Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3929

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 6 augustus 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Kwaliteit aankondigingen - Controle door privé-firma

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
dienstverleningscontract
overheidsopdrachten

Chronologie

6/8/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 )
4/9/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3929 d.d. 6 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In zijn antwoord op mijn mondelinge vraag over de afschaffingen en vertragingen van treinen (nr. 4-871 van 16 juli 2009) kondigde de minister aan dat er een aantal nieuwe projecten is gestart of zal worden opgestart inzake de verbetering van de communicatie. Zo staat onder meer een herziening van de kwaliteit van de aankondigingen met controle op het terrein door een privé-firma vanaf 2010 op stapel.

1) Welke privé-firma zal deze taak op zich nemen?

2) Uit hoeveel kandidaten wordt deze firma gekozen?

3) Gaat het om een permanente of een tijdelijke opdracht?

4) Hoeveel bedraagt de (jaarlijkse of eenmalige?) kostprijs van deze externe controle?

5) Wat is de precieze taak van deze privé-firma en hoe zal ze concreet haar controles uitvoeren?

6) Worden er ook controles op de treinen uitgevoerd of beperkt de actie zich tot de stations?

7) Welke procedure wordt voorzien voor de opvolging van vastgestelde gebreken of onregelmatigheden inzake controle?

8) Kan de privé-firma mensen die in de fout gaan ook terecht wijzen of sanctioneren?

Antwoord ontvangen op 4 september 2009 : 1. Omdat de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking nog loopt, is nog niet geweten welke firma de opdracht toegewezen krijgt.

 2. Naar aanleiding van de oproep tot kandidaatstelling (Publicatieblad van de Europese Unie) hebben vijftien bureaus zich kandidaat gesteld. Conform de wetgeving en rekening houdend met de selectiecriteria die werden gedefinieerd én gepubliceerd, werden acht bureaus weerhouden. Deze bureaus zullen het lastenboek toegestuurd krijgen.

 3. Er wordt een raamovereenkomst van vier jaar afgesloten.

 4. De kostprijs voor de vier jaar durende opdracht zal gekend zijn nadat het bureau werd gekozen conform de wetgeving en de gunningscriteria.

 5. De opdracht van het bureau bestaat erin externe controles te organiseren voor de aspecten die onder de bevoegdheid van Infrabel vallen.

  Wat wordt gecontroleerd?

  De controleurs ontvangen een gedetailleerde vragenlijst van alle items die moeten worden gecontroleerd. Al hun bevindingen worden in een rapport weergegeven dat aan Infrabel wordt voorgesteld. De rapportering moet op regelmatige tijdstippen gebeuren.

 1. De informatie in de treinen valt niet onder de bevoegdheid van Infrabel. Toch zijn er controles op de informatie in de treinen, maar daarvoor verwijs ik u naar het antwoord op uw vraag 4-3842.

 2. Het bureau heeft de opdracht controles uit te voeren en de eventuele tekortkomingen te signaleren; ook dient het bureau verbeteringsvoorstellen te formuleren.

  Op basis van al de rapporten werkt Infrabel actieplannen uit. Deze moeten ertoe leiden dat de situatie verbetert en zo een kwalitatieve dienstverlening wordt gegarandeerd.

 3. Indien tijdens de controles in de stations en op de onbewaakte stopplaatsen tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de betrokken verantwoordelijke (en dus de medewerkers) hiervan op de hoogte gebracht.

  Een echte sanctionering is niet voorzien. Alles wordt in het werk gesteld om op een constructieve manier de situatie te verbeteren.