Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4361

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 9 september 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Fonds bestemd voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen - Basis en doelstelling - Bedragen

begrotingsfonds
begrotingscontrole
vermindering van gasemissie
Protocol van Kyoto

Chronologie

9/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009)
13/10/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4361 d.d. 9 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij voor het Fonds bestemd voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen het volgende meedelen:

1. Welke is de reglementaire of wetgevende basis?

2. Wat is het opzet ervan?

3. Wie of welke instantie beheert het fonds?

4. Op welke wijze is het fonds verplicht te rapporteren over zijn activiteiten? Is deze rapportage openbaar?

5. Op welke wijze oefent de overheid controle uit op dit fonds?

6. Met welke bijdragen wordt het gespijsd?

7. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1†januari 2008, op 1†januari 2009 en op dit ogenblik?

8. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

9. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de bank- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

10. Welke begunstigden kunnen desgevallend van dit fonds gebruik maken?

11. Hoeveel begunstigden/instellingen/projecten Ö kregen desgevallend in 2009 een uitkering uit dit fonds en welk was het totaalbedrag aan uitkeringen? Graag een opsplitsing per gewest.

Antwoord ontvangen op 13 oktober 2009 :

1. De wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen zoals gewijzigd door de programmawet van 24 december 2002 (artikelen 432 tot 436). Laatste wijziging: programmawet van 20 juli 2005.

2. Financiering van personeels-, vormings-, administratie- en werkingskosten, kosten voor studies, wetenschappelijk onderzoek en investeringen, deelnemingen voortvloeiend uit de voorbereiding en uitvoering door de federale overheid van maatregelen gericht op het nakomen van de verplichtingen van de federale Staat die voortvloeien uit:

1° het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering, en zijn bijlagen I en II, gedaan te New York op 9 mei 1992 en goedgekeurd door de wet van 11 mei 1995;

2° een overeenkomst tussen de federale Staat en een Lidstaat van de Europese Gemeenschap voor technische, juridische of administratieve ondersteuningsopdrachten, nodig voor de inrichting door de federale Staat, of nodig voor de ondersteuning door de federale Staat bij de inrichting, van het gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem van die Lidstaat, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie;

3° het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering, en zijn bijlagen A en B, gedaan te Kyoto op 11 december 1997 en goedgekeurd door de wet van 12 juli 2001;

4° de beschikking 93/389/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake een bewakingssysteem voor de uistoot van CO2 en andere broeikasgassen in de Gemeenschap, zoals gewijzigd bij Beschikking 1999/296/EG van de Raad van de Europese Gemeenschap en door de beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 11 februari 2004;

5° de beschikking 2002/358/EG van de Raad van de Europese Unie van 15 mei 2002 betreffende de goedkeuring, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen;

6° het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto, en het samenwerkingsakkoord van 19 februari 2007 tussen de Federale Overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, over de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto.

3. De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

4. Via de jaarlijkse begrotingsvoorstellen.

5. Het Fonds wordt beheerd door de FOD VVVL. Een externe controle wordt uitgevoerd door de administratie voor Budget en het Rekenhof.

6. In toepassing van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 stort de CREG jaarlijks 2 300 000 euro in dit fonds. Dit bedrag wordt ingehouden op de federale bijdrage ten laste van de elektriciteitssector die door hetzelfde koninklijk besluit is voorzien en wordt geheven door de CREG krachtens artikel 21ter van de wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt van 29 april 1999.

Naast deze ontvangst wordt het fonds ook gespijsd door de opbrengst van de bijdragen ten laste van de houders van een rekening op het nationaal register van de broeikasgasemissies, krachtens artikel 6 van de beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 11 februari 2004 inzake een bewakingssysteem voor de uistoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en tot uitvoering van het Protocol van Kyoto.

Ten slotte wordt het fonds gespijsd door de inkomsten afkomstig uit een andere Lidstaat van de Europese Gemeenschap waarmee de federale Staat een overeenkomst heeft afgesloten voor de inrichting, of voor de ondersteuning bij de inrichting, van het gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem van die Lidstaat, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie;

7. 1 januari 2008: 4 400 Keuro, 1 januari 2009: 3 660 Keuro.

8. De middelen van dit fonds maken het voorwerp uit van geen enkele investering; zij dienen uitsluitend ter uitvoering van de opdrachten van de Dienst Klimaatverandering van de FOD VVVL.

9. Geen enkele.

10. Enkel de FOD VVVL.

11. Niet van toepassing.