Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4286

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 7 september 2009

aan de minister van Justitie

Alternatieve gerechtelijke maatregelen - Omkadering - Personeel - Subsidiėring

ministerie
plaatselijke overheid
vervangende straf
aanwerving

Chronologie

7/9/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 )
24/11/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-4286 d.d. 7 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op de agenda van de Brugse gemeenteraad van dinsdag 1 september 2009 stond de goedkeuring van de overeenkomst tussen FOD Justitie en de stad Brugge waarin de voorwaarden bepaald worden waaronder gemeenten van financiėle hulp kunnen genieten voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de begeleiding van alternatieve strafrechtelijke maatregelen. Dit alles in uitvoering van artikel 69, 3°, eerste lid van de wet van 30 maart 1994 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en het koninklijk besluit van 12 augustus 1994.

Het lijkt mij niet echt een logische manier van werken indien in september 2009 een overeenkomst moet goedgekeurd worden die betrekking heeft op subsidies voor personeel dat tewerkgesteld werd in 2008. Het personeel in kwestie is immers aangeworven verwachtende dat de personeelskost grotendeels zou gesubsidieerd worden.

Graag had ik van de geachte minister geweten hoe het komt dat deze overeenkomst pas zo laat door FOD Justitie aan de stad Brugge werd voorgelegd.

Is dit een eenmalig geval of geldt dit voor alle steden en gemeenten waaraan een dergelijke overeenkomst werd voorgelegd?

Kan hij mij melden wanneer de overeenkomsten met betrekking tot de subsidiėring van personeel dat aangesteld is in 2009 ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de steden?

Wat is de timing in verband met de eventuele subsidiėring voor het werkjaar 2010?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

Aan het overmaken van de jaarlijkse overeenkomsten voor de Globaal Plan-projecten gaat een hele procedure vooraf alvorens dergelijke overeenkomsten door mij kunnen worden ondertekend en verstuurd naar de betrokken steden en gemeenten.

Zo dient er jaarlijks een koninklijk besluit te worden opgesteld tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen.

De financiering van de Globaal Plan-projecten gebeurt door het Veiligheidsfonds.

Gelet op de onzekerheid in verband met het voortbestaan van het Veiligheidsfonds in 2008, heeft de Administratie hieromtrent bijkomende stappen moeten zetten teneinde zekerheid te hebben over het bestaan van voldoende financiële middelen om de verlenging van deze specifieke groep van projecten te kunnen garanderen.

Hierdoor heeft de ganse procedure in het kader van de overeenkomsten 2008 vertraging opgelopen met als gevolg dat voornoemd koninklijk besluit voor het jaar 2008 pas kon worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2009. Op basis hiervan konden de overeenkomsten 2008 door mij worden ondertekend. Begin augustus 2009 werden deze vervolgens overgemaakt aan alle betrokken steden en gemeenten, waaronder de stad Brugge.

Ondertussen zijn alle elementen bekend om de procedure voor de overeenkomsten 2009 op te starten.

Het is niet mogelijk een exacte timing voor de overeenkomsten 2009 en 2010 voorop te stellen maar ik stel alles in het werk opdat in eerste instantie de overeenkomsten 2009 zo spoedig mogelijk kunnen worden ondertekend en overgemaakt aan de desbetreffende steden en gemeenten