Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3491

van Nahima Lanjri (CD&V) d.d. 20 mei 2009

aan de minister van Migratie- en Asielbeleid

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Gebrek aan transparantie - Resultaten

asielzoeker
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
openbaarheid van het bestuur
administratieve procedure
politiek asiel
buitenlandse staatsburger
rechtsmiddel
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

Chronologie

20/5/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-875
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6122

Vraag nr. 4-3491 d.d. 20 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van de evaluatie van de asielprocedure werden er in de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden hoorzittingen gehouden met de instituties en organisaties die met deze procedure bezig zijn. Deze hoorzittingen gaven een goede kijk op de realiteit op het terrein.

En van de personen die gehoord werden, was de eerste voorzitter van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen. Hij stelde een lijvig rapport over de historiek en de werking van de Raad te onzer beschikking. Toch bleef ik met enkele vragen zitten. Zo bestaat er een zeker gebrek aan transparantie bij de Raad. Niet alle cijfers over de aard van de arresten zijn immers beschikbaar.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1. Kan de geachte minister aangeven hoeveel arresten tot respectievelijk hervorming, vernietiging en bevestiging werden uitgesproken in de procedure volle rechtsmacht sinds 1 juni 2007, uitgesplitst per jaar en per taalrol?

2. Kan zij voor de beslissingen tot hervorming aangeven in hoeveel gevallen de vluchtelingenstatus werd toegekend en in hoeveel gevallen de subsidiaire bescherming?

3. Kan zij bovenstaande gegevens zoveel mogelijk opsplitsen per nationaliteit?

4. Kan zij, voor de beslissingen tot vernietiging, een analyse maken van het verdere verloop van deze zaken: wat was de reactie van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS)? Wat was de uitkomst van een eventuele nieuwe beroepsprocedure voor de Raad?

5. Kan zij aangeven hoeveel zaken er in de procedure volle rechtsmacht gemiddeld per zitting werden geagendeerd? Hoeveel tijd wordt er gemiddeld aan een zaak besteed ter zitting?

6. Kan zij aangeven in hoeveel arresten sinds 1 juni 2007 in de procedure volle rechtsmacht de asielzoeker ter zitting niet aanwezig of vertegenwoordigd was?

7. Hoeveel algemene vergaderingen van de Raad hebben reeds plaatsgevonden sinds zijn oprichting? Welke themas van eenheid van rechtspraak werden op deze vergaderingen reeds besproken?

8. Tegen wanneer voorziet de Raad de achterstand van zaken van de voormalige Vaste Beroepscommissie weg te werken?

9. Kan zij de rechtspraak ter beschikking stellen waaruit blijkt dat de Raad zich heeft aangepast aan de interpretatie van het Grondwettelijk Hof dat het de plicht is van de rechter om een nieuw gegeven in aanmerking te nemen dat op een zekere wijze het gegronde of ongegronde karakter van het beroep kan aantonen?

10. Zijn er streefcijfers voor publicatie van rechtspraak op de website? Zo ja, hoeveel bedragen die en wat is hun tijdskader?