Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3810

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 17 juli 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Federaal Borstvoedingscomité - Budget - Werking

moedermelk
begrotingsfonds
ziekenhuis
bewustmaking van de burgers

Chronologie

17/7/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009)
7/9/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1031

Vraag nr. 4-3810 d.d. 17 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 29 april 1999 werd de wet betreffende de oprichting van een Federaal Borstvoedingscomité in de Kamer van volksvertegenwoordigers bekrachtigd. Het Comité werd officieel opgericht in oktober 2001 en is samengesteld uit achttien effectieve leden en achttien plaatsvervangende leden. De leden worden benoemd voor vier jaar en zijn zowel afkomstig uit het medisch en verpleegkundig milieu als uit instellingen en verenigingen die rond borstvoeding werken.

De moeilijke opstart door het gebrek aan beschikbare middelen voor de werking van het Comité, lijkt nu van de baan. Het Comité telt momenteel vijf actieve werkgroepen.

De belangrijkste taken van het Comité zijn het uitbrengen van adviezen, statistieken verzamelen en toezien op de invoering van het keurmerk " Babyvriendelijk ziekenhuis ".

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1. Welk budget werd in 2009 uitgetrokken ter ondersteuning van het Federaal Borstvoedingscomité?

2. Welke adviezen heeft het Comité de laatste twee jaar uitgebracht? Zijn die adviezen beschikbaar?

3. Op 30 april 2008 ontvingen zeven Belgische ziekenhuizen het certificaat " Baby Friendly Hospital Initiative ". Zijn er dit jaar ziekenhuizen die voldoen aan de internationale kwaliteitscriteria en die het certificaat hebben ontvangen?

4. De wereldborstvoedingsweek vindt plaats van 1 tot 7 augustus 2009 en heeft als thema " Borstvoeding in noodsituaties ". Zal België initiatieven nemen rond dit thema?

Antwoord ontvangen op 7 september 2009 :

1. Voor 2009 zijn er nog geen finale cijfers beschikbaar over het budget ter ondersteuning van de activiteiten van het Federaal Borstvoedingscomité. Men kan toch opmerken dat het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan (NVGP) 300 000 euro zal besteden aan het ontwikkelen en aankopen van mediaruimte voor een tv-spot rond borstvoeding, 10 000 euro voor het ontwikkelen, drukken van de jaarlijkse affichecampagne in het kader van de wereldborstvoedingsweek en de verpreiding naar alle materniteiten, 2 000 euro aan de verspreiding van de IFBAN (international Baby food action network) kalender aan alle materniteiten en 50 000 euro aan de organisatie van een wetenschappelijk symposium voor gezondheidsprofessionelen met als thema “borstvoeding in België: van bewijzen tot praktijk”.

2. De vergaderingen van het Federaal Borstvoedingscomité en de werkgroepen waren tijdens de laatste twee jaar onder andere gewijd aan:

- een zeer nauwe opvolging van het toekennen van de certificaten “Baby-vriendelijk ziekenhuis” en de opvolging van de coördinatrices die de materniteiten hierbij begeleiden;

- de uitvoering van het project “Testen van het Europees Actieplan voor de bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa” waaraan België net zoals een aantal andere Europese lidstaten deelnam. In het kader van dit project is een “brochure zonder tekst” ontwikkeld, bedoeld om de elementaire beginselen van borstvoeding uit te leggen aan moeders die geen enkele van de officiële Belgische talen kunnen lezen. Daarnaast werd een symposium georganiseerd voor artsen;

- het ontwikkelen van een affiche in het kader van de wereldborstvoedingsweek;

- het bespreken en horen van experten naar aanleiding van het wetsvoorstel in verband met Melkbanken;

- het geven van een advies in verband met het verkoopskanaal voor zuigelingenvoeding;

- ondersteuning bij het ontwikkelen van de website van het borstvoedingscomité;

- Het opstellen van een lijst met contactpunten voor borstvoeding.

Op de website van het Federaal Borstvoedingscomité is op dit moment een algemene beschrijving van de activiteiten opgenomen en zijn de specifieke adviezen nog niet gepubliceerd.

3. Begin dit jaar werd het certificaat “Baby-vriendelijk ziekenhuis” toegekend aan één materniteit, daarnaast zijn er zestien materniteiten die zich voorbereiden en waarvoor eind 2010 zal gekend zijn of ze voldoen aan de criteria om het certificaat te behalen.

4. Officieel gaat de wereldborstvoedingsweek door van 1 tot 7 augustus, omdat dat midden in de zomervakantie valt organiseren de meeste organisaties in Europa dit evenement echter tijdens de eerste week van oktober. In België wordt op dit moment in het kader van het NVGP een tv-spot rond de normalisatie van borstvoeding in onze maatschappij ontwikkeld, die gelanceerd zal worden tijdens een wetenschappelijk symposium rond borstvoeding voor gezondheidsprofessionelen, die gepland is op 2 oktober 2009. Daarnaast zal tijdens de borstvoedingsweek de jaarlijkse affiche verspreid worden naar alle materniteiten.