Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-404

van Wouter Beke (CD&V N-VA) d.d. 27 februari 2008

aan de minister van Klimaat en Energie

Klimaatverandering - Voorlichtings- en vormingsevenementen - Toelagen - Procedure

opwarming van het klimaat
bewustmaking van de burgers
energiebesparing
steunverleningsbeleid
economische steun

Chronologie

27/2/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008)
13/3/2008Antwoord

Vraag nr. 4-404 d.d. 27 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 1†januari†2007 is het koninklijk besluit van 28†september†2007 betreffende het invoeren van een toelage voor voorlichtings- en vormingsevenementen over het thema klimaatverandering in werking getreden (Belgisch Staatsblad van 12†oktober†2007).

Dit koninklijk besluit voert een federale toelageregeling in om bepaalde evenementen, die ertoe dienen het brede publiek te sensibiliseren betreffende het klimaatprobleem, te ondersteunen. Deze maatregel die door de voormalige minister voor Pensioenen en Leefmilieu, de†heer†Bruno Tobback, werd uitgewerkt zou ertoe moeten strekken dat er ook een groter bewustzijn ontstaat bij de bevolking met betrekking tot mogelijkheden om energie te besparen. Het betreft evenementen waaraan bepaalde kwaliteitseisen worden gesteld. Ten eerste moet er inhoudelijk sprake zijn van wetenschappelijk correcte en relevante informatie in verband met de klimaatverandering, de sprekers die aan bod komen tijdens het evenement moeten deskundig zijn op dit vlak en het evenement in kwestie moet oplossingsgericht zijn op het vlak van klimaatverandering. Daarnaast moet het evenement ook voldoende publiek worden gecommuniceerd. Tenslotte moet er voor het bekomen van de toelage ook een aanvraag te gebeuren bij de dienst Klimaatverandering.

Inderdaad, voor het verkrijgen van de toelage die maximaal 500 euro kan bedragen moet een ganse aanvraagprocedure worden doorlopen. De aanvrager moet ten laatste ťťn maand voor het evenement een aanvraagformulier toesturen aan de dienst Klimaatverandering. Daarna verstuurt de dienst Klimaatverandering een principeakkoord aan de aanvrager voor het verlenen van de toelage. Dit akkoord houdt echter op geen enkele wijze een betalingsverbintenis in. Uiterlijk twee weken voor dat het evenement effectief plaats vindt moet de aanvrager de dienst Klimaatverandering nog een persoonlijke uitnodiging voor het evenement bezorgen. Dit is nog maar louter de administratie die aan de aanvraag te pas komt vůůr de aanvang van het evenement.

Nadat het evenement heeft plaats gevonden moet de aanvrager nog enkele documenten bezorgen aan de dienst Klimaatverandering. De aanvrager moet binnen de twee maanden na het evenement de nodige bewijsstukken bezorgen aan de dienst Klimaatverandering, dit zijn naast een voor echt en waar verklaarde staat van inkomsten en uitgaven ook de nodige verantwoordingsstukken. Daarenboven moet de aanvrager nog een evenementenverslag bezorgen.

Nadat de aanvraag volledig is evalueert deze dienst het voorgelegde dossier en stelt het bedrag vast van de toelage waarop de aanvrager recht heeft. Dit voorstel van de dienst Klimaatverandering wordt vervolgens voorgelegd aan de minister van Leefmilieu. De minister dient zijn goedkeuring te verlenen aan het dossier. Pas daarna kan definitief het bedrag van de toelage voor de aanvrager worden vastgelegd en worden uitbetaald. De aanvrager krijgt een kopie van het besluit met de beslissing van de minister dat hem/haar de toelage toekent. De dienst Klimaatverandering behoudt zich echter het recht voor om de toelage niet toe te kennen ingeval zij oordeelt dat de aanvraag en/of het evenement niet aan de voorwaarden van het koninklijk besluit voldoet.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel aanvragen zijn er sinds de inwerkingtreding van de regeling ingediend bij de dienst Klimaatverandering? Hoeveel aanvragen werden er afgewezen door de dienst Klimaatverandering omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden? Hoeveel aanvragen hebben er een positief advies gekregen van de dienst Klimaatverandering en werden ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde minister? Hoeveel aanvraagdossiers werden er in totaal goedgekeurd door de bevoegde minister respectievelijk voor de periode 2007 en 2008?

2. Beschikt de geachte minister over een lijst van de evenementen die werden georganiseerd en waarvoor een aanvraag werd ingediend? Wie heeft deze evenementen georganiseerd? Kan hij ook meedelen of deze organisatoren reeds van overheidswege een subsidie toegekend kregen? Hoeveel van deze evenementen namen er plaats in het Vlaams Gewest, hoeveel in het Waals Gewest en hoeveel in Brussel?

3. Hoeveel bedraagt het totaalbedrag van het aantal toelagen dat werd toegekend? Hoeveel bedraagt het gemiddelde bedrag per aanvraagdossier dat wordt toegekend?

4. Hoeveel tijd verstrijkt er gemiddeld tussen het plaatsvinden van het evenement en de effectieve betaling van de toelage aan de aanvrager?

5. Hoeveel evenementen werden er al bijgewoond door de dienst Klimaatverandering waarvoor zij een persoonlijke uitnodiging kregen voor de periode van respectievelijk 2007 en 2008?

Antwoord ontvangen op 13 maart 2008 :

1. Er werden tussen de lancering in september 2006 en eind 2007 in totaal achtentachtig aanvragen ingediend, waarvan vijftien in 2006 en drieŽnzeventig in 2007. Van deze achtentachtig aanvragen werden er twintig geweigerd : meestal omdat het dossier te laat werd ingediend of omdat er geen duidelijke link met het thema klimaatverandering was. De achtenzestig overige aanvragen kregen een positief voorafgaandelijk advies.

Het totaal aantal gesubsidieerde evenementen ligt echter lager : tot nu toe werden twee ministeriŽle besluiten opgemaakt voor in totaal zevenendertig dossiers. Hiervoor zijn er meerdere redenen : de activiteit is niet doorgegaan of heeft (bijvoorbeeld via de inkomgelden) voldoende inkomsten gegenereerd, of de aanvragers nemen achteraf niet meer de moeite het gevraagde bewijsmateriaal op te sturen.

2. We beschikken wel degelijk over deze lijst, die voortdurend bijgewerkt en geactualiseerd wordt door de dienst Klimaatverandering. De aanvragers zijn zeer divers : milieuorganisaties, socio-culturele verenigingen, gemeenten, jongeren- of seniorenorganisaties, privť-personen, feitelijke verenigingen, ... Een aantal onder hen ontvangen overheidssubsidies, maar de organisatoren moeten een gehandtekende verklaring voorleggen met een volledig financieel bilan van de activiteit, waarin ook de inkomsten en eventuele co-financieringen van deze activiteit dienen gespecifieerd, dit om dubbelfinanciering te vermijden. Vier gesubsidieerde activiteiten gingen door in het Waalse Gewest, de drieŽndertig overige in het Vlaamse Gewest.

3. De totale som die voor deze zevenendertig goedgekeurde dossiers werd vrijgemaakt is 11 425,16 euro, wat een gemiddelde toelage van 308,79 euro geeft.

4. De tijd tussen het plaatsvinden van de activiteit en de uitbetaling bedraagt gemiddeld zo'n zeven tot acht maanden : de aanvragers hebben na de activiteit immers twee maanden om de bewijslast binnen te brengen, maar in de praktijk is deze bijna nooit volledig, en dienen bijkomende bewijzen (bijvoorbeeld betalingsbewijzen) opgevraagd te worden. Gemiddeld duurt het zo'n vier maanden vooraleer de dossiers afgesloten kunnen worden. Zodra er voldoende dossiers goedgekeurd zijn, worden deze verzameld in een ministerieel besluit. Na goedkeuring door de Inspectie van FinanciŽn en ondertekening door de minister kan het totale bedrag vastgelegd worden en kunnen de individuele uitbetalingen opgestart worden.

5. In 2007 werd slechts een activiteit door de Dienst bijgewoond. Een overgrote meerderheid van de activiteiten bestond immers uit de projectie van de film ę An inconvenient truth Ľ van Al Gore. De persoonlijke uitnodiging (die meestal uit een mail bestaat) dient vooral als een signaal van bevestiging dat de activiteit — waarvoor soms in een vroeg stadium een aanvraag wordt ingediend — wel degelijk doorgaat. Op dit moment zijn er in 2008 nog geen activiteiten doorgegaan, maar er zijn wel aanvragen binnengekomen voor latere data.