009 kunnen nog geen cijfers worden gegeven.

1. Het jaarverslag is overgemaakt aan alle bevoegde ministers op 10 september en is consulteerbaar op de website van de federale politie.

2. Er wordt hier volop gewerkt maar omstandige informatie kan hierop niet verstrekt worden wegens het nog lopende gerechtelijk onderzoek en de afscherming van de detectietechnieken.

3. Dit werd opgenomen in het jaarverslag 2007 en 2008 van de Multidisciplinaire Hormonencel (confer vraag 1).

4. Deze cijfers kunnen niet worden gegeven omdat gelet op de diversiteit van de verschillende soorten beslag die bestaan (bewarend – definitief – gerechtelijk) er geen gedetailleerde informatie voorhanden is.

5. Er waren in 2007 vierendertig dossiers en in 2008 tweeëndertig dossiers met betrekking tot het toedienen van hormonen aan dieren. Een dossier bevat meerdere processen- verbaal.

6. Het aantal dossiers is gedaald met twee, globaal kunnen we stellen dat er een status quo is.

7. Hiervoor verwijzen we naar het jaarverslag 2008 van de Multidisciplinaire Hormonencel.

8. Hiervoor verwijzen we naar de jaarverslagen 2007 en 2008 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Deze zijn consulteerbaar op de website van het FAVV.

9. Hiervoor verwijzen we naar de jaarverslagen 2007 en 2008 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Deze zijn consulteerbaar op de website van het FAVV.

10. Hiervoor verwijzen we naar het jaarverslag 2008 van de Multidisciplinaire Hormonencel, de geografische spreiding wordt visueel weergegeven.

11. Hiervoor verwijzen we naar de jaarverslagen 2007 en 2008 van de Multidisciplinaire Hormonencel en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

12. Momenteel worden geen hormonenimplantaten meer aangetroffen desondanks wordt er op regelmatige basis hierop in de slachthuizen controle uitgevoerd.