Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3526

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 9 juni 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Gevangenissen - Veiligheid en hygiŽne - Behandeling - Klachten van gedetineerden

strafgevangenis
openbare gezondheidszorg
sanitaire installatie
gevaren voor de gezondheid
veiligheid van gebouwen
brandbestrijding
levensomstandigheden

Chronologie

9/6/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009)
11/9/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3527
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-920

Vraag nr. 4-3526 d.d. 9 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2007 ontvingen de Commissies van toezicht drieŽntachtig klachten van gedetineerden van de gevangenis in Turnhout. Merksplas spant de kroon met maar liefst 223 klachten.

In deze Kempense gevangenissen gaan meer dan 33†% van de klachten over de houding van de personeelsleden.

Verder gaan vele klachten gaan over de huisvesting, hygiŽne en voeding in deze gevangenissen. In Merksplas gaan heel wat klachten over het gebrek aan lopend water en toiletten in de cellen. Daarnaast worden blijkbaar vuile schoenen, dekens en matrassen aan de gevangenen bezorgd. De directie zou tevens een lokaal, officieus, ongecontroleerd tuchtsysteem hanteren.

Sanitaire ruimtes en cellen naast sanitaire ruimtes hebben nog steeds schimmel, -vocht- en ongedierteproblemen. Dat is onder andere het geval in de gevangenis van Antwerpen.

Voor Merksplas wordt tevens gemeld dat ď†de waterbedeling die voor persoonlijke hygiŽne, drinken en afwas gebeurt door open plastieken kruiken. Deze worden onvoldoende gereinigd met kalkaanslag, en ander onsmakelijk uitziende verkleuringen als gevolg. Sommige gevangenen gebruiken deze als urinoir. Een dagelijkse grondige reiniging van deze kruiken is geen overbodige luxe. Daarnaast moet men WC-emmers gebruiken die maar twee keer per dag worden leeggemaakt en die een enorme geurhinder veroorzaken. Het cellenblok kent een allesdoordringende geur van urine†Ē zo meldt de Commissie.

Tenslotte wijst de Commissie op een zeer ernstige situatie in Merksplas waarbij in geval van incidenten de vrees voor mensenlevens terecht is: ď†geen rookdetectors, geen compartimentering, werklokalen in brandbaar materiaal,†Ö, onvoldoende waterdruk om te blussen bij verschillende brandhaarden, typisch bij brandstichtingen.†Ē

1. Hoeveel cellen zijn er in Merksplas die niet beschikken over sanitair en waar gedetineerden dus naar het toilet moeten op een emmer? Zijn er nog andere gevangenissen waar dit zo is? Zo ja, dewelke en om hoeveel cellen gaat het?

2. Tot wanneer denkt de geachte minister deze onmenselijke toestanden zo te kunnen aanhouden in Merksplas? Wordt er prioriteit gegeven om dit probleem op te lossen of dienen de betrokken gedetineerden te wachten tot hun gevangenis sluit in 2013 of 2016?

3. Welke ingrepen zijn wenselijk in de Antwerpse en Kempense gevangenissen om de hygiŽne te bevorderen?

4. Welke ingrepen wenst de geachte minister te doen om brandveiligheid in de gevangenis van Merksplas te verbeteren? Welke werken wil zullen uitgevoerd worden en tegen wanneer?

5. Welke conclusies worden getrokken uit de vele klachten die gedetineerden formuleren over de behandeling van het gevangenispersoneel?

Antwoord ontvangen op 11 september 2009 :

Vermits de vraag betrekking heeft op de huisvesting van gedetineerden in het algemeen behoort deze tot de bevoegdheid van mijn collega van Justitie.

Tewerkgestelde gedetineerden verrichten arbeid onder het gezag van een ander persoon. Voor de toepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk worden zij krachtens artikel 2, §1, 1°, a) van deze wet om die reden gelijkgesteld met werknemers bij het uitvoeren van hun gevangenisarbeid.

Dit betekent dat hun werkgever de verplichtingen voorzien in deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan, op de arbeidsplaats van deze gedetineerden moet naleven. Dit houdt onder meer in dat aandacht moet besteed worden aan de brandveiligheid van de arbeidsplaats en aan de sanitaire voorzieningen. Dit moet tot uiting komen in een degelijke risicoanalyse voor het brandrisico en de op basis daarvan te nemen preventiemaatregelen. Deze verplichtingen gelden trouwens ook ten aanzien van de reguliere personeelsleden van de gevangenis, die op diezelfde arbeidsplaats tewerkgesteld worden.

Kortom, de verplichtingen inzake de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de personeelsleden van de gevangenis, gelden eveneens ten aanzien van de tewerkgestelde gedetineerden op die arbeidsplaats.

Het toezicht op de naleving van deze verplichtingen berust bij de Algemene directie Toezicht Welzijn op het Werk van mijn departement.